Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już dłużej otrzymywać orędzi

poniedziałek, 13 sierpnia 2012 roku, godz. 19.45

Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już dłużej otrzymywać orędzi, aby przygotować drogę dla tych najważniejszych Orędzi. Wkrótce wiele Moich dzieł, dokonywanych poprzez wizjonerów, zostanie wstrzymanych, aby ustąpić miejsca Głosowi Ducha Świętego danemu tobie, prorokowi końca czasów. Wielu fałszywych proroków, którzy się pojawili, nadal będzie krzyczeć na cały głos i będą to jedyne inne głosy rywalizujące o uwagę z tymi prawdziwymi ostatnimi Orędziami z Nieba.

Nie lękaj się, Moje dziecko, bo ty i ta Misja jesteście chronieni. To nie tylko ty pracujesz dla tej Misji. Całe Niebiosa i wszyscy aniołowie i święci pracują z tobą. To dlatego nigdy nie możesz czuć się samotna, nawet kiedy cierpisz. Każdego dnia jesteś powstrzymywana przez wrogów Boga. Podejmowane są plany zablokowania publikacji Księgi Prawdy, ale to prześladowanie ma się ku końcowi. Przez cały czas trzymaj się blisko Mnie, swojej Matki, tak abym mogła cię okryć Moim świętym płaszczem, by cię chronić od złego ducha. Stajesz się silniejsza i odważniejsza, a pomimo to czujesz się zmęczona. To przeminie, a świat przyjmie Księgę Prawdy obiecaną mu od tak dawna.

Idź teraz i dziękuj Bogu za tę wielką Misję. Całe Niebiosa ci błogosławią. Każdego dnia trzymamy cię za rękę i wszyscy święci cię chronią. Bitwa rozpocznie się w momencie, gdy pierwsza książka zostanie sprzedana. Rozszerzy się to na cały świat, więc musisz się odpowiednio przygotować.

Wołaj o pomoc, a ją otrzymasz. Idź w pokoju i miłości.

Twoja umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: My child soon many of the world prophets, visionaries and seers will no longer receive messages

Monday, August 13th, 2012 @ 19:45

My child soon many of the world prophets, visionaries and seers will no longer receive messages in order to make way for these most important messages.

Much of my work, through visionaries, will stop soon to leave room for the Voice of the Holy Spirit given to you the end time prophet.

Many false prophets, who have come forward, will still shout at the top of their voices and those will be the only other voices competing for attention with these true final messages from Heaven.

Do not be fearful my child for you and this mission are protected.

It is not just you who works for this mission. The entire Heavens and all the angels and saints are working with you. This is why you must never feel alone even when you suffer.

You are being blocked every day by the enemies of God.

Plans have been underway to block the publication of the Book of Truth but this persecution is almost at an end.

Keep close to me, your Mother, at all times so that I can place my Holy Mantle around you to protect you from the evil one.

You are getting stronger and braver yet you feel tired. This will pass and the world will welcome the Book of Truth promised to them for so long.

Go now and thank God for this great mission.

All of the Heavens bless you.

We hold your hand every day and all the saints protect you.

The battle begins the moment the first book is sold. It will spread all over the world so you must prepare adequately.

Call for help and you will receive it. Go in peace and love.

Your beloved Mother
Mother of Salvation