Jezus Do Ludzkości

Gdy nastąpi Ostrzeżenie, będzie wiele zamieszania

wtorek, 17 lipca 2012 roku, godz. 23.18

Moja szczerze umiłowana córko, czas teraz płynie szybko. Przygotowuję was wszystkich od pewnego czasu. Wy, Moi wyznawcy, wiecie, co musicie czynić. Wasza własna spowiedź jest ważna i od teraz musicie postarać się ją odbywać raz w tygodniu. Bądźcie spokojni. Jestem zadowolony z tego, w jaki sposób wykonujecie Moje polecenia. Proszę, powracajcie nadal do Moich Modlitw Krucjaty i skupcie się na modlitwach o ratowanie innych dusz.

Gdy nastąpi Ostrzeżenie, będzie wiele zamieszania. Ludzie spokornieją wszędzie w taki sposób, który nie mieści się w ich charakterze. Wielu będzie zbyt zrozpaczonych, aby od razu powrócić do swoich miejsc pracy. Ludzie na wysokich stanowiskach, w rządach, będą kwestionować swoje ustawy. Mordercy i przestępcy w waszych społecznościach będą odczuwali straszliwy smutek i rozpacz, ale wielu będzie przebłagiwać za swoje grzechy.

Moi kapłani i inni Moi wyświęceni słudzy będą natychmiast wiedzieli, że te Orędzia pochodzą z Moich Boskich Ust. A wtedy powstaną i pójdą za Moimi wiernymi wyznawcami, aby pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście. Niektórzy spośród nich będą wiedzieli, że to Ja Jestem tym, Kto mówi do nich, ale będzie im brakować odwagi, aby otwarcie głosić Moje najświętsze Słowo. Z czasem otrzymają Łaski, aby zachowali Moje sakramenty, kiedy zdadzą sobie sprawę, że mają one zostać zbezczeszczone. Wtedy będą mieli dowód tych proroctw.

Od tego czasu wielu rodziców będzie musiało zaszczepić w swoich dzieciach w wieku powyżej siedmiu lat znaczenie modlitwy i pokuty. Rodzice, macie obowiązek uczyć swoje dzieci prawdy. Po Ostrzeżeniu ich serca będą otwarte na Moją Miłość i musicie nadal prowadzić je w sprawach duchowych. Dopilnujcie, abyście od teraz w swoich domach mieli wodę święconą i Krzyż św. Benedykta razem z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić waszą rodzinę. Wypełniajcie Moje polecenia, a wszystko będzie dobrze.

Moja córko, musisz teraz iść i upewnić się, że Księga Prawdy zostanie opublikowana tak szybko, jak to możliwe. Ważne jest, aby otrzymały ją te dusze, które nie mają dostępu do komputera. Nie lękaj się, bo będę cię prowadził i ześlę ci pomoc, żeby zapewnić, że dotrze ona do całego świata. Idź w pokoju. Idź w miłości. Zawsze jestem z tobą. Jestem przy tobie w każdej chwili dnia, prowadząc cię nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jestem w twoim sercu.

Wasz umiłowany Jezus

Once The Warning takes place there will be much confusion.

Tuesday, July 17th, 2012 @ 23:18

My dearly beloved daughter time is moving quickly now. I have been preparing all of you now for some time.

You, My followers, know what you must do. Your own confession is important and you must try to get this once every week from now on.

Be at peace. I am pleased at the way in which you follow My instructions. Please keep going back to My Crusade Prayers and concentrate on the prayers to save the souls of others.

Once The Warning takes place there will be much confusion.

People, everywhere, will be humbled in a way which is out of character.

Many will be too distressed to go back to their place of work immediately. People in powerful positions, in governments, will question their laws.

Those murderers and criminals amongst your communities will feel a terrible sorrow and despair but many will atone for their sins.

My priests and My other sacred servants will immediately know that these messages come from My Divine Lips.

Then they will rise and follow My loyal followers to help Me prepare the world for My Second Coming.

Some among them will know that it is I who speaks to them but will lack the courage to openly proclaim My most Holy Word.

In time they will be given the graces to uphold My Sacraments when they realise that they are to be desecrated. Then they will be given the proof of these prophecies.

Many parents will need to instil, in their children over the age of 7 years, the importance of prayer and repentance from then on. Parents, you have a duty to teach your children the Truth.

Their hearts will be open to My love after The Warning and you must keep guiding them in spiritual matters.

Ensure that you keep Holy Water in your homes and a Benedictine Cross from now on along with the Seal of the Living God hanging in your home. All of these will protect your family.

Follow My instruction and all will be well.

My daughter you must now go and ensure that the Book of Truth is published as quickly as possible. It is important that those souls who have no access to computer are given this.

Have no fear for I will guide you and send you help to ensure that it is sent all over the world.

Go in peace. Go in Love. I am with you always.

I stand by you every moment of the day guiding you even when you do not realise it. I am in your heart.

Your beloved Jesus