Jezus Do Ludzkości

Pakt z szatanem prawie dobiegł końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić

wtorek, 26 lipca 2012 roku, godz. 23.55

Moja szczerze umiłowana córko, wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście jest wypełnieniem Nowego Przymierza. Będzie to stworzenie doskonałego Raju, który Mój umiłowany Ojciec z Miłością uczynił dla Adama i Ewy. W tamtym czasie wszystkie rzeczy na ziemi były w doskonałej harmonii i zgodne z Wolą Bożą.

Czas od Mojego Ukrzyżowania na ziemi był dla ludzkości bolesny z powodu panowania szatana, który rządził ziemią w tym okresie. Pakt z szatanem prawie dobiegł końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić. Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas Ostrzeżenia. Od tej chwili ludzie, łącznie z tymi, którzy są nieświadomi istnienia Boga, będą przyjmować Prawdę. Inni, którzy powoli odpowiedzą na ten wielki cud, kiedy zostanie im przedstawiony dowód, z czasem się nawrócą. Oni też będą zabiegać o przebaczenie swojego grzesznego życia.

Potem nadejdzie ostatni etap, uświęcenie – końcowe oczyszczenie, aby cała ludzkość była w stanie wejść do doskonałego Raju. Jest to Raj zamieszkały pierwotnie przez Adama i Ewę. Dopiero wtedy ma wreszcie zostać spełniona Boska Wola Mojego Ojca, gdy wszyscy ludzie będą kochać i szanować Wolę Mojego Ojca.

Zanim to wszystko się stanie, będzie wiele sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, która ostatecznie się zrealizuje.

Dzieci Boże będą odciągane w każdą stronę. Chociaż Duch Święty zostanie podczas Ostrzeżenia wylany na cały świat, to szatan podejmie każdy wysiłek, aby powstrzymać tę Światową Spowiedź.

On i jego nikczemni zwolennicy również przygotowują się do Ostrzeżenia. Ich celem będzie przekonanie wszystkich, że ono się nie wydarzyło. Tak wielu ludziom będzie trudno otwarcie przyjąć Bożą Miłość i istnienie Nowego Raju tak długo, jak szatan będzie przemierzał ziemię. Wolność nastanie dopiero wtedy, gdy zostanie on wygnany. Niestety, ci, którym nie uda się dostrzec tej prawdy i którzy uparcie będą odmawiać przyjęcia Boga, nigdy nie ujrzą Raju.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby przyjąć Boską Wolę Mojego Ojca.

Modlitwa Krucjaty 69
Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Boską Wolę.

Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć.

Powstrzymaj szatana od zaprzeczania prawu Twoich dzieci do Dziedzictwa ich Ojca.

Nigdy nie pozwól nam zrezygnować z walki o nasze Dziedzictwo w Raju.

Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.

Proszę Cię, drogi Ojcze, byś oczyścił ziemię Swoim Miłosierdziem i okrył nas Swoim Duchem Świętym.

Poprowadź nas do utworzenia Twojej najświętszej Armii, obdarzonej mocą do wygnania bestii na zawsze.

Amen.

Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus

The pact with Satan is almost over and two events must soon take place.

Thursday, July 26th, 2012 @ 23:55

My dearly beloved daughter many people do not really understand the mystery of My Second Coming.

My Second Coming is the fulfilment of a New Covenant.

It will be the creation of the perfect Paradise which was lovingly brought to fruition for Adam and Eve by My Beloved Father. At that time all things on earth were in perfect harmony and according to the Will of God.

The time since My Crucifixion on earth has been painful for humanity because of the reign of Satan who has ruled the earth during this period.

The pact with Satan is almost over and two events must soon take place.

The redemption of the human race will occur during The Warning. From then onwards people, including those who are ignorant of the existence of God, will embrace the Truth.

Others who will respond slowly to this great miracle, when the proof will be presented to them, will convert in time. They too will seek forgiveness for their sinful lives.

Then comes the final stage, the sanctification – the final purification so that the whole of humanity is fit to enter the perfect Paradise.

This is the Paradise inhabited originally by Adam and Eve. It will only be then the Divine Will of My Father, where all people will love and respect the Will of My Father, is to be accomplished at last.

Before this all comes to pass there will be much opposition to the Will of My Father being finally realised.

God’s children will be pulled in every direction. Although the Holy Spirit will be poured out over the whole world during The Warning, every effort will be made by Satan to stop this global confession.

He, and his wicked followers, are also preparing for The Warning. Their goal is to convince everyone that it did not happen.

So many people will find it difficult to openly accept God’s love and the existence of the New Paradise as long as Satan walks the earth.

Freedom will only come when he is banished.

Sadly, those who will fail to see the Truth, and who will stubbornly refuse to accept God, will never see Paradise.

Please say this Crusade Prayer to accept the Divine Will of My Father.

Crusade Prayer (69)

Prayer to God the Father to accept His Divine Will

God the Almighty Father I accept Your Divine Will

Help Your children to accept it

Stop Satan from denying Your children’s right to their Father’s inheritance

Never let us give up the fight for our inheritance in Paradise

Hear our pleas to banish Satan and his fallen angels

I ask You Dear Father to cleanse the earth with Your Mercy and to cover us with Your Holy Spirit

Lead us to form your most Holy army, laden with the power to banish the beast forever.

Amen.

Go in peace.

Your Jesus