Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich nikczemne kulty, ich fałszywych bogów, ich miasta i ich narody

niedziela, 15 lipca 2012 roku, godz. 17.45
Orędzie otrzymane podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Moja najdroższa córko, trudno jest Moim dzieciom pozostać wolnymi od grzechu z powodu przekleństwa rzuconego na nich z ręki węża. Nigdy nie oczekuję od Moich dzieci, aby przez cały czas były całkowicie wolne od grzechu, bo to jest niemożliwe.

Ważne jest, aby każdy, kto zna Nauczanie Kościoła Mojego Syna na ziemi, starał się żałować za swoje grzechy tak często, jak to możliwe. Żałując, łatwiej będzie pozostać w stanie Łaski i stworzy to barierę dla dalszej pokusy.

Moje dzieci, będziecie teraz świadkami wielkich trwałych zmian na świecie. Dokonają się one po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Choć wielu będzie ignorować te Orędzia z Nieba, ważne jest, aby ci, którzy przyjmują je jako Słowo Boga, przygotowali się. Jesteście ogniwem w Mojej zbroi przeciwko wrogowi i dzięki swojej wierze podniosę was i ochronię przed prześladowaniami. To dzięki waszej miłości do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszechświata, będę w stanie ocalić te dzieci, które nie mogą znieść Światła Boga. Wasze poświęcenie się miłości, cierpieniu i modlitwom będzie dla nich Łaską ratującą przed ogniem piekielnym. Nie lękajcie się o siebie, ale o tych, którzy nie tylko nie mogą zobaczyć, ale też nie chcą zobaczyć czasów, w których dzisiaj żyjecie. Przygotowania są ukończone i jest odpowiedni czas na rozpoczęcie zmian, bo nie pozwolę bestii ukraść dusz. Ta Interwencja, obiecana ludzkości od tak dawna, będzie miała miejsce już wkrótce i wtedy zacznie się walka o ratowanie Moich dzieci. Nie obawiajcie się Mojej Ręki, bo kiedy ona opadnie, kara dotknie tych, którzy próbują zgładzić Moje dzieci. Powstrzymam ich od oszukiwania dusz. Powstrzymam ich od zbrodniczego zamiaru i zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich nikczemne kulty, ich fałszywych bogów, ich miasta i ich narody, jeśli wciąż będą odtrącać Rękę, która ich żywi.

Zostali ostrzeżeni. Wy, Moje umiłowane dzieci, pomożecie Mojemu Synowi ich zbawić. Nie lękajcie się, ponieważ ci z Pieczęcią Boga Żywego nie tylko są chronieni, ale także otrzymują Łaski do bronienia Słowa Boga, aby tak wiele dusz, jak to możliwe, otrzymało Dar Życia.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: I will wipe out their false churches, their wicked cults, their false idols, their cities and their nations

Sunday, July 15th, 2012 @ 17:45

(Received during Adoration of the Holy Eucharist)

My dearest daughter it is difficult for My children to remain free of sin because of the curse inflicted upon them by the hand of the serpent.

Never do I expect My children to be completely free of sin at all times for this is impossible.

It is important that anyone who knows the teachings of My Son’s Church on earth to seek repentance for your sins as often as possible.

Through repentance it will be easier to remain in a state of grace and this will create a barrier to further temptation.

My children you are now about to witness great everlasting changes in the world. They will happen after The Warning takes place.

While many will ignore these messages from Heaven, it is important for those who accept them as the Word of God to prepare.

You are the link in My armour against the enemy and through your faith I will lift you up and protect you against the persecution.

It will be your love for My Son, Jesus Christ, the Saviour of the universe, that I will be able to salvage those children who cannot abide the Light of God.

Your consecration of love, suffering and prayers will be their saving grace from the fires of Hell.

Be not afraid for yourselves but for those who not only cannot see, but who refuse to see, the times in which you are living today.

The preparations are complete and the time is ripe for the changes to commence for I will not allow the Beast to steal souls.

This intervention, promised to mankind for so long will take place very soon and then the battle will begin to save My children.

Do not fear My Hand for, when it falls, it will be used to punish those who are trying to destroy My children.

I will stop them from deceiving souls.

I will stop them from their murderous intent and I will wipe out their false churches, their wicked cults, their false idols, their cities and their nations if they continue to reject the Hand that feeds them.

They have been warned. You, My beloved children will help My Son to save them.

Never fear because those with the Seal of the Living God are not only protected but are given the graces to defend the Word of God so that as many souls as possible will be given the Gift of Life.

Your beloved Father
God the Most High