Jezus Do Ludzkości

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, kiedy aniołowie rzucą ogień z czterech stron Niebios

piątek, 6 lipca 2012 roku, godz. 16.15

Moja szczerze umiłowana córko, został zarezerwowany czas, aby te Moje święte Orędzia do świata mogła usłyszeć każda dusza, młodzi i starzy, z każdego narodu. Wiele dzieci Bożych powstanie i będzie słuchać Moich wskazań, jeśli otrzymają dostęp do tych Orędzi.

Wiedzcie teraz, że zmiany już się rozpoczęły, jak to zostało przepowiedziane, przez co uprawy nie będą więcej przynosić swoich owoców jak dawniej, a pory roku już dłużej nie będą takie same. Te zmiany powstają z Ręki Mojego Ojca Przedwiecznego, bo wprowadza On nowe prawa na ziemię, których żadnemu człowiekowi nie uda się nie dostrzec. Nic na świecie, czym rządzą prawa natury, nie pozostanie takie, jak było kiedyś. Morza się podniosą, wody się wyleją, ziemia się zatrzęsie, a gleba stanie się jałowa. Mój Ojciec nałoży Wielką Karę, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się grzechu, który jest dla Niego źródłem wielkiego smutku. Te narody, które przeciwstawiają się Jego prawom, będą wiele cierpieć. Wkrótce zrozumieją, że ich grzechy nie będą dłużej tolerowane, i zostaną ukarane. Karanie ich ma na celu uniemożliwienie im opanowania innych dusz, a jeśli nie zmienią swoich nikczemnych dróg, zostaną do tego przymuszeni przez Boską Interwencję.

Moja córko, musisz teraz szybko szerzyć Moje Słowo, bo Ostrzeżenie się przybliża. Wiele narodów musi otrzymać Księgę Prawdy, aby mogły przygotować się na Moje Powtórne Przyjście. Czas na Moje Powtórne Przyjście nadejdzie po Ostrzeżeniu. Kary ogłaszane z rozkazu Mojego Ojca przez aniołów w Niebie rozpoczynają się stopniowo. Będą się wciąż nasilać, w miarę jak grzech będzie się wzmagał. Walka się rozpoczęła, a jej pierwsze etapy można dostrzec w wielu krajach. Wszyscy będziecie świadkami dezorganizacji klimatu, co dotknie ziemi jęczącej z bólu z powodu upodlenia grzechem. Drżenie wzrośnie i naród po narodzie będzie cierpiał według skazy grzechu, który uszkadza jego rdzeń. Przywódcy, którzy pójdą za antychrystem, nie umkną Oczom Mojego Ojca i zostaną zgładzeni.

Tych, którzy stoją teraz na czele nikczemnych rządów, Mój Ojciec ukarze w celu ocalenia Swoich dzieci z ich nikczemnego uścisku. On nie będzie stał z boku i się przyglądał, jak ci przywódcy, którzy pójdą za antychrystem, pozostającym obecnie w ukryciu, będą niszczyć Jego dzieci. Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, kiedy aniołowie rzucą ogień z czterech stron Niebios. Wtedy wielu zrozumie, że coś jest nie tak, i że jest to spowodowane Gniewem Mojego Ojca.

Pomimo to wielu niczego się nie nauczy. Po Ostrzeżeniu wielu się nawróci. Jednak wielu się nie nawróci nawet wtedy, gdy otrzymają dowód na stan swoich dusz. Oni wciąż będą ubóstwiać fałszywe ponęty, które, jak myślą, ziemia ma do zaoferowania. Tylko że tym razem ich żądze i te materialne bożki, które czczą, będą jeszcze bardziej nieprzyzwoite i niegodziwe. Wszystkie ich grzechy, widoczne dla wszystkich tych, którzy dostrzegają, czym one są, staną się tak bardzo obrzydliwe, że niewiele dzieci Bożych będzie w stanie znieść ten widok. Publicznie prezentowany będzie z pogardą dla Boga każdy odrażający grzech. Każde działanie będzie poniżać grzeszników tak bardzo, że będą się zachowywali jak zwierzęta. Zaniknie wszelki szacunek dla ludzkiego ciała, i bez jakiegokolwiek wstydu w duszach będą się obnosić z każdą niegodziwą żądzą, tak żeby świat mógł to zobaczyć. Oni są więźniami szatana. Wszyscy z nich są dziećmi Boga, ale stracą swoje dusze na rzecz bestii.

Kary są częścią Bożych planów uprzątnięcia ziemi w celu oczyszczenia tak grzesznika, jak i ziemi, po której chodzicie. Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne Przyjście. Módlcie się, Moi wyznawcy, o odwagę i męstwo, abyście przebrnęli przez te kary. Nigdy nie wolno wam się ich obawiać, bo wy, Moja Armio, będziecie się modlić za nich, za te narody, i pomagać w oczyszczaniu potrzebnym do nawrócenia ludzkości. Pieczęć Boga Żywego będzie was chronić, każdego z was. To z powodu miłości, którą Mój Ojciec ma do wszystkich Swoich dzieci, musi je ukarać, bo jeśliby tego nie uczynił, to bezwiednie maszerowaliby naprzód ku bramom piekielnym.

Wasz Jezus

One third of the earth will be destroyed as the angels pour fire from the four corners of the Heavens

Friday, July 6th, 2012 @ 16:15

My dearly beloved daughter the time has been set aside so that these, My Holy Messages to the world, are heard by every soul, young and old, throughout each nation.

Many of God’s children will sit up and listen to My instructions if they are given access to these messages.

Know now that changes have already begun as prophesied where the crops will no longer yield their fruit as before and when the seasons will no longer be the same.

These changes are by the Hand of My Eternal Father as He brings in new laws of the earth which no man will fail to notice.

Nothing in the world governed by the laws of nature will remain as they once did.

The seas will rise, the waters will pour, the earth will shake and the soil will become barren.

My Father will impose a great chastisement to stop the spread of sin which is a source of great sorrow for Him.

Those nations which defy His Laws will suffer much. They will soon understand that their sins will no longer be tolerated and they will be punished.

Their punishment is to prevent them from infesting other souls and unless they change their wicked ways they will be forced to do so through divine intervention.

My daughter you must spread My Word quickly now as The Warning draws closer.

Many nations must be given the Book of Truth so that they can prepare themselves for My Second Coming.

The time for My Second Coming will be after The Warning.

Chastisements, handed down by the angels in Heaven, by the command of My Father, have commenced in stages. These will continue to escalate as sin continues to surge.

The battle has begun and the early stages can be seen in many countries.

You will all bear witness to climate destruction which will rain upon the earth as it groans in pain because of the degradation of sin.

The shaking will increase and nation after nation will suffer according to the stain of sin which corrupts its core.

Leaders who follow the anti-christ will not escape the Eye of My Father and they will be destroyed.

My Father punishes those who lead wicked governments now in order to salvage His children from their wicked grasp.

He will not stand back and watch as these leaders, who follow the anti-christ who remains hidden at this time, destroy His children.

One third of the earth will be destroyed as the angels pour fire from the four corners of the Heavens.

Then many will know that something is wrong and that is caused because of the anger of My Father.

Yet many will still not learn. After the Warning, many will convert. Yet many won’t even when they are all given the proof of the state of their souls.

They will still idolise the false allure which they think the earth has to offer. Only this time their lusts and those material idols they worship will become even more obscene and wicked. All their sins, visible to all those who can see them for what they are, will become so ugly that few of God’s children will be able to bear to watch.

Every abhorrent sin will be publicly displayed with contempt for God.

Every action will degrade the sinner to such depths that they will behave like animals.

All respect for the human body will disappear and every evil lust will be flaunted for the world to see without any shame in their souls.

These are Satan’s prisoners. All of them are children of God but they will lose their souls to the beast.

Chastisements are part of God’s plans to cleanse the earth in order to purify both the sinner and the ground you walk on.

Only when the earth is purified can My Second Coming take place.

Pray, My followers, for the courage and the fortitude to deal with the chastisements.

You must never fear them for you, My army, will pray for those, those nations and help in the purification needed for the conversion of humanity.

The Seal of the Living God will protect each and every one of you.

It is because of the love My Father has for all of His children that he must chastise them for if He doesn’t they will march forward, unwittingly, towards the gates of Hell.

Your Jesus