Jezus Do Ludzkości

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nieujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat

wtorek, 24 lipca 2012 roku, godz. 17.39

Moja szczerze umiłowana córko, bliski jest czas ujawnienia całemu światu ostatecznych tajemnic Boga Najwyższego.

Twój głos, Moja córko, dopełni ostatecznie Boży plan ujawnienia na ziemi prawdy o Moim Powtórnym Przyjściu. Ty, Moja córko, jesteś siódmym aniołem posłanym, aby przygotować dzieci Boże do odnowienia ich wiary, aby mogli zostać zbawieni. Kiedy ujawnisz tajemnice zawarte w siedmiu Pieczęciach, które Ja, Jezus, Baranek Boży, otwieram teraz, rozwścieczysz wielu. Nikczemne kłamstwa wymyślane przez tych, którzy udają, że są sługami Mojego Kościoła, zostaną zdemaskowane na brzmienie twojego głosu.

Każdy podły czyn popełniony przez zwolenników szatana, którzy ośmielają się przedstawiać jako Moi wyznawcy, zostanie ujawniony. A każde kłamstwo odkryte, aby wszyscy je zobaczyli. Ten nowy fałszywy kościół utworzony przez antychrysta zostanie ukazany takim, jaki jest. Każda podjęta próba oszukania dzieci Bożych zostanie wywrócona, gdy walka o ocalenie ludzkości będzie się wzmagać. Wszyscy będą świadkami bluźnierstw wypowiedzianych przez tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię, choć wielu nie przyjmie prawdy o Bogu, podczas gdy jest teraz dawana światu.

Słowa tak długo ukryte i wytłumione aż do końca, płyną teraz z Moich Ust. Żaden człowiek nie będzie wykluczony z Prawdy. Wszystkim zostanie ukazane prawdziwe Słowo, gdy przygotowuję się raz jeszcze, aby ratować ludzkość od wiecznego potępienia. Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nieujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat.

Ewangelie będą po raz kolejny, po tak długim czasie, rozprzestrzeniane po całym świecie. Ślepi ponownie przejrzą. Niemi będą mówić prawdę, która jak miód będzie płynąć z ich ust. Głusi będą słyszeć, a prawda przyniesie im pocieszenie, którego w ich życiu od tak dawna brakowało. Odstępstwo zostanie rozbite, a proste dusze, umierające z głodu Prawdy, przyjmą ją w końcu z otwartymi ramionami. Moc Boża ujawni się teraz na każdym rogu.

Bądźcie pewni, że pomiot szatana i jego zwolennicy zrobią wszystko, co mogą, aby powstrzymać przekazywanie światu Księgi Prawdy dzięki Miłości Boga. Będą wobec niej bezsilni, choć nie będzie się tak wydawało.

Niebiosa oczekują teraz tej chwili, by przyprowadzić razem całą ludzkość na Mój chwalebny Powrót. Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Przyjmijcie Mnie, gdy przygotowuję was na Moje chwalebne Powtórne Przyjście. Przyprowadźcie ze sobą swoje rodziny i pójdźcie w Moje Ramiona, gdy przygotowuję się, by objąć was ochroną Moich szczególnych Łask z Nieba.

Wzywam was wszystkich, abyście rozpoznali ostatnie wezwanie dane poprzez Mojego siódmego posłańca, który otrzymał władzę ujawnienia siedmiu trąb, zawartości Siódmej Pieczęci, podczas gdy chór aniołów przygotowuje się na wypełnienie się proroctw.

Wasz Jezus

The prophecies given to John, and not revealed up to now, are being presented at this time to wake up the world.

Tuesday, July 24th, 2012 @ 17:39

My dearly beloved daughter the time is close for the final mysteries of God the Most High to be revealed to the whole world.

Your voice, My daughter, will finally complete God’s plan on earth to reveal the Truth of My Second Coming.

You, My daughter are the 7th Angel sent to prepare God’s children to renew their faith so that they can be saved.

As you reveal the secrets within the seven seals which I, Jesus the Lamb of God now open, you will infuriate many.

The wicked lies perpetrated by those who pretend to be servants of My Church will be exposed by the sound of your voice.

Every vile act committed by Satan’s followers who dare to declare themselves followers of Mine will be exposed. Every lie, laid bare, for all to see.

The new false Church, created by the antichrist, will be shown for what it is.

Every attempt made to deceive God’s children will be turned upside down as the battle to save humanity intensifies.

The blasphemies uttered by those who do not speak in My Holy Name will be witnessed by all, although many will not accept the Truth of God as it is being given to the world now.

The words, hidden for so long, and shut up until the end are now pouring from My lips.

No man will be excluded from the Truth. All will be shown the True Word as I prepare, once again, to save mankind from eternal damnation.

The prophecies given to John, and not revealed up to now, are being presented at this time to wake up the world.

The Gospels will once again, after so long, be spread throughout the world.

The blind will see again.

The dumb will speak with the truth, like honey, pouring from their lips.

The deaf will listen and the Truth will bring them the comfort missing for so long from their lives.

The apostasy will crack open and raw souls, starving for the Truth, will finally accept it with open arms.

The power of God will now manifest in every corner.

Be assured that the spawn of Satan and his followers will do everything they can to block the Book of Truth from being given to the world through the love of God.

They will be powerless against it, although it will not seem like that.

The Heavens await now for the time to bring together the whole of humanity for My Glorious Return.

Never forsake Me. Welcome Me as I prepare you for My Glorious Second Coming.

Bring your family with you and come into My arms as I prepare to wrap you into the protection of My special graces from Heaven.

I call out to all of you to recognise the last calling, through My 7th Messenger, given the authority to reveal the seven trumpets, the contents of the seventh seal, as the choir of angels prepare for the prophecies to unfold.

Your Jesus