Jezus Do Ludzkości

Po wojnie światowej nastanie głód, a potem plagi. Jednak modlitwa może złagodzić karę

piątek, 13 lipca 2012 roku, godz. 16.25

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą znać ciąg wydarzeń, bo rozumiejąc to, zyskają wiedzę, aby móc pomóc złagodzić karę.

Ostrzeżenie od Mojego Ojca Przedwiecznego nastąpi jako ostateczność, aby wlać do ludzkich serc Światło Boga, Światło Prawdy. Bez niego większość ludzkości zostałaby wrzucona do piekła, ponieważ nie byłaby godna Królestwa Mojego Ojca. Jest to Boski Akt wielkiego Miłosierdzia, aby oderwać wszystkie dzieci Boże od zła i zabrać je do ich prawowitego Dziedzictwa. Z powodu wielkiej ciemności ogarniającej w tym czasie ziemię, kiedy światło Boga jest już bardzo nikłe, ten Akt Boga jest koniecznością. Oddzieli on dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy uparcie będą się trzymali bestii i całej chwały, którą im obiecuje na tej ziemi. Jest to dla takich biednych dusz strata czasu, ponieważ muszą wiedzieć, że ich czas na ziemi jest krótki. Ziemia zostanie zastąpiona Nowym Rajem, do którego nie będą mieli wstępu, jeśli odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia. Wielu pozostanie w ciemności. Wielu się natychmiast nawróci. Jeśli większość ludzi okaże skruchę, to Wielki Ucisk nie będzie tak trudny. Wojna światowa nie będzie miała takiego samego skutku, jeśli po Ostrzeżeniu większość ludzi okaże skruchę.

Po wojnie światowej nastanie głód, a potem plagi. Jednak modlitwa może złagodzić karę. Módlcie się intensywnie, aby ta wojna, i kara, która po niej nastąpi, mogły zostać złagodzone i oddalone. Jedynie wiara ludzkości i wierność Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, mogą tego dokonać.

Moja córko, to nie Ja, twój Jezus, jestem tym, kto wywoła te straszliwe cierpienia. Zostaną one zgotowane przez niegodziwe grzechy człowieka, którego żądza władzy, pieniędzy i panowania nad światem dla swojego własnego zysku jest nienasycona. Podczas gdy wielu Moich wyznawców będzie cierpliwie i gorliwie oczekiwało na Moje Powtórne Przyjście, będzie też więcej zamieszania. Pojawi się wielu, którzy będą twierdzić, że są Mną, Mesjaszem, a ludzie dadzą się zwieść. Pamiętajcie, co wam powiedziałem, wrócę na ziemię tak, jak ją opuszczałem, kiedy wstępowałem poprzez chmury. Zignorujcie każdego, kto stwierdzi, że jest Mną w ciele, bo tak nie będzie.

Moi uczniowie będą silni dzięki swojej miłości do Mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu, które jeśli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. To będzie Misja ratowania dusz, wszystkich dusz, zanim przyjdę.

Pamiętajcie, że wierność wobec Mnie będzie kluczem do zbawienia i przyszłego świata, który nie będzie miał końca, bo będzie to Nowy Raj, który ofiaruje każdemu z was Życie Wieczne.

Wasz umiłowany Jezus

After the world war will come the famine and then the plagues. Yet, prayer can mitigate the chastisement

Friday, July 13th, 2012 @ 16:25

My dearly beloved daughter My followers need to know the sequence of events for, by understanding this, they will be empowered with the knowledge so that they can help to mitigate the Chastisement.

The Warning is taking place as a last resort by My Eternal Father in order to plunge the light of God, the light of the Truth, into the hearts of mankind.

Without it most of humanity would be cast into Hell for they would not be worthy of My Father’s Kingdom.

This is a Divine Act of Great Mercy to pluck all of God’s children from evil and to take them into their rightful inheritance.

Because of the great darkness covering the earth at this time, where the light of God is but a glimmer, this Act of God is necessary.

It will divide the good from those drowning in sin, but who will stubbornly cling to the Beast and the all the glory he promises them on this earth. It is a waste of time for such poor souls because they must know that their time on earth is short.

The earth will be replaced by a New Paradise to which they will be refused entry if they reject My Act of Love and Mercy.

Many will stay in the dark. Many will convert instantly. If most of humanity repents, then the Great Tribulation will not be as difficult.

The World War will not have the same impact if the majority of people repent after The Warning.

After the world war will come the famine and then the plagues. Yet, prayer can mitigate the chastisement.

Pray hard so that the War, and the chastisement which will follow it, can be diluted and averted. Only the faith of humanity and allegiance to Me, your Divine Saviour, can achieve this.

My daughter it is not I, your Jesus, who will bring about these terrible sorrows. It will be created by the wicked sins of man, whose lust for power; money and control of the world for his own gain are insatiable.

While many of My followers will be waiting patiently and eagerly for My Second Coming there will be more confusion.

Many will come forth and claim to be Me, the Messiah, and people will be fooled.

Remember what I told you I will return to earth just as I left it when I ascended through the clouds.

Ignore any one who claims to be Me, in the flesh, for this will not happen.

My followers will be strong because of their love for Me and they must focus on the one desire that, if fulfilled, will bring Me joy and comfort. That will be the Mission to save souls, all souls, before I come again.

Remember that allegiance to Me will be the key to salvation and the world of the future which will have no end for it will be the New Paradise which offers each of you eternal life.

Your beloved Jesus