Jezus Do Ludzkości

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie

sobota, 14 lipca 2012 roku, godz. 15.15

Moja szczerze umiłowana córko, tak wiele religii na świecie podąża błędną drogą, przez co sprawia, że dzieciom Bożym trudno jest otrzymać Życie Wieczne. Życie wieczne stało się możliwe jedynie dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu. Mój Ojciec, który posłał Mnie, Swojego Syna Jedynego, jako Baranka ofiarnego, umożliwił całej ludzkości otrzymanie zbawienia i Życia Wiecznego. Adam i Ewa otrzymali Życie Wieczne jako Dar. Potem, z powodu skazy grzechu i nieposłuszeństwa, zostało im ono odebrane.

W to miejsce człowiek stał się śmiertelny, jego ciało nieczyste, jego życie w fizycznej formie niedoskonałe, a ziemia stała się nędzną imitacją bogatej i wspaniałej ziemi stworzonej dla Adama i Ewy w ogrodzie Eden. A wtedy Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, udzielił zbawienia tym, którzy przyjęli Mnie, Jego Syna Jednorodzonego, jako drogę do Jego Nowego Raju.

Tylko dzięki Mnie możecie zostać przyjęci przez Mojego Ojca. Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie. Pamiętajcie, że z powodu niewiedzy tak wiele dzieci Bożych nie uznaje Mnie, Zbawiciela ludzkości. Ale dzięki Mojemu wielkiemu Miłosierdziu Prawda zostanie im ujawniona poprzez Boską Interwencję. Oni wszyscy są równi w Oczach Mojego Ojca, a On chce zjednoczyć wszystkie takie dusze w Sobie. Kocha ich wszystkich. Gdy zobaczą dowód, uznają, że to Bóg Najwyższy dał im Dar Życia Wiecznego przez Moją Ofiarę na Krzyżu. W ten sposób wszyscy uwielbią jednego Boga. Bo jest tylko jeden Bóg, który stworzył każdego z was.

Idź teraz, Moja córko, i pomóż zapewnić, by Moje Orędzia zostały dane każdemu wyznaniu, każdemu narodowi i każdemu dziecku Bożemu. Włączam w to pogan i tych z sercami z kamienia. Bez względu na to, czy plują na ciebie, czy odmawiają słuchania, musisz dać im Orędzia.

Nie jest prawdziwym chrześcijaninem jakikolwiek człowiek, choćby podążał za Mną, Jezusem Chrystusem, jeśli nie może przyjąć, że chciałbym przekazać święte Słowo Boga wszystkim religiom. Tak wielu odrzuciło te Moje Orędzia do świata, ponieważ obejmuję całą ludzkość i każdą inną religię, włączając w to ateistów. Nie macie prawa zakładać, że tylko wy, prawdziwi chrześcijanie, jesteście kochani przez Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego. Jesteście błogosławieni i kochani, ale bez nawrócenia całej ludzkości Mój Ojciec nie osiągnie zwycięstwa, On chce zjednoczyć wszystkie Swoje dzieci.

Wy, Moi wyznawcy, macie wielką odpowiedzialność ze względu na dany wam Dar Prawdy. Waszym obowiązkiem jest szerzenie Mojego świętego Słowa, aby doprowadzić do Królestwa Bożego te biedne dusze, które nie są świadome Mojego Istnienia.

Wasz Jezus

It is not enough to believe in the Father for those who reject His Son reject salvation.

Saturday, July 14th, 2012 @ 15:15

My dearly beloved daughter so many religions in the world follow the wrong path thereby making it difficult for God’s children to obtain eternal life.

Eternal life was only made possible by My Death on the Cross.

My Father who sent Me, His only Son, as the sacrificial Lamb, made it possible for the whole of humanity to obtain salvation and eternal life.

Eternal life was given as a gift to Adam and Eve. Then, because of the stain of sin and disobedience, it was taken away.

In its place man became mortal, his body impure, his life in the physical form imperfect and the earth became a poor imitation of the rich and splendid earth created for Adam and Even in the Garden of Eden.

God, My Eternal Father, then granted salvation to those who accepted Me, His only begotten Son, as the way to His New Paradise.

Only through Me can you be accepted by My Father.

It is not enough to believe in the Father for those who reject His Son reject salvation.

Remember that so many of God’s children who, through ignorance, do not acknowledge Me, the Saviour of Mankind. But because of My Great Mercy, the Truth will be revealed to them by divine intervention.

They are all equal in My Father’s eyes and He wants to unite all such souls into His bosom. He loves them all.

When they see the proof they will accept that God, the Most High, gave them the gift of eternal life through My Sacrifice on the Cross. In this way all will adore the one God.

For there is only one God who created each of you.

Now go, My daughter, and help ensure that My messages are given to every creed, every nation and every one of God’s children.

I include those Pagans and those with hearts of stone.

It does not matter if they spit at you, or refuse to listen, you must give them the messages.

Any man, or follower of Me, Jesus Christ, who cannot accept that I wish to communicate the Holy Word of God to all religions is not a true Christian.

So many have rejected these, My messages to the world, because I embrace all of humanity and every other religion including that of Atheists.

You have no right to assume that only you, the true Christians, are loved by God My Eternal Father.

You are blessed and loved but without the conversion of the whole of humanity My Father will not achieve the victory He wants to unite all of His children.

You, My followers, have a great responsibility because of the Gift of the Truth given to you.

It is your duty to spread My Holy Word in order to bring those poor souls who are ignorant of My existence into the Kingdom of God.

Your Jesus