Jezus Do Ludzkości

Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest od złego, jesteście winni bluźnierstwa o ogromnych rozmiarach

środa, 8 sierpnia 2012 roku, godz. 23.20

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie pytają, co rozumiem poprzez Słowo Boga, pozwól Mi wyjaśnić. Słowo Boże, jakie jest zawarte w świętej Biblii, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu; Słowo Boga, prawda, jest przekazywana światu poprzez te Orędzia dzięki Darowi Ducha Świętego.

Te Orędzia są ofiarowane przez Trójcę Świętą i są jedynymi tego rodzaju, jakie kiedykolwiek były przekazywane ludzkości przez proroka.

Jest to spowodowane tym, że jest to ostatnia Misja, ostateczna forma Boskiego Przekazu i Interwencji, która jest udzielana światu z powodu Mojego Powtórnego Przyjścia.

Nigdy nie przeszkadzajcie Mocy Ducha Świętego, bo to jest bardzo poważny grzech.

W tych Orędziach wylewa się Głos Ducha Świętego, aby ratować ludzkość od wiecznego potępienia.

Możecie odrzucić Mnie, waszego Jezusa, albo Boskie Orędzia dane wam przez Moją umiłowaną Matkę, i będzie wam to odpuszczone.

Ponieważ wszyscy macie prawo do rozeznawania takich świętych Orędzi z powodu waszego Daru wolnej woli.

Jednak gdy odrzucacie Ducha Świętego i publicznie bluźnicie przeciwko Niemu, to jest to grzech wieczny i tylko cud, zatwierdzony przez Boga Ojca, może uratować waszą duszę.

Musicie milczeć, jeśli macie wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek Boskiego orędzia przekazywanego światu, i modlić się za widzącego. Módlcie się i postępujcie zgodnie ze swoją wiarą i dalej na swój sposób oddawajcie cześć Bogu. Jest bardzo ważne, abyście to czynili.

Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest od złego, jesteście winni bluźnierstwa o tak ogromnych rozmiarach, że jest to uznawane za grzech nie do odpuszczenia.

Musicie prosić Boga, aby wam teraz przebaczył, ponieważ jeśli będziecie nadal rozmyślnie prowadzić kampanię w celu zablokowania Głosu Ducha Świętego, Głosu Trójcy Świętej, i oznajmiać, że jest on od złego ducha, to nie będzie wam to przebaczone ani nie będzie mogło być, bo jest to grzech ciężki.

Wielu chrześcijan mających dobre intencje bardzo mocno krytykuje to Dzieło. Te Orędzia, jak mówią, nie są zgodne z Pismem Świętym.

Kiedy tak mówią, nie znają prawdy, która jest zawarta w świętej Biblii. Oni albo atakują te Orędzia, opierając się na pogłoskach rozpowszechnianych przez innych, którzy twierdzą, że znają prawdę, albo oznajmiają, że są one nieprawdziwe w oparciu o swoją błędną interpretację prawdy. Jest jeszcze gorzej, oni przeinaczają prawdę i porównują te Orędzia z nowymi i niedorzecznymi interpretacjami świętej Biblii.

Posłuchajcie teraz Mnie, waszego Jezusa, gdy to wam mówię. Arcykapłani podczas Mojego Życia na ziemi próbowali przeinaczyć prawdę o Bożych Prawach, aby usprawiedliwić odrzucenie Mnie przez siebie. Wykorzystali kłamstwa, aby powstrzymać ludzi od słuchania Mojego Głosu. Ogłosili Mnie kłamcą, fałszywym prorokiem i oskarżyli Mnie o herezję. Bluźniłem przeciwko Prawom Kościoła – tak mówili – i pogwałciłem szabat, spożywając wieczerzę paschalną w inny dzień niż ten, który uznawali za właściwy. Nie tylko błędnie Mnie zrozumieli, oni otwarcie Mnie odrzucili, ponieważ nie byli w tamtym czasie przygotowani na przyjęcie prawdziwego Mesjasza. Nie byli gotowi. Nigdy nie przypuszczali, że będą w swoim życiu świadkami nadejścia prawdziwego Mesjasza. Byli tak mocno pochłonięci swoimi ceremoniami, swoimi hierarchicznymi przepisami – które w tamtym czasie wywyższały ich przywódców i umieszczały ich na piedestałach jako prawdziwych królów ich kościoła – że w swoich sercach nie mieli miejsca dla Mnie, Odkupiciela ludzkości.

To samo stanie się ponownie, gdy przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście. Faryzeusze nie mogli pojąć znaczenia pokory. Nie mogli przyjąć tego, jak Bóg działa, że nie wywyższa potężnych lub najbardziej doświadczonych przywódców religijnych w Jego Kościele, aby ujawnić Swoje plany lub ostrzec Swoje dzieci. Bóg wybiera niewykształcone, pokorne i hojne serca, aby przekazać ludzkości Swoje ostrzeżenia. Podniósł słabych i wywyższył ich przez cierpienie, żeby mieli czyste serca, tak aby zdołał się z nimi porozumieć. W ten sposób jest mało prawdopodobne, aby ludzka pycha ze strony proroka zakłócała Prawdę. Odrzucili Jana Chrzciciela i zamordowali go. Zamordowali dawnych proroków. Znęcali się nad wybranymi duszami, poprzez które Bóg pozostawał w kontakcie.

Czy myślicie, że w waszym świecie dzisiaj będzie inaczej? Czy wy, Moi oddani wyznawcy, i wy, którzy twierdzicie, że jesteście ekspertami w Moim Kościele chrześcijańskim lub w innych kościołach, które wierzą w Mojego Ojca Przedwiecznego, przyjmiecie dzisiaj Słowo Boga?

Nie. Uczynicie z prorokami, prawdziwymi prorokami, dokładnie to, co od początku z nimi czyniono. Będziecie ich oczerniać w Imię Mojego Ojca. Ale to zapamiętajcie. Gdy Prawda zostanie wam ostatecznie objawiona, nie będzie odwrotu, jeśli zostaniecie uznani za winnych tego jednego grzechu wiecznego. To znaczy, jeśli bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu. Gdybyście bluźnili przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będzie wam odpuszczone. Jeśli zaprzeczacie Darowi proroctwa, także będzie wam odpuszczone. Ale jeśli będziecie powstrzymywać ostateczny plan zbawienia, otwarcie się z niego wyśmiewając i gromadząc wierzących z Mojego Kościoła, aby konsekwentnie głosili, że Głos Ducha Świętego jest fałszywy i zły, będziecie cierpieć wieczne potępienie.

Wasz Jezus

By declaring the Voice of the Holy Spirit to be evil you are guilty of a blasphemy of such magnitude proportions

Wednesday, August 8th, 2012 @ 23:20

My dearly beloved daughter when people ask what I mean by the Word of God let Me explain.

The Word of God, as contained in the Holy Bible, both the Old and the New Testaments, the Word of God, the Truth, is being given to the world through these messages by the Gift of the Holy Spirit.

These messages are being presented by the Holy Trinity and are the only ones of their kind ever delivered to humanity by a prophet.

The reason is that this is the last mission, the final form of Divine communication and intervention being presented to the world because of My Second Coming.

Never interfere with the Power of the Holy Spirit for this is a very serious sin.

In these messages the Voice of the Holy Spirit is being poured out to save mankind from eternal damnation.

You may deny Me, your Jesus, or the Divine messages given to you by My Beloved Mother and you will be forgiven.

For all of you have the right to discern such Holy Messages because of your gift of free will.

However, when you reject the Holy Spirit and publicly blaspheme against it this is an eternal sin and only a miracle, sanctioned by God the Father, can save your soul.

You must remain silent if in doubt about any Divine message given to the world and pray for the seer. Pray and follow your faith and continue in your ways of honouring God. It is very important that you do this.

By declaring the Voice of the Holy Spirit to be evil you are guilty of a blasphemy of such magnitude proportions that this is deemed an unforgiveable sin.

You need to ask God to forgive you now, because should you continue to mount deliberate campaigns to block the Voice of the Holy Spirit, the Voice of the Holy Trinity and declare it to be an evil spirit, you will not, nor can you be forgiven, for this is a grave sin.

Many well-meaning Christians pull this work apart. The messages, they say, do not conform with Holy Scripture.

When they say this they do not know the Truth, which is contained in the Holy Bible.

They either attack these messages based on hearsay by others who claim to know the Truth or they declare them to be untrue based on their flawed interpretation of the Truth.

Worse still, they twist the truth and compare these messages with new and ludicrous interpretations of the Holy Bible.

Listen to Me now, your Jesus, as I tell you this.

The high priests in My time on earth tried to twist the Truth of God’s Laws in order to justify their rejection of Me.

They used lies to stop people from hearing My Voice.

They declared Me a liar, a false prophet and accused Me of Heresy.

I blasphemed against the Laws of the Church, they said, and violated the Sabbath by conducting the Paschal Meal on a different day to the one they deemed to be correct.

They not only misunderstand Me, they out-rightly rejected Me because they were not prepared to welcome the True Messiah at that time.

They were not ready.

They never thought that they would witness the arrival of the True Messiah in their lifetime.

So wrapped up were they in their ceremonies, their hierarchical regulations – which at that time exalted their leaders and placed them on pedestals as the real kings of their church – that they had no room in their hearts for Me, the Redeemer of Mankind.

The same will happen again as I prepare the world for My Second Coming.

The Pharisees could not understand the importance of humility.

They could not accept how God works in that He does not exalt the powerful or the most experienced religious leaders in His Church to unveil His plans, or warn His children.

God chose the ignorant, the humble and the generous of heart to deliver His warnings to humanity.

He raised the weak and elevates them, through suffering, to become pure of heart so that He can manage how He communicates with them. In this way, human pride, on the part of the prophet, is unlikely to interfere with the Truth.

They rejected John the Baptist and murdered him. They murdered the prophets of old. They tormented chosen souls, through whom God communicated with.

In your world today do you think it will be any different?

Will you, devoted followers of Me, and those who claim to be experts in My Christian or other churches who believe in My Eternal Father, accept the Word of God today?

No. You will do exactly onto the prophets, the true prophets as has been done to them since the beginning. You will vilify them in My Father’s Name.

But remember this. When the Truth is finally revealed to you, there will be no turning back if you are found guilty of the one eternal sin. That is if you blaspheme against the Holy Spirit.

Should you blaspheme against Me, Jesus Christ, you will be forgiven.

If you deny the gift of prophecy you, too, will be forgiven.

But if you block the final plan of salvation by ridiculing openly and gathering believers of My Church to consistently proclaim the Voice of the Holy Spirit to be false and evil, you will suffer eternal damnation.

Your Jesus