Jezus Do Ludzkości

Światu zostanie wkrótce przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

piątek, 20 lipca 2012 roku, godz. 17.46

Moja szczerze umiłowana córko, trzy i pół roku, które pozostało z okresu ucisku, rozpocznie się w grudniu 2012 roku.

To jest okres, kiedy antychryst wyłoni się jako wojskowy bohater. Jego dusza została oddana szatanowi, który panuje nad każdą jego częścią. Moce, które będzie posiadał, spowodują, że z czasem będzie postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale ludzie będą myśleli, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości. Z czasem też uwierzą, że antychryst został posłany, aby zapowiedzieć Powtórne Przyjście.

Z tego powodu tak wiele biednych dusz przyjmie chętnie jego znamię – znamię bestii. Ponieważ on jest bestią pod każdym względem z powodu sposobu, w jaki szatan ujawni się w jego ciele.

Będzie dokonywał cudów na niebie. Będzie uzdrawiał ludzi. Zostanie przywódcą nowej światowej religii i on, wraz z fałszywym prorokiem, który będzie kierował skorupą Kościoła katolickiego na ziemi, będzie z nim ściśle współpracował, aby oszukać wszystkie dzieci Boże.

Światu zostanie wkrótce przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość. Wy, którzy otrzymaliście Księgę Prawdy, te Moje święte Orędzia, aby ostrzec ludzi przed tymi rzeczami, to wiedzcie. Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych pełną troski humanitarną zewnętrzną otoczką ich nikczemnego planu, którą przedstawią światu.

Antychryst i fałszywy prorok kończą już wspólnie planować swoje niegodziwe panowanie, a pierwszą rzeczą, do której doprowadzą, będzie nasilenie wojen na Bliskim Wschodzie. Antychryst będzie najważniejszym człowiekiem pociągającym z ukrycia za sznurki. Potem się ujawni i będzie uważany za tego, który przedstawił plan na rzecz pokoju. Nastąpi to wtedy, kiedy świat padnie pod jego urokiem.

W tym czasie fałszywy prorok przejmie władzę w Kościele katolickim. Wkrótce zostanie on wciągnięty do nowej światowej religii, fasady kultu szatana. Uwielbienie samego siebie będzie podstawowym celem tej ohydy, jak również wprowadzenie praw, które będą się sprowadzały do dwóch rzeczy. Do zlikwidowania sakramentów i zniesienia grzechu.

Sakramenty będą dostępne tylko u tych księży i innych duchownych chrześcijańskich, którzy pozostaną Mi wierni. Oni będą udzielać tych sakramentów w specjalnych kościołach, miejscach schronienia.

Wprowadzone zostanie zniesienie grzechu – dzięki wprowadzeniu ustaw, które – wedle tego, jak będzie się je postrzegać – będą wspierały tolerancję. Będą one obejmowały aborcję, eutanazję i małżeństwa osób tej samej płci. Kościoły będą zmuszane do przyzwolenia na małżeństwa osób tej samej płci, a kapłani będą zmuszani do błogosławienia ich w Moich Oczach. W tym czasie nadal będą odprawiać swoją własną wersję Mszy Świętej. Ich ofiarowanie Najświętszej Eucharystii, kiedy będą bezcześcić Hostię, będzie się odbywało w kościołach katolickich. Mojej Obecności będzie brakować nie tylko w takich Mszach, ale będzie jej brakować także w samych tych kościołach, w których będą Mnie znieważać.

Wszystkie te rzeczy będą dla Moich wyznawców bardzo przerażające. Już dłużej nie będziecie w stanie korzystać z sakramentów, z wyjątkiem tych od księży z Reszty Mojego Kościoła na ziemi. To dlatego daję wam teraz Dary, takie jak Odpust Zupełny dla odpuszczenia grzechów. Nie jest po to, aby zastąpić katolikom akt spowiedzi. To będzie sposób na umożliwienie wam pozostawania w stanie Łaski.

Choć miliardy ludzi nawrócą się podczas Ostrzeżenia, te proroctwa nadal będą się wypełniać. Ale wiele z nich może zostać złagodzonych przez modlitwę o zmniejszenie cierpienia i prześladowań. Wy, Moi wyznawcy, pamiętajcie, jesteście przez cały czas chronieni dzięki Pieczęci Boga Żywego. Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją tak wielu ludziom, jak to możliwe.

Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy, aby was przygotować, tak byście mogli uchronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem znamienia bestii. Szatan będzie korzystać z mocy opętania w tych duszach, które przyjmą znamię i bardzo trudno będzie je zbawić. Będziecie pouczani na każdym kroku drogi, Moi wyznawcy, poprzez tę Misję.

Nie możecie pozwolić, aby lęk wszedł do waszych serc, bo ja was napełnię odwagą, siłą, wytrwałością i zaufaniem, abyście byli wyprostowani i mieli podniesione czoła, podczas gdy będziecie maszerować w Mojej Armii.

Pamiętajcie, szatan nie może wygrać tej bitwy, bo nigdy nie może się to stać. Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu, mogą zwyciężyć.

Wasz Jezus

The world will soon be presented with the most deceitful lie which is impossible for mankind to grasp at this stage.

Friday, July 20th, 2012 @ 17:46

My dearly beloved daughter the three and a half years remaining in the Tribulation period commences in December 2012.

This is the period when the antichrist will emerge as a military hero.

His soul has been given over to Satan who possesses every part of him.

The powers he will possess means, that in time he, will be seen not just as the man of peace but people will think he is I, Jesus Christ, the Saviour of Mankind.

They will also, in time, believe that the antichrist has been sent to herald The Second Coming.

So many poor souls will, therefore, willingly accept his mark, the Mark of the Beast. For he is the beast in every way because of the way in which Satan will manifest himself in his body.

He will perform miracles in the sky.

He will heal people.

He will be head of the New World Religion and he, and the False Prophet, who will head up the shell of the Catholic Church on earth will work closely to deceive all of God’s children.

The world will soon be presented with the most deceitful lie which is impossible for mankind to grasp at this stage.

For those of you who are being given the Book of Truth, these My Holy messages to the warn humanity of these things, know this.

So sophisticated will their plan be, that many will be fooled by the loving humane exterior which they will present to the world of their wicked plan.

The Antichrist and the False Prophet, between them, are already finishing planning their wicked reign and the first thing they will bring about will be the escalation of the war in the Middle East.

The Antichrist will be the main man pulling the strings in the background. Then he will come forth and be seen to broker a peace plan.

It will be then when the world will fall under his spell.

Meanwhile the False Prophet will seize power within the Catholic Church.

Very soon it will be sucked into the New World Religion, a front for satanic worship. Worship of self will be the fundamental aim of this abomination and the introduction of laws, which amount to two things.

The abolition of the sacraments and the abolition of sin.

The Sacraments will only truly be available from those priests and other Christian Clergy who remain loyal to Me. They will offer these Sacraments in special refuge churches.

The abolition of sin will be introduced through the introduction of laws which will be seen to endorse tolerance.

They include abortion, euthanasia and same sex marriages. Churches will be forced to allow same sex marriages and priests will be forced to bless them in My Eyes.

During this time they will continue to say their own version of the Holy Mass. Their offering of the Holy Eucharist, when they will desecrate the Host, will be held in Catholic churches.

My Presence will not only be missing in such Masses but it will be missing in the very churches where they dishonour Me.

All of these matters will be very frightening for My followers. You will no longer be able to benefit from the Sacraments except from the priests in My Remnant Church on earth. This is why I give you Gifts now, such as the Plenary Indulgence, for the absolution of your sins. It is not meant to replace the Act of Confession for Catholics.

It will be a way in which you can remain in a state of grace.

Although billions of people will convert during The Warning, these prophecies will still unfold. But much of them can be diluted through prayer to reduce the suffering and the persecution.

You, My followers, remember, are protected at all times by the Seal of the Living God.

You must spread the Seal and get it to as many people as possible.

Please understand that I tell you these things to prepare you so that you can prevent as many souls as possible from accepting the Mark of the Beast.

Satan will use the power of possession in those souls who take the Mark and it will be very difficult to save them.

You will be instructed every step of the way, My followers, through this mission.

You must not allow fear to enter your hearts for I will fill you with the courage, the strength, the stamina and the confidence to rise with your heads held high as you march in My Army.

Remember Satan cannot win this battle for it can never be.

Only those with the Seal of the Living God and those who remain loyal and steadfast to God can win.

Your Jesus.