Jezus Do Ludzkości

Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów

piątek, 27 lipca 2012 roku, godz. 18.30

Moja szczerze umiłowana córko, Moje pragnienie zjednoczenia Moich wyznawców w jednej Armii już przynosi owoce dzięki tym Orędziom. Moja Armia już się utworzyła i jest zjednoczona przez Moc Ducha Świętego, który rozszerza się po świecie jak nieopanowany ogień.

Wy, którzy wykonujecie teraz Moje polecenia, choć może myślicie, że pracujecie razem w małych grupach, musicie wiedzieć, że Moja Armia składa się obecnie z ponad dwudziestu pięciu tysięcy oddanych żołnierzy, którzy otrzymują Moje Modlitwy Krucjaty każdego dnia.

Wasze poświęcenie się Mnie, waszemu umiłowanemu Jezusowi, przynosi Mi tak wiele pocieszenia i radości, bo wasze modlitwy ratują wiele milionów dusz w każdej sekundzie każdego dnia. Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności, nigdy nie zaprzestalibyście modlitwy, taka jest jej moc.

Szatan cierpi z powodu tej Misji i uczyni wszystko, co jest możliwe, aby jej zaszkodzić. To dlatego nie wolno wam dać się zastraszyć z zewnątrz tym, którzy oskarżają was o herezje, aby opóźniać was w szerzeniu Moich Orędzi. Jeśli pozwolicie tym, którzy starają się was poniżyć lub którzy pogardzają waszą wiarą, aby powodowali wśród was zamieszanie, to wtedy mniej dusz będzie mogło być zbawionych.

Myślcie o tej Misji w ten sam sposób, jakbyście pracowali dla zagranicznej organizacji udzielającej pomocy, jak te grupy ludzi, którzy udają się do spustoszonych krajów dla ratowania życia tych, którzy cierpią głód. Istotne jest, abyście pokonali wszystkie przeszkody w udzielaniu pomocy ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może zadecydować o życiu lub śmierci. To samo odnosi się do tej Misji.

Patrzcie przed siebie, nie zwracajcie uwagi na zakłócenia ze strony tych, którzy będą próbowali was odciągać, i maszerujcie naprzód. Zbierajcie innych po drodze i prowadźcie ich do zwycięstwa. Zwycięstwa zbawienia.

Wasza Armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie Mnie za rękę, aż osiągniemy Armię, której pragnę, z dwudziestu milionów, która poprowadzi bitwę przeciwko antychrystowi. Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się stanie, bestia zostanie ostatecznie zgładzony.

To jest Moja obietnica. Bo dzieci Boże w wielkiej liczbie, napełnione Jego Boską Miłością, zniszczą zło.

Miłość, pamiętajcie, jest silniejsza niż nienawiść. Tylko Miłość w obfitości może usunąć zło.

Wasz Jezus

When the 20 million in My army has been reached I will multiply this number into billions.

Friday, July 27th, 2012 @ 18:30

My dearly beloved daughter My wish to unite My followers as one army is already bearing fruit through these messages.

My army has already formed and is united through the Power of the Holy Spirit which is spreading like wildfire across the world.

For those of you who now accept My instructions, although you may think you are working together in small groups, you must know that My army now consists of over 25,000 dedicated soldiers who receive My Crusade Prayers each day.

Your dedication to Me, your beloved Jesus, brings Me so much comfort and joy for your prayers are saving millions and millions of souls every second of each day.

Were you to witness their gratitude you would never cease to continue to pray, such is its power.

Satan is suffering because of this mission and he will do everything possible to sabotage it.

This is why you must not allow outside bullying by those who accuse you of heresy to delay you with the spreading of My messages.

If you allow others to confuse you, those who try to humiliate you or who sneer at your faith, then fewer souls can be saved.

Think of this mission in the same way as if you were working for an overseas aid agency, those groups of people who go into ravaged countries to save the lives of those suffering from famine.

It is vital that you overcome all obstacles to get aid to the victims. One hour’s delay can mean the difference between life or death. The same is true of this mission.

Look in front of you, ignore the interference of who will try to pull you back and then march forward.

Gather others in your path and lead them towards victory. The victory of salvation.

Your army swells every day. Hold on to My Hand until we reach the army I desire of 20 million which will spearhead the battle against the antichrist.

When the 20 million in My army has been reached I will multiply this number into billions. And when this happens the beast will finally be destroyed.

This is My promise. For in great numbers God’s children, filled with His Divine Love will destroy evil.

Love, remember is stronger than hatred. Only love, in abundance, can wipe out evil.

Your Jesus