Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna na ziemi nie posłucha i tym razem, choć wie, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem

niedziela, 15 lipca 2012 roku, godz. 15.45

Moje dziecko, ból znoszony przez Mojego Syna i Jego uczniów w czasie Jego misji na ziemi jest identyczny z tym, który mają znosić Jego wyznawcy, gdy On się przygotowuje do Powtórnego Przyjścia.

Mój Syn, podczas życia na ziemi, stawiał czoła ogromnym trudnościom. Bardzo niewielu w Jego własnej wspólnocie było przygotowanych, aby Go słuchać. Był traktowany z pogardą, a ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynie i synagogi, patrzyli na Niego z góry.

Mimo to został przywitany przez prostych ludzi, a Jego Słowo zostało przyjęte, ponieważ mogli ujrzeć Prawdę, o której mówił. Jego Słowo w wielu kręgach wywoływało lęk i niepewność, ale niewielu mogło zlekceważyć mądrość Jego Nauczania.

Mój Syn doprowadził do podziału, choć to nie było Jego zamiarem. Jego zachowanie pełne prostoty sprawiło, że niewielu mogło uznać fakt, że był Synem Bożym. Wielu pytało, jak Syn Człowieczy mógłby być takim zwykłym, prostym człowiekiem? Wyparli się Go, bo myśleli, że Mesjasz będzie majestatyczny, dumny i będzie miał posłuch na najwyższych szczeblach kościoła.

Mój Syn nie mógł doprowadzić do tego, aby odpowiedzialni za kościół w tamtych czasach słuchali Go. Ich pycha nie pozwalała im na słuchanie Prawdy. Tak samo stanie się teraz, gdy Mój Syn przygotowuje świat na Swoje Powtórne Przyjście. Kościół Mojego Syna na ziemi nie posłucha i tym razem, choć wie, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem.

W tym czasie Jego święte Słowo dane tobie, prorokowi końca czasów, nie zostanie przyjęte w Kościele Mojego Syna na ziemi. Kościół Mojego Syna ignoruje Dar proroctwa. Zaprzecza proroctwu, bo nie chce słuchać. Uczniowie Mojego Syna będą atakowani przez przewodzących Kościołowi katolickiemu na ziemi i oskarżani o fałsz. Chociaż Nauczanie Mojego Syna nigdy się nie zmieniło, to będą krytykować Jego święte Słowo, które jest im teraz przekazywane. Oświadczą, że te Orędzia są w sprzeczności ze Słowem Bożym. Dzieci, zawsze musicie pamiętać, że Mój Syn nigdy nie mógłby pozostawać w sprzeczności ze Swoim Kościołem na ziemi, bo On jest Kościołem.

Prawda wciąż jest taka, jaka była zawsze. Musicie postępować zgodnie ze Słowem Bożym, bo Głos Mojego Syna jest odrzucany i lekceważony, tak jak był za pierwszym razem. Nie pozwólcie, aby was pozbawiono Daru Jego zbawienia, ostatniego aktu Jego Miłosierdzia na ziemi.

Mój Syn był bardzo cierpliwy przez tak długi czas. Prawda została dana ludzkości podczas Męki Mojego Syna na Krzyżu. Została wzmocniona dzięki wszystkim tym wybranym duszom, które poprzez wieki były oświecane przez Moc Ducha Świętego.

Teraz nadszedł czas, aby Mój Syn ponownie przyszedł i tylko ci, którzy rozpoznają Jego Głos dzięki Darowi Ducha Świętego, wypełnią Jego polecenia. Kościół, jak to uczynił za pierwszym razem, podczas życia Mojego Syna na ziemi, odrzuci Jego Słowo, gdy On przygotowuje się do Swojego Powtórnego Przyjścia. Nie uda mu się go rozpoznać, ani Go nie przyjmie. Niczego się nie nauczył.

Módlcie się, aby te odważne dusze w Kościele, które rozpoznają Jego Głos, miały odwagę prowadzić wszystkie dzieci Boże do Życia Wiecznego w tym kluczowym momencie historii.

Wasz umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: My Son’s Church on earth will not listen this time, yet they know how my Son was treated the first time.

Sunday, July 15th, 2012 @ 15:45

My child the pain endured by my Son and His disciples during the time of His mission on earth is identical to that which is to be endured by His followers as He prepares to come again.

During my Son’s time on earth He faced huge obstacles. Very few were prepared to listen to Him in His own community.

He was treated with contempt and looked down upon by those who were in charge of the temples and the synagogues.

Yet he was welcomed by the simple people and His word was accepted because they could see the Truth that He spoke.

His Word created fear and uncertainty in many quarters but few could ignore the wisdom of His teachings.

My Son created division although that was not His intention.

His simple demeanour meant that few could accept the fact that he was the Son of God.

Many asked how could the Son of Man be such an ordinary simple man?

They denied Him for they thought that the Messiah would be majestic, proud and would command attention in the highest echelons of the church.

My Son could not get those in charge of the church at the time to listen to Him. Their pride prevented them from listening to the Truth.

The same will happen now as my Son prepares the world for His Second Coming.

My Son’s Church on earth will not listen this time, yet they know how my Son was treated the first time.

This time His Holy Word, given to you the end time prophet, will not be accepted in my Son’s Church on earth.

My Son’s Church turn a deaf ear to the gift of prophecy. They deny prophecy because they do not want to listen.

My Son’s disciples will be turned on by those in charge of the Catholic Church on earth and accused of being false.

Although my Son’s teachings have never changed they will find fault with His Holy Word given to them now.

They will declare these messages to be in contradiction to the Word of God.

You must, children, always remember that my Son could never contradict His Church on Earth for He is the Church.

The Truth is still as it always was.

You must follow the Word of God for my Son’s voice is being cast aside and ignored just as it was the first time.

Do not allow yourselves to be denied the Gift of His Salvation, the last act of His Mercy on earth.

So patient has my Son been, for such a long time. The Truth was given to humanity at my Son’s Passion on the Cross.

It was reinforced through all those chosen souls who were enlightened by the power of the Holy Spirit down through the centuries.

Now the time has come for my Son to come again and only those who recognise His voice, because of the Gift of the Holy Spirit, will follow His instructions.

The Church will, just as they did during my Son’s time on earth the first time, reject His word as He prepares for His Second Coming.

They will fail to recognise Him or accept Him.

They have learned nothing.

Pray that those brave souls within the Church who do recognise His voice, will have the courage to lead all of God’s children to eternal life at this crucial time in history.

Your beloved Mother
Mother of Salvation