Jezus Do Ludzkości

Podczas Mojego Ukrzyżowania Moje Ręce zostały wyrwane ze stawów, a wizerunek na Całunie Turyńskim ukazuje, że tak było

czwartek, 19 lipca 2012 roku, godz. 7.00

Moja szczerze umiłowana córko, wielki plan oszukania dzieci Bożych jest knuty, aby zniszczyć dowód Mojego istnienia. Wkrótce wielu wyjdzie udając Moje święte, pobożne sługi, aby spróbować zniszczyć wiarę we Mnie, waszego umiłowanego Jezusa. Zaczną od kwestionowania Moich Narodzin, czystości Mojej Matki i Mojego Zmartwychwstania. Będą demonizować wszystkie te rzeczy jako fałszywe i przedstawią coś, co nazywają dowodem, aby sprawić, że tak wielu chrześcijan, jak to możliwe, nabierze wątpliwości co do Mojego Życia na ziemi. Będą wymyślać kłamstwa na temat Mojego Ukrzyżowania i orzekać w sprawie Mojej moralności. Wtedy zaczną atakować relikwie, podważać je i starać się przedstawić jako nic innego jak zabobon w umysłach chrześcijan.

Jest także Całun Turyński, tkanina, która przykrywała Moje martwe Ciało w grobie. W końcu zaprzeczą, że jest autentyczny, i będą propagować kłamstwa. Powiedzą, że Moje Ręce są za długie i będą to kwestionować. Jednak nie udaje im się zrozumieć tortur, które Moje Ciało musiało znosić podczas Ukrzyżowania. Podczas Ukrzyżowania Moje Ręce zostały wyrwane ze stawów, a wizerunek na Całunie Turyńskim ukazuje, że tak było. Następnie będą próbowali udowodnić, że Zmartwychwstanie nigdy nie miało miejsca. Będą głosić wszelkie kłamstwa, bo są tak bardzo zdesperowani, żeby usunąć wszystkie ślady po Mnie. Później wszystkich tych, którzy się nawrócą podczas Ostrzeżenia, będą próbowali pozbawić świętych sakramentów i świętej Biblii.

Usuną Biblię z większości miejsc. Wprowadzą nową fałszywą książkę, która będzie głosić, jak powiedzą, znaczenie miłości wzajemnej. Będą wykorzystywać miłość, którą chrześcijanie mają w swoich sercach, Dar od Boga, aby ich zmanipulować, żeby przyjęli przesłanie tak zwanej miłości. Powiedzą: miłujcie się wzajemnie. Teraz pokochajcie nawzajem swoje religie. Połączcie się jako jedna religia i okażcie prawdziwą miłość do waszych braci i sióstr. Ukrytym przesłaniem będzie jednak miłość do samego siebie. Najpierw pokochaj siebie, a będzie ci łatwiej kochać bliźniego swego – to będzie ich przesłanie, i będzie to największe kłamstwo, do którego przełknięcia zmuszą was, Moi wyznawcy.

Miłość do samego siebie przed innymi obraża Boga. Jest egoistyczna. Nie słuchajcie kłamstw. Ale oni będą tak przekonujący, że wielu uwierzy w to, co im powiedzą i pójdą za przywódcą tej jednej światowej religii jak owce na rzeź. Przenikanie nowej światowej religii do tak wielu narodów zostanie zaakceptowanie przez wiele rządów. Będą bezwzględnie usuwać prawa chrześcijańskie. Potem utworzą prawa zakazujące wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijaństwa. Będą nakładać kary na tych, którzy nie podporządkują się ich żądaniom. Źródłem całego tego zła będzie komunizm. Nie dlatego, że komunizm promuje ateizm. Stanie się tak, ponieważ będzie szerzył nienawiść do Boga.

Rosja i Chiny będą u władzy w wielu narodach, zaczynając od Europy. Unia Europejska, Bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą Bestię, bardziej bezwzględną i silniejszą.

I komunizm się zakorzeni, zanim się wszędzie rozprzestrzeni. Ten okres nie będzie trwał długo. Będzie krótki. Wasze modlitwy osłabią skutki, ale to zostało zapowiedziane i nastąpi.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia. Jeśli większość dusz się nawróci, to wiele z Wielkiego Ucisku będzie mogło zostać złagodzone i tak się stanie.

Wasz Jezus

My arms were pulled out of their sockets during My Crucifixion and, as such, the image on the Turin Shroud shows this

Thursday, July 19th, 2012 @ 07:00

My dearly beloved daughter a great plan, to deceive God’s children, is being plotted to destroy evidence of My existence.

Soon many will come forth, masquerading as holy devout servants of Mine, to try and destroy belief in Me, your beloved Jesus.

They will start by questioning My birth, My Mother’s purity and My Resurrection from the dead.

They will demonise all of these things as being false and will present, what they call the proof, to ensure that as many Christians as possible will become doubtful about My Life on earth.

They will create lies about My Crucifixion and make claims about My moral character.

Then they will start attacking relics, question them and try to expose them as nothing more than superstition in the minds of Christians.

Then there is the Turin Shroud, the cloth that covered My dead body in the tomb. They will deny, finally, that it is authentic and promote lies.

My arms they will say are too long and they will question this. Yet they fail to understand the torture My Body had to endure during My Crucifixion. My arms were pulled out of their sockets during My Crucifixion and, as such, the image on the Turin Shroud shows this.

Then they will try to prove that the Resurrection never took place. All lies, they will say, so desperate are they to wipe out all traces of Me.

Then they will try to deprive all of those who convert during The Warning of the Holy Sacraments and the Holy Bible.

They will ban the Bible from most places.

Then they will introduce a new false book which they will say will proclaim the importance of loving one another.

They will use the love which Christians have in their hearts, a Gift from God, to manipulate them into accepting a message of so called love.

Love one another they will say. Now love one another’s religion. Join together as one religion and show true love for your brothers and sisters.

Love of oneself will be the underlying message.

Love yourself first and you will find it easier to love your neighbour will be their message and this will be the biggest lie they will force you, My followers, to swallow.

Love of oneself ahead of others offends God.

It is selfish. Do not listen to the lies. Yet so convincing will they be that many will believe what they are being told and will follow the leader of this One World Religion like lambs to the slaughter.

Infiltrating so many nations the New World Religion will be condoned by many Governments.

They will ruthlessly stamp out Christian Laws.

They will then create laws to ban all religions, especially Christianity.

They will impose penalties on those who do not respond to their demands.

Communism will be at the root of all this evil.

It is not that Communism promotes Atheism. It will be because it will promote hatred of God.

Russia and China will be in power in many nations, starting with Europe.

The European Union, the beast with the ten horns, will be devoured by the second beast, more ruthless and more powerful.

Then Communism will take root before it spreads everywhere.

This period will not last long. It will be short.

Your prayers will dilute the impact but this has been foretold and will unfold.

Pray, pray, pray for the conversion of the whole world during The Warning.

If the majority of souls convert then much of the Great Tribulation can and will be eased.

Your Jesus.