Jezus Do Ludzkości

Powinnaś więc teraz zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Jest tak dlatego, że jesteś prorokiem, prorokiem końca czasów

piątek, 13 lipca 2012 roku, godz. 23.05

Moja szczerze umiłowana córko, musisz wiedzieć, że rola proroka różni się od roli wizjonera. Prorok zawsze będzie wyrzutkiem, zostanie znienawidzony, będą się go obawiać i będzie odosobniony. Prorok zawsze będzie pracować samotnie, tak jakby był wyrzucony na pustynię. Jedynym owocem na tej jałowej pustyni będzie Głos Boga.

Moja córko, gdy czujesz się samotna i porzucona, wiedz, że tak samo czuli się prorocy w przeszłości. Wielu proroków czuło ciężar postawionego przed nimi zadania. Większość z nich wiedziała, że nie byli godni przekazywać święte Słowo Boga, ale przyjęli Boskie wezwanie z Niebios, ponieważ zostali posłani. Z tego powodu, że byli wysyłani do świata, instynktownie znali obowiązki, które musieli wypełniać, jednak nie było to łatwe. Każde słowo, które wypowiadali, było odrzucane z szorstkością. Każde słowo rozrywano na kawałki w synagogach i świątyniach wznoszonych, by czcić Boga. Wielu zostało wyrzuconych przez swój własny naród i nie mogli już wrócić do swojego miejsca urodzenia.

Wielu stało się tułaczami i nigdy nie znaleźli miejsca, gdzie zostaliby przyjęci jako zagubieni synowie. Zamiast tego pracowali, żyli i pozostawali w samotności, nie mając nikogo, do kogo mogliby się zwrócić. Jednak w swoich sercach wiedzieli, że są prowadzeni przez Boga i nie czuli lęku, gdy rozmawiali z Jego Głosem. Łaski im udzielone pozwoliły im być silnymi. Nigdy się nie załamali w przekazywaniu ludowi Bożemu ostrzeżeń, proroctw i Słowa Boga. Nie miało to dla nich znaczenia, że byli wyśmiewani, ponieważ wiedzieli, że Boża Prawda jest pokarmem życia.

Bez tej Prawdy dzieci Boże nie miałyby możliwości rozpoznania przepowiedzianych proroctw. A także nie byłyby w stanie przyjąć Praw ustanowionych przez Boga dla dobra ludzkości. Odrzucani, wyszydzani, odsuwani i uważani za ekscentryków, tak jak i Ja byłem podczas Mojego Życia na ziemi, wciąż przekazywali Słowo Boga. Ich słowa żyją wiecznie. Nigdy nie umrą, ponieważ mówili Słowo Pana, Boga Najwyższego.

I tak będzie z tobą. Pozostaniesz sama, jak głos na pustkowiu. Będziesz lekceważona w wielu kręgach Mojego Kościoła na ziemi. Tym razem różnica jest taka, że te proroctwa będą się wypełniać w czasie twojego życia, a Prawda zostanie dowiedziona temu pokoleniu. Uwierzą wtedy, kiedy doświadczą dowodu – Ostrzeżenia.

Także proroctwa Pieczęci, kiedy je otwieram i ujawniam tobie ich zawartość, dowiodą, że mówię do świata poprzez ciebie – siódmego anioła, siódmego posłańca.

Będą cię słuchać, ale wzywam cię do zachowania milczenia i nieudzielania komentarzy tym, którzy będą ci zadawać pytania lub cię prowokować. Nie rozumiesz jeszcze znaczenia tych Orędzi. W końcu zrozumiesz. Do tego czasu nie masz upoważnienia do bronienia Mojego Słowa. Zostaną podjęte wszelkie starania, aby cię omamić, byś odpowiedziała, w nadziei, że pomylisz się z powodu braku wiedzy. Dlatego musisz pozostać w ciszy, w odosobnieniu i być anonimowa, dopóki nie dam ci poleceń.

Powinnaś więc teraz zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Jest tak dlatego, że jesteś prorokiem, prorokiem końca czasów.

Ta Misja jest chroniona przez Niebiosa i nie może zostać zniszczona.

Idź w pokoju i w zrozumieniu, Moja córko.

Twój Jezus

So now you should understand why you are different to visionaries. It is because you are a prophet, the end time prophet.

Friday, July 13th, 2012 @ 23:05

My dearly beloved daughter you must know that the role of the prophet differs to that of the visionary.

A prophet will always be an outcast, hated, feared and isolated.

A prophet will always work alone as if he is cast into a desert. The only fruit within the barren desert will be the Voice of God.

My daughter when you feel alone and abandoned know that this is how the prophets felt in the past. Many prophets felt the weight of this task laid out before them.

Most of them knew they were not worthy to impart the holy Word of God but they accept the divine calling from the Heavens because they were sent.

Because they were sent into the world they knew, instinctively, the obligations they had to fulfil yet it was not easy.

Every word they uttered was thrown back in their faces.

Every word torn asunder in the synagogues and the temples set up to worship God. Many were cast out by their own people and could not return to their birthplaces.

Many became nomads and never found a place where they would be welcomed as a lost son. Instead they worked, lived and stayed alone with no one to turn to.

Yet they knew, in their hearts, that they were being guided by God and felt no fear as they spoke with His voice.

The graces given to them enabled them to be strong. They never faltered in delivery the warnings to God’s people, the prophecies and the Word of God.

It did not matter to them that they were laughed at because they knew the Truth of God was the food of life.

Without the Truth, God’s children would not have had the means to recognise the prophecies as foretold. Nor would they have been able to accept the Laws laid down by God for the good of mankind.

Rejected, ridiculed, cast aside and deemed as eccentric, just as I was during My time on earth they still delivered the Word of God. Their words live forever. They will never die because they spoke the Word of the Lord, God the Most High.

And so it will be with you. You will remain alone like a voice in the wilderness.

You will be ignored in many quarters of My Church on earth.

The difference this time is that these prophecies will unfold in your lifetime and the Truth will be proved to this generation.

They will believe then when the proof of The Warning is witnessed.

The prophecies of the Seals, as I open them and reveal the contents to you, will also prove that I am speaking to the world through you the 7th Angel, the 7th Messenger.

You will be listened to yet I urge you to remain silent and not to comment to those who question you or challenge you.

You do not understand the meaning of the messages yet. In time you will. In the meantime you do not have the authority to defend My Word.

Every attempt will be made to trick you into responding in the hope that you will trip yourself up through your lack of knowledge. So you must remain quiet, isolated and anonymous until I give you the instruction.

So now you should understand why you are different to visionaries. It is because you are a prophet, the end time prophet.

This mission is protected by the Heavens and cannot be destroyed.

Go in peace and understanding My daughter.

Your Jesus