Jezus Do Ludzkości

To jest Moja ostatnia Misja na ziemi, podczas której święte Orędzia od Trójcy Świętej są przekazywane światu

wtorek, 7 sierpnia 2012 roku, godz. 15.50

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do ciebie jest równie silna jak zażyła, choć w tym czasie nie wydaje ci się, że tak jest. Potrzebujesz spędzać więcej czasu w Moim towarzystwie, bo tylko czyniąc to, odnajdziesz pokój w tej Misji. Twoją duszę wypełniają teraz Moje Łaski, tak że możesz przekazywać światu Moje Orędzia w jak najkrótszym możliwym czasie.

Jakże jestem zmęczony i właśnie teraz samotny w Moim Sercu, Moja córko. Niepokoję się o te niewinne dusze, które są nieświadome Mojego Istnienia. Mają dobre serca i po chrześcijańsku traktują innych, a pomimo to nie wierzą w Moje Istnienie. Każdego dnia patrzę na sposób, w jaki przeżywają swoje codzienne życie – bez wiary w istnienie Boga ani w swoje przyszłe życie w Nowym Raju. Proszę, pomóż Mi powiedzieć im, że ich kocham.

Rozprzestrzeniaj Moje Słowo, a Ja rozpalę poczucie rozpoznania w ich duszach. Nie ma to znaczenia, jeśli odrzucą ciebie, Moja córko, albo Moich umiłowanych wyznawców; jedyne, co potrzeba, to pozwolić im czytać Moje Orędzia. Ześlę Ducha Świętego, tak aby iskra, aczkolwiek maleńka, rozpaliła płomień Mojej Miłości w ich duszach. To jest Moja ostatnia Misja na ziemi, podczas której święte Orędzia od Trójcy Świętej są przekazywane światu. Duch Święty jest obecny w tych Słowach o Boskim pochodzeniu. One są pożywieniem dla nakarmienia waszych dusz, aby pomóc wam przygotować się do bitwy. Słuchajcie świętego Słowa Boga. Weźcie go, dzielcie się nim i zjednoczcie wszystkie dzieci Boże gotowe do bitwy. Prowadźcie wszystkich swoich braci i siostry, szczególnie tych, którzy zmagają się z wiarą w Boga, ku Mojemu wielkiemu Miłosierdziu. Moje Serce wzdycha z Miłości do nich. Oni, każdy z nich, są dziećmi Bożymi. Potrzebuję ich dusz, bym mógł zatroszczyć się o ich przyszłość, tak aby mieli Życie Wieczne i szczęście. Nie mogę znieść myśli o tym, co się z nimi stanie, jeśli nie będę mógł ich zbawić.

Moja córko, podczas gdy Moje Boże Miłosierdzie uratuje większość ludzkości, będę potrzebował ciebie i Moich wyznawców, Moje wyświęcone sługi i zwykłych ludzi, aby zarzucić sieć i odnaleźć wszystkich tych biednych, nieszczęśliwych i zdezorientowanych ludzi, którzy potrzebują Bożej Miłości. Zarzućcie sieć Mojej Miłości, jak rybak, szeroko i daleko, i w miejscach, gdzie Bóg jest całkowicie odrzucony, wzgardzony i szczególnie znienawidzony. Następnie idźcie i znajdźcie drogie młode dzieci Boże, które nie wiedzą nic o chrześcijaństwie, pomimo że żyją w tak zwanych krajach chrześcijańskich.

Idźcie aż tak daleko, aż do Rosji, Chin oraz krajów, w których Bóg nie jest czczony, i idźcie zdobywać dusze. Nakarmcie je Moimi Orędziami. Nie ma znaczenia, jak będziecie je przekazywać, ale czyńcie to w taki sposób, aby nie sprawiało to wrażenia, że prawicie kazania. Zachęcajcie ich przez to, co może ich zainteresować. Korzystajcie z każdego rodzaju nowoczesnych środków przekazu, aby to czynić. Potrzebuję ich pilnie. Liczę na rozpowszechnianie Mojego Słowa przez wszystkich Moich wyznawców. Będę was prowadził.

Będziecie wiedzieli w swoich sercach, co macie robić. Proście Mnie, bym wam pomógł, tą szczególną Modlitwą Krucjaty o uczynienie was silnymi.

Modlitwa Krucjaty 72
Modlitwa ucznia

Drogi Jezu, jestem gotowy, by szerzyć Twoje święte Słowo.

Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania prawdy, aby tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.

Weź mnie do Swojego Najświętszego Serca i okryj mnie Swoją Najdroższą Krwią, abym został napełniony Łaskami, bym szerzył nawrócenie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych, w każdej części świata, bez względu na to, jakie są ich wierzenia.

Zawsze Ci ufam.

Twój umiłowany uczeń.

Amen.

Wasz Jezus

This is My last mission on earth where Holy Messages from the Blessed Trinity are being given to the world

Tuesday, August 7th, 2012 @ 15:50

My dearly beloved daughter My Love for you is as strong, as it is as intimate, although it does not seem like to this to you at this time.

You need to spend more time in My Company for only by doing this will you find peace in this mission.

My Graces fill your soul now so that you can communicate to the world My messages in the fastest time possible.

How weary I am and alone in My Heart right now My daughter.

I fret for those innocent souls who are ignorant of My existence. Good at heart and Christian in the way they treat others, yet, they do not believe in My existence.

I watch each day at the way they live their daily lives with no faith in the existence of God or their future life in the New Paradise.

Please help Me to tell them I love them.

Spread My Word and I will ignite a sense of recognition in their souls.

It does not matter if they reject you, My daughter, or My beloved followers; all that is needed is to let them read My messages.

I will send the Holy Spirit so that a spark, albeit a tiny one, will ignite a flame of My Love in their souls.

This is My last mission on earth where Holy Messages from the Blessed Trinity are being given to the world.

The Holy Spirit is present in these Words of Divine origin. They are your food to nourish your souls in order to help you prepare for battle.

Listen to the Holy Word of God. Take it, share it and unite all of God’s children ready for battle.

Bring all of your brothers and sisters, especially those who struggle to believe in God, towards My Great Mercy.

My Heart heaves with love for them. They, each of them, are God’s children.

I need their souls so that I can take care of their future so they will have eternal life and happiness.

I can’t bear to think of what will happen to them if I can’t save them.

My daughter, while My Divine Mercy will save much of humanity, I need you and My followers, My sacred servants and ordinary people to spread the net and find all those poor, unhappy and confused people in need of God’s Love.

Spread the net of My Love, like the fisherman, wide and far and in places where God is completely rejected, despised and hated especially.

Then go and find God’s precious young children who do not know anything about Christianity, yet they live in so called Christian countries.

Go as far as Russia, China and countries where God is not revered and go and capture souls.

Feed them with My messages. It does not matter how you communicate but do it in a way where it does not seem as if you are preaching.

Entice them through what may interest them. Use every kind of modern communications to do this. I need them quickly. I am relying on the spreading of My Word by all of My followers.

I will guide you.

You will know in your hearts what to do. Ask me to help you with this special Crusade Prayer to make you strong.

Crusade Prayer (72)

The Disciple’s Prayer

Dear Jesus I am ready to spread your Holy Word.

Give me the courage, the strength and the knowledge to impart the Truth so that as many souls can be brought to You.

Take me into your Sacred Heart and cover me with your Precious Blood so that I am filled with the graces to spread conversion for the salvation of all of God’s children in every part of the world no matter what their creed is.

I trust in you always.

Your beloved disciple.

Amen

Your Jesus