Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Pozwólcie Mi, abym wam pomogła jako Matka Zbawienia, a jest to Mój ostatni tytuł z Nieba

poniedziałek, 23 lipca 2012 roku, godz. 16.36

Moje dziecko, dolina łez zalewających każdy naród na wiele sposobów, została przepowiedziana wiele razy.

Ale one nie słuchały ostrzeżeń, które dawałam wizjonerom na przestrzeni wieków. Niektórzy z tych, którzy znają obietnice Pana, który powiedział, że przyjdzie ponownie, aby panować nad światem niemającym końca, rozpoznają znaki. Większość ludzi ich nie rozpozna, ponieważ nie znają Ewangelii.

Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza umiłowana Matka, udzielę wam ochrony przed szatanem, jeśli tylko Mnie o to poprosicie. Została Mi przyznana władza zmiażdżenia go. Jeśli wzywacie Mojej pomocy, mogę łagodzić waszą udrękę. Moje dziecko, jego wpływ staje się wyraźny dla wielu z was, którzy otwieracie oczy. Jego niegodziwość ujawnia się w wielu dzieciach Bożych.

Możecie wszyscy zobaczyć morderstwa, bezsensowne zabójstwa, wojny, chciwość, prześladowania, niemoralność i szerzące się grzechy, które łamią każde przykazanie Boże dane przez Mojżesza.

Wy, którzy macie małą wiarę i mówicie: «Jakie to ma znaczenie?», musicie znać szkody, jakie szatan wyrządza w waszych duszach. On jest jak choroba, która jest trudna do wyleczenia. Gdy was raz uchwyci, to doprowadzi do innych chorób, nawet gorszych niż ta pierwsza, tak że jeden lek nie wystarczy. Zatruwa on duszę, umysł i ciało tak szybko, że bardzo trudno jest się samemu uwolnić.

Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy, jak jest potężny i mściwy. Gdy raz opanuje duszę, nie pozostawi jej samą sobie, tak że ta dusza prawie odchodzi od zmysłów. W niektórych przypadkach te dusze już nie panują nad swoimi odruchami.

Jako Matka wszystkich dzieci Bożych mam Moc, aby pomóc ocalić wasze dusze. Pozwólcie Mi, abym wam pomogła jako Matka Zbawienia, a jest to Mój ostatni tytuł z Nieba. Musicie codziennie odmawiać Mój Różaniec święty dla ochrony, a szatan zostawi was i waszych bliskich samymi. Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, bo moc szatana maleje, gdy tylko ją odmówicie.

Dzieci, Moc Boga jest udzielana tym, którzy wołają do Mojego Syna, Jezusa, aby dał wam siłę do życia w tych czasach. Nie może ona zostać wam dana, jeśli nie będziecie o nią prosili.

Oto kolejna Modlitwa Krucjaty, którą musicie odmawiać, aby zabiegać o ochronę przed szatanem.

Modlitwa Krucjaty 68
Chroń mnie od wpływu szatana

O Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów.

Pomóż mi w każdym czasie ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Podtrzymuj mnie w mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego Nauczania, bez względu na to, ile pokus zostanie przede mną postawionych.

Amen.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się zawsze o ochronę przed złym, bo on powoduje w waszym życiu straszliwą krzywdę, szkody i nędzę.

Jeśli nie poprosicie, nie będziecie mogli otrzymać tych Łask.

Zaufajcie Mi, waszej Matce, przez cały czas, bo Moją rolą jest pomóc Mojemu Synowi zbawić dusze wszystkich dzieci Bożych.

Wasza kochająca Matka
Królowa ziemi
Matka Zbawienia

Virgin Mary: As the Mother of Salvation, my last title from Heaven, let me help you.

Monday, July 23rd, 2012 @ 16:36

My child, the valley of tears flooding every nation in so many ways has been foretold many times.

Yet they have not listened to the warnings I gave to visionaries over the centuries.

Some of those who know the promises of the Lord, who said He would come again to rule in a world without end can recognise the signs.

Most people will not because they do not know the Gospels.

Children these times are very difficult and confusing. I, your beloved Mother, offer you protection against Satan if you would only ask me.

I have been accorded the power to crush him. If you invoke my help I can ease your torment.

My child his influence is becoming clear to many of you who open their eyes.

His wickedness has manifested in many of God’s children.

Murders, senseless killings, wars, greed, persecution, immorality and rampant sins which break every one of God’s Commandments, laid down by Moses, are there for all of you to see.

For those who have little faith and say what does it matter you must know the damage which Satan inflicts upon your soul.

He is like a disease which is difficult to cure. Once it grips you it leads to other diseases even worse than the first so that one cure is not enough.

He poisons the soul, the mind and the body so quickly that it is very difficult to disengage yourself.

Children, you do not realise how powerful and vindictive he is. Once he infests a soul he will not leave it alone so that the soul in question nearly loses his mind.

In some cases these souls no longer control their own impulses.

As the Mother of all of God’s children, I have the power to help salvage your soul.

As the Mother of Salvation, my last title from Heaven, let me help you.

You must say my Holy Rosary every day for protection and Satan will leave you and your loved ones alone.

Never underestimate this prayer for Satan’s power diminishes as soon as you say it.

Children the power of God is bequeathed to those who call on my Son, Jesus, to give you the strength to live through these times. It cannot be given to you unless you ask for it.

Here is the next Crusade Prayer you must recite in order to seek protection from Satan.

Crusade Prayer (68)

Protect me from the influence of Satan

Mother of God, Mother of Salvation Cover me with your most holy mantle and protect My family from the influence of Satan and his fallen angels

Help me to trust in the Divine Mercy of your beloved Son, Jesus Christ, at all times.

Sustain me in my love for Him and never allow me to wander away from The Truth of His teachings no matter how many temptations are placed before me.

Amen.

Pray, pray, pray always for protection against the evil one for he causes terrible hurt, harm and misery in your lives.

If you do not ask you cannot receive these graces.

Trust in me, your Mother, at all times for it is my role to help my Son to salvage the souls of all of God’s children.

Your loving Mother
Queen of the Earth
Mother of Salvation