Jezus Do Ludzkości

Miłość jest znakiem od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie, które przyjmujecie, Miłość może pochodzić tylko od Boga

środa, 25 lipca 2012 roku, godz. 23.30

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę omówić znaczenie Miłości i to, jak świat bez Miłości nie mógłby przetrwać.

Bóg jest Miłością. Miłość pochodzi od Boga. Gdzie odnajdujecie Miłość, od razu odczuwacie Obecność Bożą.

Prawie każdy na świecie odczuwa na pewnym etapie Miłość. Miłość uwalnia duszę, a jej czystość daje przebłysk głębi Miłości, którą Bóg ma dla każdego Swojego dziecka. Miłość zwycięża śmierć. Miłość zwycięża zło. Miłość jest nieprzemijająca. Nigdy nie umrze, bo pochodzi od Boga i będzie trwać na wieczność.

Kiedy Miłość jest w tym życiu atakowana przez złego, który działa poprzez dusze, to cierpi, więdnie i może zostać zastąpiona przez obojętność, a czasem nienawiść. To tylko dzięki Miłości, szczególnie wzajemnej, może pojawić się pokój na świecie. Bez Miłości ludzie umarliby i staliby się jałowi.

Kiedy kochasz dziecko, czujesz ten sam rodzaj Miłości, który Mój Ojciec ma w Swoim Sercu dla każdego dziecka urodzonego na świecie dzięki Jego stworzeniu. Wyobraźcie sobie ból rodzica, kiedy dziecko zaginie. Smutek, zamartwianie się i niepokój są identyczne z tymi odczuwanymi przez Mojego Ojca, kiedy Jego dzieci się błąkają i stają się utracone dla prawdy o Jego Istnieniu. A teraz wyobraźcie sobie przerażenie, które rodzic musi znieść, jeśli nie można odnaleźć jego dziecka. A jeśli zostanie utracone na zawsze? Jest to jak rozerwanie serca, przeżywane przez Mojego Ojca, kiedy traci Swoje dzieci.

Nic go nie pocieszy, dopóki ich powtórnie nie odnajdzie lub dopóki nie zawrócą i nie przybędą ponownie do domu, do Niego.

Całe stworzenie zostało powołane do istnienia przez Miłość Mojego Ojca. Jego Miłość wypełnia Niebiosa i ziemię i jest zdumiewająco potężna.

Wszystko zostało stworzone z Jego Boskiej Miłości i hojności Jego Serca, tak aby mógł dzielić wszystkie cuda stworzenia ze Swoimi dziećmi. Jego Miłość do Jego dzieci nigdy nie umrze.

Zdradzenie go przez Lucyfera, któremu dał wszystko, sprawiło, że Jego Miłość do ludzkości nie została odwzajemniona przez znaczną część rodzaju ludzkiego. Ale skoro jest zawsze kochającym Ojcem, to Jego Miłość jest tak potężna, że nic nie zdoła unicestwić Jego Miłości do Jego dzieci. Jego Miłość oznacza, że każda osoba otrzymała drugą szansę.

Ostrzeżenie, wielki Dar zatwierdzony przez Mojego Ojca, jest szczególnym wezwaniem z Nieba. To wezwanie, wielki nadprzyrodzony cud, da każdemu z was szansę bycia zbawionym, bycia powołanym i otrzymania klucza do otwarcia drzwi do Nowego Raju na ziemi. Wy, którzy przyjmujecie klucz do Raju, w praktyce pokonacie bestię. Świat w końcu zostanie uwolniony od zła, grzechu, cierpienia i wszelkiego bólu. Zapanuje pokój.

Ostatecznie Miłość do Mojego Ojca rozkwitnie i będziecie wszyscy żyli według Jego Boskiej Woli. Miłość jest znakiem od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie, które przyjmujecie, Miłość może pochodzić tylko od Boga. Ona jest Światłem obecnym w każdej duszy, nawet wśród tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami, ponieważ Bóg nigdy nie gasi Swojego Światła. Uchwyćcie ją. Przyjmijcie ją. Trzymajcie się Miłości, bo ona doprowadzi was do Niego. Miłość uratuje was od ciemności.

Wasz Jezus

Love is a sign from God. No matter what religion or creed you follow love can only come from God

Wednesday, July 25th, 2012 @ 23:30

My dearly beloved daughter I wish to discuss the importance of love and how, without love, the world could not survive.

God is love. Love comes from God.

Where you find love you instantly feel the presence of God.

Nearly everyone in the world feels love at some stage. Love frees the soul and its purity gives you a glimpse as to the depth of the love that God has for every single one of His children.

Love defeats death.

Love defeats evil.

Love is ever lasting. It can never die for it comes from God and will last for eternity.

When love is attacked in this life by the evil one, who acts through souls, it suffers, withers and can be replaced by indifference or, at times, hatred.

It is only through love, especially for each other, that peace in the world can evolve.

Without love people would die and become barren.

When you love a child you are feeling the same kind of love that My Father holds in His Heart for each child born in the world through His creation.

Imagine a parent’s anguish when a child goes missing.

The grief, the worry and the anxiety are identical that felt by My Father when His children wander and become lost to the Truth of His existence.

Then imagine the horror which a parent has to endure if their child cannot be found.

What if they become lost forever? This is the heartbreak My Father endures when He loses His children.

Nothing consoles Him until He can find them again or when they turn and come running home to Him again.

The whole of creation was founded through the love of My Father.

His Love floods the Heavens and the earth and is intensely powerful.

All was created by His Divine Love and His generousity of heart so that he could share all the wonders of creation with His children.

His love for His children will never die.

His betrayal by Lucifer, to whom He gave everything, has meant that His love for humanity has not been reciprocated by much of mankind.

But as an ever loving Father, His love is so powerful that nothing can ever kill His love for His children.

His love means that every person has been given a second chance.

The Warning, a great Gift sanctioned by My Father, is a special calling from Heaven.

This calling, a great supernatural miracle, will give each of you the chance of being saved; of being called and of being given the key to open the door to the New Paradise on earth.

For those of you who accept the Key to Paradise you will, in effect, defeat the beast.

The world will be finally rid of evil, sin, suffering and every pain.

Peace will reign.

Love for My Father will flourish finally and you will all live according to His Divine Will.

Love is a sign from God. No matter what religion or creed you follow love can only come from God.

It is the light present in every soul, even those who are hardened sinners, for God does not extinguish his light ever.

Grasp it. Embrace it. Cling on to love for it will lead you to Him.

Love will save you from the dark.

Your Jesus