Jezus Do Ludzkości

To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja obietnica

środa, 15 sierpnia 2012 roku, godz. 1.00

Moja szczerze umiłowana córko, rozmawiam z tobą o tym najważniejszym dniu – tym dniu, który wybrałem na wprowadzenie Mojej Księgi dla świata. Jest to dzień Wniebowzięcia Mojej umiłowanej Matki, Królowej Niebios, Królowej ziemi, Matki Zbawienia.

To nie przypadek, że Księga Prawdy zostaje udostępniona w tym dniu, bo Moja Matka jest Matką Zbawienia. Ta Księga ma pomóc ocalić dusze wszystkich ludzi. Moja Matka pełni ważną rolę w zbawieniu dusz. Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łaski i Orędowniczką. Oznacza to, że Moja Matka Najświętsza została wybrana przez Boga, aby Mi pomóc, Swojemu Synowi, w ostatecznym planie zbawienia. Jej rola w tym znaczącym czasie nie została zrozumiana. Urodziła Odkupiciela ludzkości i przyniosła światu Dar Zbawienia dzięki swojej zgodzie, aby stać się Moją Matką. Ona jest teraz Matką wszystkich dzieci Bożych i otrzymała Moc do zmiażdżenia szatana, gdy Ja się przygotowuję do ocalenia rodzaju ludzkiego od jego niegodziwego planu zwiedzenia dzieci Bożych.

Księga Prawdy nie jest tylko księgą. To jest Moje święte Słowo, pierwsza część z wielu objawień dla nawrócenia świata. Choć mogło się wydawać, że bardzo trudno jest ją wydać, z powodu tak wielu przeszkód postawionych przed tobą, Moja córko, to zapewniam cię, że to Dzieło jest chronione z Nieba.

To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja obietnica.

Kiedy powiedziałem, że przyjdę powtórnie, to miałem na myśli – że przyjdę powtórnie. Gdy przyszedłem na świat po raz pierwszy, Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, przygotowywał wcześniej Swoje dzieci przez proroków. Wielu słuchało. Wielu nie. Tak czy inaczej światu udało się później zrozumieć prawdę. Znali i rozumieli znaczenie Mojej Męki na Krzyżu i wolności, którą dała światu, żeby mógł otrzymać Dar Zbawienia Wiecznego.

To samo dzieje się teraz. Świat jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Teraz. Święte Słowo Boga jest przekazywane ludzkości przez te Orędzia, jako wielki Dar. Wielu będzie słuchać. Wielu nie będzie. Jedno jest pewne. Bardzo niewielu nie będzie o nim wiedziało. Albo przyjmą Moje Słowo, tak jak jest im teraz przekazywane, albo nie. Spełniam obietnicę Mojego Ojca.

Mój Ojciec obiecał światu, że otrzyma on w tym czasie Księgę Prawdy. Wielu przetrawi prawdę i ją przyjmie. Dla innych prawda będzie zbyt gorzka w smaku i uznają ją za kłamstwa. Niech wiedzą, że Przymierze zostanie wypełnione, tak jak i te proroctwa. Żaden człowiek, bez względu na to, jak bardzo będzie argumentował przeciwko Mojemu świętemu Słowu, nie powstrzyma ujawnienia prawdy światu.

Proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy spełniają się na waszych oczach. Żaden człowiek nie pojmuje pełnego znaczenia Księgi Apokalipsy, bo jej treść nie została jasno objawiona światu, jako że były to jedynie wskazówki. Teraz, gdy Ja, Baranek Boży, przychodzę, jak zostało to obiecane, aby otworzyć Pieczęcie, niewielu to przyjmie. Dlaczego?

Jeśli wierzycie we Mnie, to dlaczego zaprzeczacie prawdzie z tych Orędzi, kiedy jest wam przekazywana? Nieprzyjęcie danej wam prawdy o fałszywym proroku, antychryście i innych proroctw, spowoduje, że nie pozwolicie Mi pouczyć was co do zbawienia dusz.

Jedynie podążając za prawdą, możecie być bezpieczni. Pamiętajcie, że tylko prawda uwolni was od kłamstw, którymi szatan opanowuje ludzkość. Musicie nieustannie wołać do Mojej Matki, aby pomogła przyprowadzić was do Mnie, tak byście byli chronieni przed kłamstwami, których szatan użyje do zamknięcia was na prawdę Moich ostatnich świętych Słów danych światu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie w pokoju i miłości. Jednoczę was wszystkich w tym czasie, chroniąc was Moją Najdroższą Krwią. Raduję się z waszej odpowiedzi, Moi umiłowani uczniowie, i polegam na waszej wierze, że pomożecie Mi w tej szczególnej Misji.

Wasz Jezus

This is My Book. My Word. My Promise.

Wednesday, August 15th, 2012 @ 01:00

My dearly beloved daughter I speak with you of this, the most important day, the day which I chose to launch My Book for the world.

This is the day of the Assumption of My Beloved Mother, Queen of the Heavens, Queen of the Earth, Mother of Salvation.

It is no coincidence that the Book of Truth is being made available on this date for My Mother is the Mother of Salvation. The Book is to help salvage the souls of the whole of humanity.

My Mother plays an important role in the salvation of souls.

She is the Co-Redemptrix, Mediatrix of Grace and Advocate. This means that My Blessed Mother has been chosen by God to help Me, her Son, in the final plan of salvation.

Her role in this significant period of time is not understood.

She gave birth to the Redeemer of Mankind and brought into the world the Gift of Salvation because of her acceptance to become My Mother.

She is the Mother of all God’s children now and she has been given the power to crush Satan as I prepare to salvage the human race from his wicked plan to deceive God’s children.

The Book of Truth is not merely a book. It is My Holy Word, the first part of many revelations, to convert the world.

While it may have seemed very difficult to produce, with so many obstacles placed before you My daughter this work is, I assure you, protected from Heaven.

This is My Book. My Word. My Promise.

When I said I would come again I meant that I would come again.

Just as I came into the world the first time, God My Eternal Father prepared His children, in advance, through the prophets.

Many listened. Many did not.

Either way the world did not fail, afterwards, to understand the Truth. They knew and understood the meaning of My Passion on the Cross and the freedom it gave the world to be given the Gift of eternal salvation.

The same is happening now. The world is being prepared for My Second Coming. Now.

The Holy Word of God is being given to mankind, through these Messages, as a great Gift.

Many will listen. Many will not.

One thing is clear. Very few will not know about it.

They will either accept My Word as it is being given to them now or they won’t.

I have fulfilled the promise of My Father.

My Father promised the world they would be given the Book of Truth at this time.

Many will digest the Truth and accept it. Others will find the Truth too bitter to taste and will deem it to be lies.

Let them know that the Covenant will be fulfilled as will these prophecies.

No man, no matter how he argues against My Holy Word, will prevent the Truth being from being revealed to the world.

The prophecies contained in the Book of Revelations are unfolding before your eyes.

No man understands the full meaning of the Book of Revelation for its contents were not revealed to the world clearly as they were only guidelines.

Now that I, the Lamb of God, come as promised to open the Seals few will accept this.

Why?

If you believe in Me, in these Messages, why do you deny the Truth when it is being given to you?

Failure to accept the Truth given to you about the False Prophet, the antichrist and other prophecies will mean that you will not allow Me to instruct you in the salvation of souls.

Only by following the Truth can you be safe.

Remember that only the Truth will free you from the lies, which infest mankind through Satan.

You must continually call on My Mother to help bring you to Me so that you are protected from the lies, which Satan will use to block you from the Truth of My final Holy Words given to the world before My Second Coming.

Go in peace and love. I unite you all in the protection of My Precious Blood at this time.

I rejoice at your response, My beloved disciples and I rely on your faith to help Me in this special mission.

Your Jesus