Jezus Do Ludzkości

Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to wiedzcie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, jest spowodowane przez niego

niedziela, 5 sierpnia 2012 roku, godz. 17.40

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do każdego, młodego czy starego, kto jest niepewny swojej wiary w Boga. Apeluję do tych spośród was, którzy wierzą we Mnie, ale którzy nie rozmawiają ze Mną lub nie korzystają z sakramentów, albo którzy nie chodzą do swoich kościołów, by Mnie czcić.

Kocham was. Nigdy was nie opuszczę, a wy wkrótce otrzymacie szczególny Dar. Doświadczycie, jak to będzie, gdy staniecie przede Mną w Dniu Sądu. Wtedy zapomnicie o swoich wątpliwościach.

Wielu z was pomimo braku wiary czci Mnie na tak wiele sposobów, choć sobie tego nie uświadamiacie. Wy, w waszym codziennym życiu, odczuwacie wobec innych miłość, troskę i współczucie. Czujecie przynaglenie do walki z niesprawiedliwością i odpycha was, gdy jesteście świadkami niegodziwych czynów popełnianych przez innych wobec tych, którzy mają mniej szczęścia niż oni. Okazujecie innym miłość i dbacie o tych, którzy potrzebują waszej pomocy. Nienawidzicie wykorzystywania innych i jesteście wrażliwi na potrzeby tych, którzy cierpią w tym życiu. Odczuwacie miłość do swoich rodzin. Śmiejecie się i radujecie, kiedy jesteście z przyjaciółmi, i odczuwacie wielką miłość i przyjaźń do tych bliskich waszemu sercu. Kiedy się pobieracie, czujecie przemożną miłość do swojego współmałżonka. A kiedy macie dzieci, miłość, którą odczuwacie, przewyższa wszystko, co moglibyście kiedykolwiek sobie wyobrazić. Płaczecie łzami skruchy, jeśli kiedyś kogoś zranicie. Przebaczacie innym, gdy was obrażą, znieważą czy zranią.

Jak myślicie, skąd ta Miłość i te uczucia pochodzą? Czy nie wiecie, że mogą pochodzić tylko od Boga? Miłość jest trudna do wyjaśnienia. Trudna do zanalizowania i nigdy nie może zostać dowiedziona przez naukę, bo jest Darem od Boga.

Natomiast nienawiść pochodzi z ciemnej strony. Szatan wielu ludziom może nie wydawać się realny, ale on istnieje. Wielu z was nie wierzy w zło lub w istnienie złych duchów, bo one uważają, żeby się nie ujawnić. Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to wiedzcie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, jest spowodowane przez niego. On jest królem kłamstw i ma moc zaślepić was na prawdę waszego istnienia. Z powodu waszej ślepoty Moje Miłosierdzie okryje teraz świat, aby wam udowodnić, że istnieję.

Bądźcie przygotowani na ten dzień, bo on nastąpi wkrótce. Gdy zostaną wam ukazane na niebie znaki i będziecie świadkami zderzenia, hałasu i wstrząsu w ziemi, wiedzcie, że przyszedłem was obudzić. Kiedy to nastąpi, proszę was, zwróćcie się wtedy do Mnie, ponieważ chcę was napełnić Moją Miłością, tak abym mógł przynieść miłość i radość do waszych serc. Kiedy Moje Miłosierdzie zstąpi na was, w końcu odczujecie pokój. Kocham was i nigdy was nie opuszczę. Będę oczekiwał waszej odpowiedzi, kiedy nadejdzie ten wielki dzień.

Wasz Jezus

If you believe in the existence of Satan then know that everything that is unjust and evil in the world is caused by him

Sunday, August 5th, 2012 @ 17:40

My dearly beloved daughter I am calling out to everyone, young and old, who is unsure about their faith in God.

I appeal to those amongst you, who do believe in Me, but who do not speak with Me, or avail of the Sacraments, or who do not attend their churches, to honour Me.

I love you. I will never desert you and you are going to be given a special Gift shortly.

You will experience what it is like when you will come before me on the Day of Judgement. Then you will forget your doubts.

Many of you, despite your lack of faith, honour Me in so many ways but you do not realise this.

You, in your daily lives, feel love, concern and sympathy for others.

You feel an urge to fight injustice and are repelled when you witness wicked acts, committed by others over those less fortunate than themselves.

You show love for others and look after those who need your help.

You hate to take advantage of others and are sensitive to the needs of those who suffer in this life.

You feel love for your family.

You laugh and rejoice when you are with friends and feel a tremendous love and friendship for those close to your heart.

When you marry you feel an overwhelming love for your spouse. Then, when you have children, the love you feel surpasses anything you could ever have imagined.

You cry tears of remorse if and when you hurt someone. You forgive others when they offend you, insult you or cause you harm.

Where do you think this love and these emotions come from? Don’t you know they can only come from God?

Love is difficult to explain. Difficult to analyse and it can never be proved by science for it is a Gift from God.

Hatred, on the other hand, comes from the dark side.

Satan, to many people, may not seem real but he exists.

Many of you do not believe in evil or the existence of evil spirits for they are careful not to reveal themselves.

If you believe in the existence of Satan then know that everything that is unjust and evil in the world is caused by him.

He is the king of lies and he has the power to blind you to the truth of your existence.

Because of your blindness My Mercy is now going to cover the world to prove to you that I exist.

Be prepared for this day for it will happen soon.

When the signs in the skies are shown to you and witness the clash, the noise and the shaking in the ground know that I have come to waken you up.

When this happens I beg you to turn to Me then for I want to fill you with My Love so I can bring love and joy into your hearts.

When My Mercy comes upon you will you feel peace at last.

I love you and I will never forsake you.

I await your response when this great day comes.

Your Jesus.