Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Dzisiejsze tak zwane tolerancyjne społeczeństwo krzywo patrzy na to, gdy się powie, że się wierzy w Jezusa Chrystusa

środa, 18 lipca 2012 roku, godz. 18.15

Moje dziecko, płaczę w tym czasie z powodu sposobu, w jaki dzieci Boże lękają się lub wstydzą się wyznać swoją miłość do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak wielu w dzisiejszym świecie, którzy kochają Mojego Syna, wstydzi się otwarcie i publicznie głosić Jego Imię z obawy, że zostaną upomniani. Dzisiejsze tak zwane tolerancyjne społeczeństwo krzywo patrzy na to, gdy się powie, że się wierzy w Jezusa Chrystusa. Ale wielu nigdy nie przemyśli tego, że wiele razy w ciągu dnia posługuje się Jego Świętym Imieniem, wypowiadając przekleństwa. Jego Imię jest wypowiadane bardzo często, ale nie w taki sposób, w jaki powinno. Tak wielu lęka się być otwartymi w sprawie swojej miłości do Mojego Syna w świecie, który krzywo patrzy na chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwem pogardza dwie trzecie świata. Chrześcijanie są zastraszani, traktuje się ich pogardliwie i często są prześladowani jak żadna inna religia na świecie. Wybrany przez Boga naród, Żydzi, także cierpi i był prześladowany w najbardziej nieludzki sposób z powodu tego, kim jest. Ludem wybranym, który wkrótce się nawróci i powita Mesjasza po raz drugi, choć nie udało się mu przyjąć Go za pierwszym razem.

Dzieci, nigdy nie możecie się lękać wyznać swoją miłość do Mojego Syna. Kiedy wyrazicie swoją miłość do Niego otwarcie i bez lęku, wielu ludzi będzie słuchać. A im bardziej będziecie głosić Jego święte Słowo, tym bardziej się staniecie pewni siebie. A wtedy otrzymacie więcej Łask, które dadzą wam siłę do zrobienia następnego kroku. Po pewnym czasie nie będziecie się przejmować, co inni o was myślą. Ale wielu będzie pod wrażeniem waszej szczerości i wielu będzie chciało wiedzieć więcej o Moim Synu.

Teraz jest czas, aby mówić o Miłosierdziu Mojego Syna tak wielu ludziom, jak jesteście w stanie. Muszą usłyszeć o Jego Bożym Miłosierdziu, największym Darze – Ostrzeżeniu, które wydarzy się na całym świecie. A potem będą znać Prawdę i wielu więcej będzie chciało wysłuchać tych Orędzi z Nieba.

Dziękuję ci, Moje dziecko, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie.

Wasza umiłowana Matka w Niebie
Matka Zbawienia

Virgin Mary: It is frowned upon by today’s so called tolerant society to say that you believe in Jesus Christ

Wednesday, July 18th, 2012 @ 18:15

My child I weep at this time because of the way God’s children are afraid or embarrassed to declare their love for His Son Jesus Christ.

So many in the world today, who love My Son, are embarrassed to openly proclaim His Name in public for fear of being reprimanded.

It is frowned upon by today’s so called tolerant society to say that you believe in Jesus Christ, the Son of Man and that you believe in His Teachings.

Yet many never think twice about using His Holy Name, many times throughout the day, when uttering profanities.

His Name is spoken very often but not in the way it is meant to be.

So many are afraid to be open about their love for my Son in a world which frowns on Christianity.

Christianity is despised by two thirds of the world.

Christians are bullied, scorned and often persecuted like no other religion in the world.

God’s chosen people, the Jews, also suffer and have been persecuted in the most inhumane manner because of who they are. A chosen race, they will be converted soon and will welcome the Messiah, the second time, although they failed to accept Him the first time.

Children you must never be afraid to declare your love for my Son. When you express your love for Him openly and fearlessly people many will listen. Then the more you proclaim His Holy Word the more confident you will become.

Then you will receive more graces to give you the strength to take the next step.

After a while it will not concern you what others think of you. Yet many will be impressed with your honesty and many will want to know more about my Son.

Now is the time to speak about my Son’s Mercy to as many people as you can.

They must be told about His Divine Mercy, the greatest Gift of The Warning, which will be seen throughout the whole world. Then, afterwards, they will know the Truth and many more will want to hear these messages from Heaven.

Thank you my child for responding to my call.

Your beloved Mother in Heaven
Mother of Salvation