Jezus Do Ludzkości

Bliski jest czas, gdy prześladowanie Mojego umiłowanego Wikariusza, papieża Benedykta XVI, osiągnie swój szczyt

poniedziałek, 16 lipca 2012 roku, godz. 15.15

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas na przygotowanie wszystkich kapłanów, biskupów Boga i wszystkich tych, którzy prowadzą Mój święty, katolicki i apostolski Kościół na ziemi. Ponieważ bliski jest czas, gdy prześladowanie Mojego umiłowanego Wikariusza, papieża Benedykta XVI, osiągnie swój szczyt. Już niedługo zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. A wtedy przyjdzie czas, kiedy Mój Kościół się podzieli, jedna strona przeciwko drugiej.

Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, pamiętajcie o swoich świętych ślubach. Nigdy nie porzucajcie swojego posłannictwa. Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw w miejsce prawdy. Musicie Mnie prosić, abym wam pomógł w tych trudnych czasach, które są przed wami. Musicie powstać, zjednoczyć się i podążyć za Mną. Módlcie się tą szczególną Modlitwą Krucjaty o siłę, której będziecie potrzebowali.

Modlitwa Krucjaty 66
Dla duchowieństwa – Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu

O drogi Jezu, pomóż mi w każdym czasie pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu.

W obliczu przeciwności daj mi siłę do zachowania Prawdy Twojego Kościoła.

Napełnij mnie Łaską, bym tak udzielał świętych sakramentów, jak Ty nas nauczyłeś.

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i pozostać Ci wiernym, nawet gdy zabronią mi tego czynić.

Uwolnij mnie od więzów oszustwa, które mogą mi grozić, abym głosił prawdziwe Słowo Boże.

Okryj w tym czasie wszystkie Twoje wyświęcone sługi Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali odważni, wierni i niezłomni w naszym oddaniu się Tobie, nasz umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

Nie zniechęcajcie się, Moi umiłowani wyświęceni słudzy, ponieważ rozłam został przepowiedziany i musi nastąpić w ostatecznej bitwie o dusze. Kocham was i będę teraz z wami, podczas gdy idziecie ze Mną ciernistą drogą na Kalwarię, aby raz jeszcze było możliwe osiągnięcie zbawienia przez wszystkie dusze.

Wasz umiłowany Jezus

The time is near for the persecution of My Beloved Vicar, Pope Benedict XVI to reach its pinnacle.

Monday, July 16th, 2012 @ 15:15

My dearly beloved daughter it is time to prepare all of God’s priests, bishops and all those who run My Holy Catholic and apostolic Church on earth.

For the time is near for the persecution of My Beloved Vicar, Pope Benedict XVI to reach its pinnacle.

Very soon he will be forced to flee the Vatican. Then the time will come when My Church will divide, one side against the other.

I call on all of My sacred servants to remember your most holy vows.

Never forsake your mission. Never forsake Me. Never accept lies in lieu of the Truth.

You must ask Me to help you in the difficult times ahead. You must rise, unite and follow Me.

Pray for the strength you will need through this special Crusade Prayer.

Crusade Prayer (66)

For clergy: Help me to remain true to Your Most Holy Word

Oh Dear Jesus help me to remain true to Your most Holy Word at all times

Give me the strength to uphold the Truth of your Church in the face of adversity

Fill me with the grace to administer the Holy Sacraments in the way in which You taught us

Help me to feed Your Church with the Bread of Life and remain loyal to You even when I am prohibited from doing so

Free me from the chain of deceit I may face in order to proclaim the true Word of God.

Cover all Your sacred servant with your Precious Blood at this time so that we will remain Courageous, loyal and steadfast in our allegiance to You, Our Beloved Saviour, Jesus Christ.

Amen.

Do not be disheartened My beloved sacred servants for the discord has been prophesised and must come about in the final battle for souls.

I love you and I will be with you now as you walk with Me the thorny road to Calvary so that Salvation can be achieved once more for all souls.

Your Beloved Jesus