Jezus Do Ludzkości

Wygracie tę walkę o dusze i nie potrwa to długo, zanim się wyłoni Nowy Świat bez końca

niedziela, 22 lipca 2012 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, z powodu plagi grzechu wiele wybranych dusz znosi w tym czasie wielkie cierpienie, gdy ich serca splatają się z Moim. To zjednoczenie w cierpieniu, doświadczane teraz przez wielu wizjonerów, widzących i wiele dusz ofiarnych, jest po to, aby ocalić dusze tych, którzy umrą podczas Ostrzeżenia w grzechu śmiertelnym. Jest to cierpienie jak żadne inne i pomoże pokonać wroga podczas Ostrzeżenia.

Moja córko, musisz nadal publikować Moje Orędzia, choć jest to w tym czasie dla ciebie bolesne. Niepokój na świecie będzie szybko narastał i nie tylko wybuchną wojny, ale i bank globalny będzie starał się przejąć kontrolę nad znaczną częścią walut na świecie. Chaos zacznie przeważać, a katastrofy ekologiczne się nasilą, gdy Ręka Mojego Ojca opadnie, aby ukarać ludzkość za jej słabość i niewolę grzechu.

Moi wyznawcy, wasze modlitwy powstrzymują wiele katastrof, które zniszczyłyby miasta i narody. Nigdy nie możecie porzucić modlitwy. Wytrwałość i wierność wobec Mnie, waszego Jezusa, załagodzi tę sytuację. Musicie pozostać silni w tym czasie konfliktów, ponieważ wkrótce wszystko się zmieni. Mimo niegodziwości armii szatana wzrastająca wiara Mojej Armii stanie przed nimi i powstrzyma ich w ich próbach zniszczenia Mojego Kościoła. Nigdy nie czujcie się rozczarowani w tej pracy, nawet wtedy, kiedy czasami będzie się wydawała beznadziejna. Moje Miłosierdzie jest wielkie. Moja Miłość okrywa wszystkie dzieci Boże. Wygracie tę walkę o dusze i nie potrwa to długo, zanim się wyłoni Nowy Świat bez końca. To jest wasza przyszłość, przyszłość świata, o który musicie walczyć. Dni szatana prawie dobiegły końca. Radujcie się, ponieważ wkrótce zapomnicie o cierpieniu.

Wasz Jezus

You will win this battle for souls and it will not take long before the New World, without end, will emerge.

Sunday, July 22nd, 2012 @ 19:00

My dearly beloved daughter many chosen souls are enduring a great suffering at this time as their hearts entwine with Mine because of the scourge of sin.

This unification of suffering, now being experienced by many visionaries, seers and victim souls is to salvage the souls of those who will die in mortal sin during The Warning.

It is a suffering like no other and will help defeat the enemy during The Warning.

My daughter you must continue to publish My messages although this is painful for you at this time.

The unrest in the world will escalate quickly and not only will wars emerge but the global bank will try to seize control over much of the world’s currencies.

Chaos will prevail and ecological disasters will rise as the Hand of My Father falls to punish humanity for their weakness and slavery to sin.

My followers your prayers have staved off many calamities which would have destroyed cities and nations.

You must never give up prayer. Perseverance and loyalty to Me, your Jesus, will ease the situation.

You must stay strong during this time of strife for very soon everything will change.

Despite the wickedness of Satan’s army, the growing faith of My Army will stand before them and stop them in their attempts to destroy My Church.

Never feel disillusioned with this work even when sometimes it seems hopeless. My Mercy is great. My love covers all of God’s children.

You will win this battle for souls and it will not take long before the New World, without end, will emerge.

This is your future, the future of the world which you must strive for. Satan’s day are almost over.

Rejoice because soon the suffering will have been forgotten.

Your Jesus