Jezus Do Ludzkości

Szerzy się pogaństwo i wspiera się fascynację okultyzmem

czwartek, 16 sierpnia 2012 roku, godz. 3.15

Moja szczerze umiłowana córko, kocham wszystkie dzieci Boże, ale w tym czasie poziom ciemności, która ogarnia świat, sprawia, że płaczę ze zmartwienia z powodu stanu ich dusz. Tak niewielu rozumie prawdę o przyszłym życiu, które ich czeka w Nowej Erze Pokoju w świecie, który ma nadejść. Świecie bez końca.

Gdyby tylko mogli go zobaczyć, dotknąć, delektować się nim i być świadkiem miłości i pokoju, który ich czeka, modliliby się do Mnie w każdej sekundzie dnia, błagając Mnie o prawo wstępu do tego Nowego Świata, Nowej Ery, Nowego Początku. Jest to dla ich rodzin i wszystkich ich braci i sióstr doskonały stan zjednoczenia. Nie jest to pusta obietnica. Jest to Raj stworzony dla wszystkich dzieci Bożych.

Krążące po świecie upadłe anioły wszędzie szukają dusz, aby je zwieść. Używają przemocy, nienawiści i innych pokus, aby wspierać ten rozprzestrzeniony grzech, tak widoczny wszędzie.

Pornografia jest obecnie rozpowszechniana na najbardziej subtelne sposoby, by zwodzić do grzechu i do niego zachęcać. Uchwala się prawa, żeby mieć pewność, że grzech będzie przyjęty wszędzie. Nawet Mój Kościół popiera ustawy, które obrażają Boga. Będzie się tak nadal działo, dopóki ludzie będą zachowywać się jak zwierzęta, bez poczucia bogobojności. Szerzy się pogaństwo i wspiera się fascynację okultyzmem, aby poprzez świat rozrywki był on atrakcyjny dla młodych dusz. Obudźcie się teraz, zanim będzie za późno, aby zbawić swoje dusze. Rodzice muszą powstać jednomyślnie, zgodnie z pragnieniem Mojego Serca, by chronić młodych, których dusze są celem numer jeden dla złego. On wie, jak cenne są dla Mnie młode dusze, i będzie je nieustępliwie wyszukiwał.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 73
Za młode dusze, za małe dzieci

O Jezu, pomóż mi ratować dusze młodych ludzi na całym świecie.

Dzięki Twojej Łasce pomóż im zobaczyć prawdę o Twoim Istnieniu.

Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Zachowaj ich od ognia piekielnego, a dzięki moim modlitwom miej Miłosierdzie nad ich duszami.

Amen.

Wasz Jezus

Paganism is rampant and a fascination with the occult is being encouraged

Thursday, August 16th, 2012 @ 03:15

My dearly beloved daughter I love all God’s children but, at this time, the level of darkness which sweeps the world means that I weep with worry because of the state of their souls.

So few understand the Truth of their future life which awaits them in the New Era of Peace, in the world to come. The world without end.

If they could only see it, touch it, savour it and witness the love and peace which lies ahead they would pray to Me every second of the day begging Me for the right to enter this New World, the New Era, the New Beginning.

It is the perfect state of unity for their families and all their brothers and sisters. It is not an empty promise. It is the Paradise created for all God’s children.

The fallen angels, which sweep the world are seeking out souls everywhere in order to seduce them.

They use violence, hatred and other temptations to encourage the widespread sin so evident everywhere.

Pornography is now being spread in the most subtle ways to seduce and encourage sin.

Laws are being passed to ensure that sin is accepted everywhere.

Even My Church is endorsing laws, which offend God.

It will continue like this until mankind will behave like animals with no sense of godliness.

Paganism is rampant and a fascination with the occult is being encouraged so that through the world of entertainment it will appeal to young souls.

Wake up now before it is too late to save your souls.

Parents must rise in unison in accordance with My Heart’s desire to protect the young whose souls are the number one target of the evil one.

He knows how precious young souls are to Me and he will relentlessly seek them out.

I ask you to say this Crusade Prayer (73)

Crusade Prayer (73)

for Young souls, Young Children.

O Jesus help me to save the souls of young people all over the world.

By Your grace help them to see the Truth of Your existence.

Bring them to Your Sacred heart and open their eyes to Your Love and Mercy.

Save them from the fires of Hell and through my prayers have Mercy on their souls.

Amen.

Your Jesus