Jezus Do Ludzkości

Miłość Boga zajaśnieje nad tymi wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca, aby powstrzymał antychrysta przed zadaniem ludzkości straszliwych cierpień

sobota, 21 lipca 2012 roku, godz. 15.15

Moja szczerze umiłowana córko, wy, Moi wyznawcy, którzy martwicie się o czasy, które są przed wami, musicie wiedzieć, że wszelka władza leży w Rękach Mojego Ojca Przedwiecznego. Jego jedynym pragnieniem jest uratowanie wszystkich Jego dzieci ze szponów bestii.

Niestety, bestia, szatan, jest odrzucany przez niewierzących jako wytwór wyobraźni. On i jego armia demonów są wszędzie, popychając dzieci Boże do grzechu w myślach, działaniach i uczynkach w każdej sekundzie dnia.

Mój Ojciec nie tylko chce zbawić duszę każdego ze Swoich dzieci, On chce je ochronić przed prześladowaniem ze strony antychrysta. Moc do oddalenia, osłabienia i złagodzenia tych prób leży w waszych rękach, Moi wyznawcy. Wasze modlitwy mogą załagodzić wiele z tego cierpienia, które jest planowane na następne lata przez armię szatana.

Ci, którzy nawrócą się z powrotem na drogi Pana, Boga Najwyższego, otrzymają Łaski, aby pomóc powstrzymać wiele z tego okropnego i nikczemnego planu, który jest przygotowywany przez te nikczemne grupy wobec swoich współbraci i sióstr. Miłość Boga zajaśnieje nad tymi wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca, aby powstrzymał antychrysta od zadawania ludzkości straszliwych cierpień. Musicie się mocno modlić, aby antychryst razem z fałszywym prorokiem zostali szybko usunięci.

Wy, Moi wyznawcy, otrzymacie szczególne Litanie Krucjaty Modlitwy, aby rozbić i osłabić jego moc. Po Ostrzeżeniu muszą być odmawiane codziennie i najlepiej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Te Litanie, mające na celu zniszczenie antychrysta i jego armii, będą potężną siłą i jeśli wystarczająco wiele dusz dołączy się do tych modlitw, będą miały istotny wkład w zakłócenie wielu planów czynionych przez antychrysta i fałszywego proroka.

Wkrótce otrzymacie pierwszą Litanię. Bądźcie silni i ufajcie Mojej Miłości do was, bo nie jest to Moim pragnieniem widzieć was, gdy cierpicie. Jedyne, czego pragnę, to zjednoczenie całej ludzkości w Nowej Erze Pokoju, która jest przed nami. Powinniście się skupić jedynie na tym. Wszelkie cierpienie zostanie wymazane i zapomniane, kiedy nastanie Nowa Era.

Bądźcie cierpliwi. Ufajcie Mi i wiedzcie, że Miłość, którą Mój Ojciec Przedwieczny ma dla Swoich dzieci, jest nie do pokonania i ponad wasze pojmowanie. Kochajcie i ufajcie Jego wielkiej Miłości, i wiedzcie, że Moc Mojego Bożego Miłosierdzia jest tak silna, że kiedy okryje całą ludzkość, miliardy się nawrócą. Nastąpi to wtedy, kiedy Moc Ducha Świętego, która dotknie większości dusz dzieci Bożych, stanie się dla antychrysta nieznośnym ciężarem.

Będzie mu trudno przeniknąć do sił Armii Boga.

To dlatego nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Walka o dusze może zostać skrócona i złagodzona, jeśli nawróci się wystarczająco dużo dusz, a Ja je pouczę.

Kocham was wszystkich i mam nadzieję, że zawsze Mi ufacie.

Wasz Jezus

The Love of God will shine down on all those who ask My Father to stop the antichrist from inflicting terrible suffering on humanity

Saturday, July 21st, 2012 @ 15:15

My dearly beloved daughter for those among you, My followers, who worry about the times ahead you must know that all power lies in the Hands of My Eternal Father.

His only wish is to save all of His children from the clutches of the Beast.

Sadly the Beast, Satan, is dismissed by those non-believers as being a figment of the imagination.

He and his army of demons are everywhere, prompting God’s children to sin in their thoughts, actions and deeds every second of the day.

My Father not only wants to save the souls of every single one of His children, He wants to protect them from the persecution of the antichrist.

The power to avert, dilute and mitigate these trials lies in your hands, My followers.

Your prayers can alleviate much of this suffering which is being planned by Satan’s army in the years ahead.

Those who convert back to the ways of the Lord, God the Most High, will be given the graces to help stop much of this ugly and evil plan which is being prepared by this wicked group against their fellow brothers and sisters.

The Love of God will shine down on all those who ask My Father to stop the antichrist from inflicting terrible suffering on humanity.

You must pray hard that he is cut down along with the False Prophet quickly.

You, My followers, will be given special Crusade prayer litanies to break down and weaken his power.

These must be said daily after The Warning and, ideally, during Adoration of the Holy Eucharist.

These litanies, designed to destroy the antichrist and his army, will be a powerful force and if enough souls join in these prayers they will be instrumental in disrupting much of the plans being perpetrated by the antichrist and the False Prophet.

The first litany will be given to you shortly.

Stay strong and trust in My love for you for it is not My desire to see you suffer.

All I desire is the unification of all of humanity in the New Era of Peace which lies ahead.

This is all you need to focus on. All suffering will be wiped out and forgotten when this New Era unfolds.

Be patient. Trust in me and know that the love that My Eternal Father has for His children is insurmountable and beyond your comprehension.

Love and trust in His great love and know that the power of My Divine Mercy is so strong that when it envelopes the whole of humanity that billions will convert.

That will be when the power of the Holy Spirit, which will surge through the majority of the souls of God’s children, will become an intolerable burden for the antichrist.

He will find it difficult to penetrate the armour of God’s army.

This is why you must never give up hope. The battle for souls could be shortened and mitigated if enough souls convert and do I instruct them.

I love you all and I hope you trust in Me always.

Your Jesus