Jezus Do Ludzkości

Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

sobota, 7 lipca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie, kiedy ci, którzy Mnie kochają, mówią, że nigdy nie przemawiałbym w ten sposób. Gdyby tylko posłuchali, to Moje Serce uradowałoby się i o wiele więcej dusz byłoby zbawionych. Moje Boskie Usta dokonują przez te Orędzia przygotowań na Moje Powtórne Przyjście.

Przygotowanie do Moich narodzin zostało także zawczasu oznajmione przez proroków, aby uprzedzić dzieci Boże przez przyjściem Mesjasza. Dlaczego Moi uczniowie na ziemi nie chcą przyjąć, że Mój Ojciec posłałby Swoich proroków, aby zapowiedzieli Moje Powtórne Przyjście? Jak niewiele tak naprawdę wiedzą o tym, w jaki sposób Mój Ojciec Przedwieczny przygotowuje ludzkość na Wielkie Wydarzenia.

Moi duchowni, Moi wyświęceni słudzy, muszą usłyszeć teraz Moje wezwanie, bo potrzebuję ich pomocy. Ale wielu z nich nie odpowie. Odrzucą Mnie, odrzucając Moje Orędzia. Uświadomią sobie prawdę, ale dopiero wtedy, gdy będzie za późno. Moja córko, nigdy się nie lękaj publikować Moich Orędzi, łącznie z tymi, które są dla ciebie dziwne lub przerażające. Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga. Człowiek nie może ci nakazać, żebyś przestała przekazywać święte Słowo Boga. Zatkaj uszy i ignoruj pogardliwe opinie, bo nie jest to ważne.

Tym z was, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a którzy pogardzają Moimi Orędziami, to mówię. Rozrywając Moje Słowo na kawałki, twierdząc, że Moje Orędzia są obraźliwe i wyśmiewając Moje Słowo, zrywacie łączność z Moim Sercem. Nie potraficie przyjąć Moich Orędzi, bo myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje Słowa, gdy je wypowiadam. Zamiast tego padliście ofiarą zwodziciela, który was zaślepia na prawdę. Wzywam was wszystkich raz jeszcze, abyście wołali do Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, i pozwolili Mi otworzyć wasze serca. Pozwólcie Mi napełnić was Mocą Ducha Świętego, abyście Mnie rozpoznali.

Przynaglam kapłanów, aby zrozumieli, że nadszedł czas na wypełnienie się proroctw Daniela i na otwarcie przeze Mnie, Baranka Bożego, Pieczęci z Księgi Apokalipsy.

Przypomnijcie sobie o Mojej obietnicy.

Przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych. Moja obietnica przyniesienia Życia Wiecznego tym wszystkim, którzy są Mi wierni, ma się wkrótce wypełnić.

Musicie się upewnić, że odpowiednio się przygotowaliście na to chwalebne Wydarzenie.

Wasz Jezus

They may not listen but they must be given the Word of God.

Saturday, July 7th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter when I ask humanity to listen to My Voice it wounds Me when those who love Me say I would never speak in this way.

If only they would listen, then My Heart would be lifted and so many more souls would be saved.

The preparation for My Second Coming is being imparted by My Divine Lips through these messages.

The preparation for My birth was also made known through the prophets beforehand to alert God’s children to the coming of the Messiah.

Why do My disciples on earth refuse to accept that My Father would send His prophets to herald My Second Coming?

How little they really know about the way in which My Eternal Father prepares humanity for great events.

My clergy, My sacred servants, need to hear My call now for I need their help. Yet many will fail to respond. They will reject Me, through My messages.

They will realise the Truth but only when it is too late.

My daughter never be afraid to publish My messages, including those you find strange or frightening.

They may not listen but they must be given the Word of God.

It is not for man to dictate that you stop imparting the Holy Word of God.

Close your ears and ignore the scorn of opinion for it is not important.

To those of you who call yourselves Christians and who pour scorn on My message I say this.

By tearing My word asunder, by finding My messages offensive and by ridiculing My Word you have cut the cord which binds you to My Heart.

You cannot accept My messages because you think you know Me and recognise My Words when they are spoken. Instead, you have fallen prey to the deceiver who blinds you to the Truth.

I call on all of you, once again, to call on Me, your beloved Jesus, and allow Me to open your hearts.

Let Me fill you with the power of the Holy Spirit so that you will recognise Me.

To priests, I urge that you understand that the time has come for the prophecies of Daniel to unfold and for the Seals in the Book of Revelation to be opened by Me, the Lamb of God.

Remind yourselves of My Promise.

I will come again to judge the living and the dead.

My Promise to bring eternal life to all those loyal to Me is about to unfold.

You must ensure that you have prepared adequately for this Glorious Event.

Your Jesus