Jezus Do Ludzkości

Gdy takie dusze atakują Moje święte Słowo z tak wielkim jadem, jest to znak potwierdzenia od szatana, że te Orędzia są prawdziwe

poniedziałek, 6 sierpnia 2012 roku, godz. 18.06

Moja szczerze umiłowana córko, jest wielu Moich oddanych wyznawców, którzy knują kampanię dla zniszczenia tej Misji. Wy, którzy jesteście przekonani, że to niechrześcijanie i ateiści potępią Moje Słowo w tych Orędziach, to wiedzcie. To ci, co otwarcie głoszą swoją wiarę we Mnie, ich Jezusa, najbardziej Mnie zranią. Oni są zaćmieni przez oszustwo króla kłamstw, który wysłał wiele upadłych aniołów do takich dusz. Nie zadowalając się odrzuceniem Moich świętych Orędzi, będą starali się uzyskać wśród Moich kapłanów możliwie największe wsparcie, aby szkodzić tej Misji. Takie dusze nigdy się nie zatrzymają, aby zapytać samych siebie, dlaczego to czynią. Albo dlaczego odczuwają taką nienawiść do ciebie, Moja córko. Albo dlaczego Moje święte Słowo tak bardzo ich niepokoi. Gdy takie dusze atakują Moje święte Słowo z tak wielkim jadem, jest to znak potwierdzenia od szatana, że te Orędzia są prawdziwe.

Bo kiedy okazują tak silny sprzeciw i kiedy święci ludzie są prowokowani do ataku na Boskie orędzia takie jak te, możecie być pewni, że pochodzą one od Boga. Kiedy odrzucają Moje Słowo, przeszywa to Mnie tak, że płaczę ze smutku, gdy Mnie nie rozpoznają. Ale niech tak będzie. Z czasem poznają prawdę. To wtedy, gdy rozmyślnie starają się odciągnąć dusze od Mojego Miłosierdzia, bardzo Mnie obrażają. Jeśli są odpowiedzialni za dusze, które pozbawiono zbawienia, zostaną ukarani. Ich kara będzie jedną z najgorszych, kiedy będą próbowali bronić swoich działań – ze względu choćby na jedną straconą duszę. Ich działania mogą sprawić, że dusza, która w przeciwnym razie nawróciłaby się, być może będzie znosiła ostateczne cierpienia w ogniu piekielnym. To wtedy, gdy będą się starać szkodzić Słowu Boga, ich wcześniejsze dobre uczynki staną się nieprzydatne. Bo jakie dobro z nich płynie, kiedy tak wartościowym czynom przeciwstawiają czyny płynące z nienawiści Boga?

Do nich mówię. Ten dzień, w którym przyjdziecie przede Mnie, aby odpowiedzieć za tak małoduszne działania, będzie dla was bardzo trudny. Będziecie musieli odpowiedzieć nie tylko za siebie, ale będziecie musieli odpowiedzieć także za kłamstwa o Mnie, Moim świętym Słowie, które rozpowszechniacie innym.

Czy to wasz lęk przed Moim świętym Słowem prowadzi was do takiej niegodziwości? Lęk pochodzi od szatana. Pycha również pochodzi od szatana. Czy nie wiecie, że to, iż uważacie, że tak bardzo znacie Moje Pismo Święte, sprawia, że rozstrzygacie, iż wiecie więcej, niż naprawdę wiecie? Znajdujecie błędy w Moim świętym Słowie tak jak faryzeusze. Czyniąc to, orzekacie, że więcej wiecie o Prawdzie niż Bóg. Pamiętajcie, że im więcej kłamstw szerzycie w odniesieniu do Mojego świętego Słowa, tym bardziej grzeszycie przeciwko Słowu Boga. Ten grzech przeciwko prorokowi Pana jest jednym z najbardziej nieakceptowanych przez Mojego Ojca. Wszyscy ci, którzy grzeszyli przeciwko prorokom Pana, zostali ukarani. Bo kiedy próbują powstrzymać Słowo Boga dane światu dla ratowania dusz, uniemożliwiają zbawienie dusz. Zostaną za to powaleni, bo nic nie powstrzyma przekazywania Słowa Boga Jego drogim dzieciom.

Wasz Jezus

When such souls attack My Holy Word with such venom, this is a sign of Satan’s confirmation that these messages are authentic

Monday, August 6th, 2012 @ 18:06

My dearly beloved daughter there are many of My devoted followers who are plotting a campaign to destroy this mission.

To those who believe that it will be the non-Christians and the atheists who will denounce My Word in these messages then know this.

It will be those who openly proclaim their belief in me, their Jesus, who will hurt Me the most.

They are being clouded by the deceit of the king of lies, who has sent many fallen angels to such souls. Not content with denying My Holy Messages, they will set out to gather as much support as they can amongst My priests to try and sabotage this mission.

Such souls never stop to ask themselves, why they do this. Or why they feel such hatred towards you, My daughter. Or why My Holy Word disturbs them so much.

When such souls attack My Holy Word with such venom, this is a sign of Satan’s confirmation that these messages are authentic.

For when such strong opposition is shown and when holy people are provoked to attack Divine messages such as these you can be sure then that they come from God.

When they deny My Word this cuts Me so that I weep with sadness when they don’t recognise Me. But that is okay. In time they will know the Truth.

It is when they set out to deliberately drive souls away from My Mercy that they offend Me greatly.

If they are responsible for souls who are denied salvation they will be punished.

Their punishment will be one of wretchedness when they try to defend their actions, for just one lost soul. Their actions can mean that a soul who, would otherwise have been converted, may suffer the final persecution in the fires of Hell.

It is when they try to sabotage the Word of God that their previous good works will be rendered useless. For what good are they when they counteract such worthy deeds with deeds of hatred for God?

I say to them. The day you come before Me to answer for such mean spirited actions will be very difficult for you.

Not only will you have to answer for yourself but you will have to answer for the lies you spread about Me, My Holy Word to others.

Is it your fear of My Holy Word which drives you to such wickedness? Fear comes from Satan. Pride also comes from Satan. Don’t you know that it is because you believe that you are so well versed in My Holy Scripture that this cause you to decide that you know more than you do?

You find fault with My Holy Word just as the Pharisees did. By doing so you say that you know more about the Truth than God.

Remember that the more you spread lies about My Holy Word you sin against the Word of God.

This sin, against the prophet of the Lord is one of the most frowned upon by My Father.

All those who have sinned against the prophets of the Lord were punished. For when they try to stop the Word of God, given to the world to save souls, they are preventing the salvation of souls.

For this they will be struck down, for nothing will stop the Word of God from being delivered to His precious children.

Your Jesus