Jezus Do Ludzkości

Antychryst będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem

niedziela, 12 sierpnia 2012 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że tak jak Ja cię pouczam, jak przygotować ludzkość do zbawienia, które prawowicie się jej należy, tak też zły przygotowuje dusze.

Przygotowuje fałszywych proroków, aby zwieść dzieci Boże, tak żeby przyjęły antychrysta jako swojego Jezusa. Tę niegodziwość trudno jest ci pojąć, ale z Darem czytania dusz, który ci dałem, będziesz natychmiast wiedziała, którzy są tymi fałszywymi prorokami. Zawsze będzie obierał ciebie za cel, Moja córko, w najbardziej podstępny sposób, bo ty będziesz ich przeciwnikiem numer jeden. Ale ich kłamstwa, tak sformułowane, że będą się wydawały jakby świętymi Słowami Boga, będą skrywać największe kłamstwo ze wszystkich. Ogłoszą, że fałszywy prorok będzie prawdziwym papieżem. Ogłoszą, z początku subtelnie, że antychryst będzie Chrystusem Królem. Kiedy zwiodą biedne dusze, że ich orędzia pochodzą od Boga, takie dusze dalej nic nie będą rozumieć.

Muszę ostrzec wszystkie dzieci Boże. Nigdy nie przyjdę w ciele po raz drugi. Nie pojawię się w świecie jako przywódca. Ani nie będę tym razem dokonywał cudów, aby wam udowodnić, Kim jestem, innych niż cud Ostrzeżenia i cud na niebie, który będzie widoczny jakiś czas po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie.

Antychryst będzie twierdził, że jest Mną. Jezusem Chrystusem. Ta obrzydliwość została przepowiedziana. Komu wierzyć? Dzieci, nie jest to łatwa rzecz, bo wielu przyjdzie w Moje Imię. Ale to wiedzcie.

Zły poprzez swoich fałszywych proroków nigdy wam nie powie, abyście modlili się do Ducha Świętego albo przyjmowali sakrament Najświętszej Eucharystii. Nigdy nie przyzna, że Ja, Jezus, Syn Człowieczy, przyszedłem jako Mesjasz w ciele, aby odkupić człowieka z grzechu. Nigdy nie poprosi ani nie zachęci was do odmawiania Różańca świętego albo okazania wierności Mojej umiłowanej Matce. Miejcie się na baczności. Czuwajcie i tylko wypełniajcie Moje wskazania.

Zły stara się utworzyć armię wśród Moich wyznawców. Choć jego inna armia jest dobrze ugruntowana na ziemi, to teraz obrał sobie za cel tych, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, ponieważ chce ukryć swoje złe czyny za świętymi ludźmi. Będzie wykorzystywał ich miłość do Mnie jako tarczę, aby ukryć te kłamstwa, które zamierza narzucić światu.

Ufajcie Moim Słowom i nie odchodźcie od prawdy, gdy jest wam przekazywana w tym czasie poprzez te Moje święte Orędzia dla świata.

Wasz Jezus

The antichrist will claim he is Me, Jesus Christ.

Sunday, August 12th, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter know that just as I instruct you to prepare humanity for the salvation that is rightfully theirs so, too, does the evil one prepare souls.

He prepares false prophets to deceive God’s children so that they will accept the antichrist as their Jesus.

This wickedness is difficult for you to comprehend but with the Gift I have given you to read souls you will know instantly who these false prophets are.

They will always target you My daughter in the most devious ways for you will be their number one adversary. Yet, their lies, couched in what will seem to be like the Holy Words of God, hide the biggest lie of all.

They will declare that the false prophet will be the true Pope.

They will declare, subtly at first, that the antichrist will be Christ the King.

When they seduce poor souls that their messages come from God, such souls will be none the wiser.

I must warn all of God’s children. I will never come in the flesh the second time.

I will not appear in the world as a leader. Nor will I, this time, perform miracles to prove to you who I am other than the miracle of The Warning and the miracle in the sky, which will be seen some time after The Warning takes place.

The antichrist will claim he is Me. Jesus Christ. This abomination has been foretold.

Who to believe children is no easy task for many will come in My Name. But know this.

The evil one, through his false prophets, will never tell you to pray to the Holy Spirit or receive the Sacrament of the Holy Eucharist.

He will never admit that I, Jesus, the Son of Man came as the Messiah in the flesh to redeem man from sin.

He will never ask or encourage you to say the Holy Rosary or show allegiance to My beloved Mother.

Be on your guard. Stay awake and only follow My instructions.

The evil one is trying to form an army amongst my followers. Although his other army is well established on earth he now targets those who believe in Me, your Jesus, because he wants to hide his evil deeds behind holy people.

He will use their love for Me as a shield to hide the lies he intends to inflict upon the world.

Trust in My Words and do not deviate from the Truth as it is being given to you, through these My Holy Messages to the world at this time.

Your Jesus