Jezus Do Ludzkości

Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie jest w stanie napełnić

piątek, 10 sierpnia 2012 roku, godz. 12.45

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że kiedy odwlekasz modlitwę do Mnie, twojego Boskiego Jezusa, stajesz się słaba i oddalona ode Mnie. Nigdy nie możesz odwlekać modlitwy lub odsuwać czasu, który powinnaś poświęcić Mi każdego dnia. Gdy to czynisz, zły cię rozprasza i napełnia twój umysł ziemskimi sprawami, które są pozbawione treści. Odczujesz wtedy pustkę, a w twojej duszy uwidoczni się walka.

Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie jest w stanie napełnić bez względu na to, jak potężny wydaje się powab materialnych cudów. Kiedy podnoszę duszę, splata się ona z Moim Najświętszym Sercem. Ale aby mocno trwać we Mnie, musi się ze mną kontaktować i stale oznajmiać swoją miłość i składać dziękczynienie. W przeciwnym razie może stać się odłączona, tak jak dziecko przy urodzeniu jest oddzielane od matki, gdy odcina się pępowinę.

Nie odrywaj oczu ode Mnie ani na minutę, bo zły czeka. Wtedy, w najmniej oczekiwanym momencie, wyrusza po zdobycz i porywa cię. Do kuszenia wykorzystuje zmysły, a do dręczenia swoich ofiar inne dusze. Namierza szczególnie Moich żołnierzy i oni najbardziej cierpią.

Moja córko, podczas gdy byłaś zajęta Moim Dziełem, oderwałaś oczy ode Mnie, a to spowodowało, że cierpiałaś. Zagubiłaś się i zmieszałaś. Twój niepokój wzrastał z każdą ingerencją dokonaną przez złego, co sprawiało, że odwlekałaś wyznaczony przez siebie czas dla Mnie, swojego Jezusa. Kiedy tak się dzieje, musisz pójść do spowiedzi, przyjąć Moje Ciało i poświęcić czas na modlitwę. Nigdy nie możesz zapominać o odmawianiu Różańca świętego Mojej umiłowanej Matki, bo to zapewnia okrąg ochrony przed szatanem.

Idź teraz. Przyjdź do Mnie dzisiaj w modlitwie. Potem w ciągu dnia rozmawiaj ze Mną jak z przyjacielem i dziel się ze Mną wszystkimi swoimi obawami. A wtedy oddaj je Mnie i pozostaw Mi wszystkie swoje zmartwienia.

Twój Jezus

Don’t you know that you are nothing without Me? An empty vessel, which nothing can satisfy.

Friday, August 10th, 2012 @ 12:45

My dearly beloved daughter know that when you postpone prayer to Me, Your Divine Jesus, that you become weak and distanced from Me.

You must never postpone prayer or delay the time you need to devote to Me each day.

When you do, the evil one distracts you and fills your mind with worldly matters which are empty of substance.

Then you will feel an emptiness and a struggle will become apparent within your soul.

Don’t you know that you are nothing without Me? An empty vessel which nothing can satisfy no matter how powerful the allure of material wonders seem.

When I elevate a soul it entwines itself within My Sacred Heart.

But to stay firmly within Me the soul must communicate with Me and declare its love constantly and offer thanksgiving. Otherwise it can become detached just as a baby is separated from its mother at birth when the umbilical cord is cut.

Do not take your eyes off Me for one minute for the evil one waits.

Then at the most unexpected moment he moves in for the kill and snatches you away.

He uses the senses to tempt and other souls to torment his victims. He especially targets My Soldiers and they suffer the most.

My daughter while busy with My work you took your eyes from Me and this caused you to suffer. You became lost and confused. Your agitation increased as every interruption, caused by the evil one, meant you postponed your appointed time with Me, your Jesus.

When this happens you must go to Confession, receive My Body and spend time in prayer.

You must never forget to say My Beloved Mother’s Holy Rosary for it offers a ring of protection against Satan.

Go now. Come to Me today in prayer. Then during your day talk to Me as a friend and share all your concerns. Then hand them over to Me and leave all your worries to me.

Your Jesus