Jezus Do Ludzkości

Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą. Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe

niedziela, 19 sierpnia 2012 roku, godz. 22.56

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy cierpisz z Mojego powodu i gdy czujesz się osamotniona i oddzielona ode Mnie, wiedz, że to wtedy jesteś najbliżej Mojego Najświętszego Serca. Choć ta Moja Księga Prawdy jest Darem dla świata ode Mnie i jest chroniona z Nieba, nie znaczy to, że ta podróż nie będzie dla ciebie bolesna.

Doświadczysz teraz krytyki i nowego rodzaju ataku, bo Moje święte Słowo jest drukowane, aby świat mógł się nim dzielić. Nigdy nie możesz odpowiadać tym, którzy domagają się od ciebie, abyś wyjaśniła, dlaczego ta Księga była konieczna. Zachowaj milczenie i kontynuuj Moje Dzieło. Nie pozwól nikomu powstrzymywać albo opóźniać rozpowszechniania Mojej Księgi, bo liczy się każdy dzień, ponieważ dusze mają ograniczony czas, aby otrzymać możliwość odkupienia się w Moich Oczach.

Pozwól Mi cię zapewnić, Moja córko, i wszystkich Moich wyznawców, że wyruszacie teraz w podróż, pielgrzymkę, jak żadna inna. Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą. Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe. Rozpowszechniajcie Moje Orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty i módlcie się za waszych braci i siostry, aby po Ostrzeżeniu przyjęli Moje Miłosierdzie.

Zbierzcie Mój Kościół i módlcie się o siłę, bo fałszywy prorok przygotowuje się i jest już obecny w Watykanie. Ale bardzo starannie ukrywa swoje prawdziwe oblicze. Izoluje się Mojego ukochanego Wikariusza, a czas jest krótki.

Pragnę, abyście wszyscy rozpoczęli nowe Modlitwy Litanie [od pierwszej Modlitwy Litanii] dla ochrony przed fałszywym prorokiem, i od teraz odmawiali je raz dziennie.

Modlitwy Krucjaty mogą być podobierane w różne zestawy i odmawiane według waszych możliwości.

Oto pierwsza Modlitwa Litania „Jezus do ludzkości”
Ochrona przed fałszywym prorokiem

Najdroższy Jezu, zachowaj nas od oszustwa fałszywego proroka.

Jezu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, uchroń nas od prześladowań.

Jezu, zachowaj nas od antychrysta.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, zmiłuj się.

Najdroższy Jezu, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.

Najdroższy Jezu, otwórz nam oczy na kłamstwa fałszywego proroka.

Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.

Jezu, chroń nasze sakramenty.

Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.

Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawda.

Jezu, daj nam siłę.

Jezu, daj nam nadzieję.

Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.

Jezu, chroń nas przed bestią.

Jezu, daj nam Dar Rozeznania, abyśmy każdym czasie mogli podążać drogą Twojego prawdziwego Kościoła na wieki wieków.

Amen.

Moja córko, proszę, nie czuj się przytłoczona tą Misją, bo wkrótce przyślę ci pomoc. Musisz przyjąć wszystko, o co cię proszę, i pozostać silna w przeświadczeniu, że wszystko jest w porządku.

Dzięki tym Orędziom nawrócenia już się dokonują i jest to liczba setek tysięcy dusz. Zatem nie czuj się bezradna ani się nie martw. Jestem zadowolony z wierności i oddania tych, którzy Mnie kochają bezwarunkowo.

Posyłam Ci tych Moich z czystymi sercami, aby ofiarowali ci ochronę. Będą cię podtrzymywać i pomogą prowadzić Moich wyznawców przez całą podróż aż do Bram Nowego Raju.

Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Wytrwajcie ze Mną na tej ciernistej drodze. Przyjmijcie drwiny, z którymi będziecie musieli się zmierzyć, gdy będziecie dalej rozpowszechniać Moje święte Słowo. Wiedzcie, że zawsze jestem z każdym z was. Znam Moje owce i one Mnie znają. Nic nas nie może rozdzielić.

Wasz Jezus

This time is likened to the calm before the storm. Use it to prepare as many people as possible.

Sunday, August 19th, 2012 @ 22:56

My dearly beloved daughter when you suffer because of Me, and when you feel isolated and beyond Me, know that this is when you are closest to My Sacred Heart.

Although this, My Book of Truth, is a Gift to the world from Me and is protected from Heaven, it does not mean that this journey will not be painful for you.

You will experience a criticism and a new kind of attack now that My Holy Word is printed for the world to share.

You must never respond to those who demand that you explain why this book was necessary. Remain silent and continue with My Work.

Do not let any one stop or delay the spread of My Book for every day counts as there is limited time for souls to be granted the time to redeem themselves in My Eyes.

Let me assure you, My daughter, and all of My followers, that you are now setting out on a journey, a pilgrimage, like no other.

This time is likened to the calm before the storm.

Use it to prepare as many people as possible. Spread My messages, My Crusade Prayers, and pray for your brothers and sisters so that after The Warning they will accept My Mercy.

Gather My Church together and pray for strength for the False Prophet is preparing and is already present in the Vatican. But he hides his true façade very carefully. My beloved Vicar is being isolated and time is short.

I want all of you to begin a new Litany of Prayers for protection against the False Prophet and recite them once a day from now on.

The Crusade Prayers may be selected in different lots and recited as you can.

Here is the first Jesus to Mankind Litany Prayer (1)

Protection against the False Prophet

Dearest Jesus save us from the deceit of the False Prophet.

Jesus have Mercy on us.

Jesus save us from the persecution.

Jesus preserve us from the antichrist.

Lord have Mercy.

Christ have Mercy.

Dearest Jesus, cover us with Your Precious Blood.

Dearest Jesus, open our eyes to the lies of the False Prophet.

Dearest Jesus unite Your Church.

Jesus protect our Sacraments.

Jesus don’t let the False Prophet divide Your Church.

Dearest Jesus help us to reject lies presented to us as the truth.

Jesus give us strength.

Jesus give us hope.

Jesus flood our souls with the Holy Spirit.

Jesus protect us from the Beast.

Jesus give us the gift of discernment so we can follow the path of Your True Church at all times forever and ever.

Amen.

My daughter, please do not feel overwhelmed with this Mission for I will send you help soon. You must accept all that I ask of you and remain strong in the confidence that all is well.

The conversion is already obtained through these messages and amounts to hundreds of thousands of souls already. So do not feel helpless or worried. I am pleased with the loyalty and dedication of those who love Me without condition.

I am sending you those of Mine with pure hearts to offer you protection.

They will lift you and help you to lead My followers on the entire journey to the Gates of the New Paradise.

I love you My beloved followers. Persevere with Me on this thorny path. Accept the ridicule you will have to face as you continue to spread My Holy Word.

Know that I am always with each one of you. I know My own and they know Me. Nothing can separate us.

Your Jesus