Jezus Do Ludzkości

Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba

sobota, 11 sierpnia 2012 roku, godz. 20.10

Moja szczerze umiłowana córko, deszcze, które spadną na całym świecie przedstawiają potop Łez, które płyną z Moich Oczu, gdy patrzę na dzieci Boże, błąkające się tak daleko od drogi Zbawienia Wiecznego. Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba.

Wszędzie powstaną doliny łez i będzie się za nie obwiniało zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie. Ale to nie tak.

Tak wielu ludzi na świecie nie wierzy w Boga. Oni nie czczą Mnie, Jego Syna umiłowanego. Zamiast tego pochłania ich obsesyjna namiętność do fałszywych bogów.

Co przez to rozumiem? Ci ludzie tworzą bohaterów i idoli w świecie telewizji, mody, muzyki i sportu. A potem wynoszą ich do poziomu ludzkich bożków i oddają im hołd. Czczą ich wtedy w sposób, który szkodzi nie tylko im samym, ale także tej osobie, którą wynieśli. Oni wierzą, że ci idole są święci, i robią wszystko, co mogą, aby naśladować ich styl życia, sposób ubierania się, ich osobowość, a nawet wygląd fizyczny. Jest to równoznaczne z pogaństwem. Wszystko to zostało przepowiedziane, Moja córko. Świat będzie czcił fałszywych bogów. Te osoby są pełne miłości do swoich ciał, do samych siebie, a ich zatwardziałe serca okazują bliźnim niewiele miłosierdzia czy miłości. Ich serca skamieniały. Oni nie kochają Boga. Zamiast tego znaleźli się pod urokiem szatana, który umieścił te przekonania i myśli w ich umysłach. Nie ma szacunku dla ludzkiego ciała. Ciało jest stworzone przez Boga i jako takie jest zaprojektowaną świątynią, w której powinna mieszkać Obecność Boża.

Gdy szatan kusi ludzkość, skupia się na ciele i przyjemności, do której ona dąży poprzez zmysły. To dlatego ludzie kochają teraz swoje własne ciała – do takiego stopnia, że umieszczają je na piedestale. Nigdy nie będąc zadowolonymi ze sposobu, w jaki ciało zostało uczynione przez Boga, nieustannie chcą ulepszyć, zmienić i poprawić ludzkie ciało, aby dostosować je do własnej interpretacji doskonałości.

Sposób, w jaki, szczególnie kobiety, zmieniają swoje ciała i w niemoralny sposób pokazują je światu, brzydzi Mnie. Kobiety, które nie mają wstydu, by pokazywać swoje ciała, popełniają grzech, ale mogą nie zdawać sobie z tego sprawy. Myślą, że dopuszczalne jest nadużywanie ciała, z którym się urodziły, i obnoszenie się w sposób, który może być przyczyną grzechu. Ich miłość własna jest jednym z największych grzechów pychy. Przekonują wtedy młode dziewczyny, że publiczne pokazywanie swoich ciał w ten sposób jest dopuszczalne.

Obnoszone są w świecie tak liczne grzechy ciała i są one uznawane za dopuszczalne. Jednak one wszystkie podlegają karze po śmierci. Grzech nie tylko się popełnia, ale także przedstawia jako dobrą rzecz. Cudzołóstwo jest dziś dopuszczalne i pochwalane. Morderstwa już dłużej nie szokują i nie ma już więcej szacunku dla ludzkiego życia. Szerzy się niemoralność seksualna i jest ona usprawiedliwiana.

Dni takiego grzesznego zachowania dobiegają końca. Dopóki ludzkość nie uzna, że grzech zawsze będzie grzechem, pozbawia się swojego prawa do wejścia w Bramy Raju. Za każdy grzech, którego jesteście winni, część ciała używana przy popełnieniu tego grzechu będzie płonąć i zostanie oczyszczona w czyśćcu. Jeśli będziecie w grzechu śmiertelnym, będziecie przez wieczność odczuwać ból ognia rozdzierający część waszego ciała użytą do popełnienia tego grzechu. Nie będzie końca tego udręczenia.

Dlaczego, dlaczego oni nie słuchają swoich serc? Tak wiele osób wie, że to, co czyni, jest złe, ale mimo wszystko dalej grzeszy, ponieważ jest to dopuszczalne w oczach świata. Przemysł rozrywkowy i medialny stworzył fałszywą akceptację takich zachowań, tak że wiele niewinnych dusz zostało zepsutych kłamstwami.

Tylko Prawda może je teraz uratować. Otrzymują Księgę Prawdy, ale czy będą słuchać? Szatan i jego upadłe anioły uczynią wszystko, aby mieć pewność, że nie będą. Stanie się to dopiero wtedy, gdy wyleją się kary z Niebios, że będą musieli odrzucić swoje puste, bezużyteczne i wstrętne zwyczaje. Ponieważ będą zbyt zajęci, usiłując przetrwać i mieć co do ust włożyć.

Niestety, to tylko poprzez takie kary ludzkość może zostać oczyszczona na tej ziemi. Otrzymując za życia Dar oczyszczenia, otrzymują szansę uniknięcia jeziora ognia.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

The rains, the floods and the destruction of crops to come will be the result of a chastisement from Heaven.

Saturday, August 11th, 2012 @ 20:10

My dearly beloved daughter the rains which will fall all over the world represent the deluge of tears which fall from My Eyes as I watch God’s children wander so far off the path of eternal salvation.

The rains, the floods and the destruction of crops to come will be the result of a chastisement from Heaven.

The valleys of tears will spring up everywhere and it will be blamed on climate change and global warming. But this is not so.

So many people in the world do not believe in God. They do not honour me, His Beloved Son. Instead they are consumed with an obsessive passion for false gods.

What do I mean by this?

These people create heroes and idols in the world of TV, fashion, music and sport.

They then elevate them into human idols and they pay homage to them.

They then idolise them in ways which damage not only themselves but the person they have elevated.

They believe that these idols are sacred and do all they can to copy their lifestyles, their way of dressing, their personalities and even their physical appearance.

It amounts to paganism.

All of this has been foretold My daughter.

The world will idolise false gods.

These people are full of love for their bodies, themselves and with little charity or love shown for their neighbour in their hardened hearts.

Their hearts have turned to stone.

They do not love God. Instead they have fallen under the spell of Satan who has placed these beliefs and thoughts in their minds.

There is no respect for the human body.

The body is created by God and, as such, is a temple designed in which the presence of God should reside.

When Satan tempts humanity he focuses on the body and the pleasure it seeks through the senses.

This is why mankind now loves his own body to such an extent and he places it on a pedestal.

Never content with the way in which the body was made by God, he continually seeks to improve, change and amend the human body to suit his interpretation of perfection.

They way in which women, in particular, change their bodies and present it to the world in immoral ways disgusts Me.

Those women who have no shame in exposing their bodies commit sin yet they may not realise this. They think it is acceptable to abuse the body they were born with and flaunt themselves in way which can be the cause of sin.

Their love of self is one of the greatest sins of pride. They then convince young girls that it is acceptable to present their bodies in public in this way.

So many sins of the flesh are flaunted in the world and deemed to be acceptable.

Yet they are all punishable after death. Not only is sin being committed but it is presented as being a good thing.

Adultery is acceptable today and applauded.

Murder no longer shocks and there is no longer respect for human life.

Sexual immorality is rampant and justified.

The days of such sinful behaviour are drawing to an end.

Until humanity accepts that sin will always be sin they forfeit the right to enter the Gates of Paradise.

For every sin you are guilty of, the part of the body used when committing the sin, will be burned and purified in Purgatory.

If in mortal sin you will feel the pain of the fire tearing through that part of your body used to commit the sin for eternity. There will be no end to this torment.

Why, why do they not listen to their hearts? So many people know that what they do is wrong but carry on sinning regardless because it is acceptable in the eyes of the world.

The entertainment and media industries have created a false acceptance of such behaviour that many innocent souls have been corrupted by lies.

Only the Truth can save them now. They are being given the Book of Truth but will they listen? Satan and his fallen angels will do everything to ensure that they don’t.

It will be only be when the chastisements are showered down from the heavens that they will have to discard their empty useless and disgusting habits. For they will be too busy trying to survive and put bread in their mouths.

Sadly it will only be through such chastisements that humanity can be purified on this earth.

By being given the gift of purification, while alive, they are being given a chance to avoid the lakes of fire.

Your beloved Saviour
Jesus Christ