Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Żaden człowiek nie może wyjaśnić, jak stworzyłem wszechświat i ludzkość, bez względu na to, jak bardzo by się starał, bo to jest niemożliwe

czwartek, 5 lipca 2012 roku, godz. 15.30

Moja najdroższa córko, pomóż Mi w Moim smutku, gdy płaczę nad wszystkimi Moimi dziećmi, którzy nie chcą uznać, że Ja istnieję. Jakże za nimi tęsknię. Jak bardzo płaczę nad ich biednymi duszami.

Tak inteligentni i bystrzy w kategoriach ludzkiego rozumienia, a nie udaje się im pojąć Prawdy o tym, kim Ja Jestem. Ja Jestem Początkiem. Ja Jestem Stworzycielem wszystkich rzeczy. Ja Jestem ich Ojcem, chociaż Mnie odrzucają. Gdyby tylko mogli zobaczyć Prawdę. Gdyby tylko mogli pozwolić Mi dotknąć swoich serc, abym mógł pokazać im Moje cudowne i wspaniałe plany, które na nich czekają.

Wiele z tych dusz Mnie nie zna, nie z własnej winy. Tym duszom będzie pokazana Prawda, tak że wybiorą Moją Drogę. A ci, którzy otrzymali Prawdę, ale którzy pozwolili, aby zaślepiło ich ludzkie rozumowanie i uwielbienie dla ludzkiej inteligencji, są teraz dla Mnie utraceni. Wiele takich dusz się nawróci, ale wiele odrzuci Kielich Zbawienia przedstawiony im przez Mojego Syna umiłowanego.

Dzieci Mojego Serca, błagam was. Pomóżcie Mi ratować Moje drogie dzieci. W tym czasie płyną Moje Łzy i proszę was, byście doprowadzili ich do Mnie poprzez Boże Miłosierdzie Mojego Syna. Tak wiele z tych dusz to małe dzieci, które odrzucają Mnie buntowniczo i publicznie, aby pokazać innym, jak bardzo są mądre.

Przesadny szacunek dla ludzkiej inteligencji jest pokusą wprowadzoną przez wroga do dusz Moich dzieci. Bestia pożera dusze Moich dzieci, a one nie mają pojęcia, co on im robi. Tak wiele upadłych aniołów przekonuje ludzkość, że ludzka inteligencja jest bezbłędna. Kiedy ludzkość sądzi albo sama się przekonuje, że zna Boskie Prawa Stworzenia, to wpada w oszukańczą pułapkę.

Żaden człowiek nie może wyjaśnić, jak stworzyłem wszechświat czy ludzkość, bez względu na to, jak bardzo by się starał, bo to jest niemożliwe.

Kiedy się tego nauczą? Kiedy zobaczą, że te Moje dzieci z czystymi, prostymi i pokornymi duszami, które Mnie przyjmują, rozumieją prostą prawdę? One nie potrzebują dowodu, ponieważ czują Moją Miłość w swoich czystych sercach, które pozostawiły otwarte, tak abym mógł napełnić ich dusze Boskimi Łaskami. Ja Jestem waszym Bogiem, waszym Stwórcą i waszym naturalnym Ojcem. Moje dzieci muszą przyjść do Mnie z własnej woli poprzez Mojego Syna umiłowanego. Nie mogę ich zmusić. Wy, Moje dzieci, otrzymaliście siłę, abyście pomogli ratować ich dusze.

Każdemu z was, kto odpowie na Moją prośbę o ratowanie braci i sióstr przez modlitwę i ofiarę, zostaną udzielone szczególne Łaski. Moja Moc jest nieskończona. Moje cuda, wraz z cierpieniem i modlitwami Moich dzieci, będą wykorzystywane do ratowania zagubionych dusz od śmierci wiecznej.

Kocham was, Moje umiłowane dzieci. Przyjdźcie i pomóżcie Mi zjednoczyć Moją kochaną rodzinę, i pomóżcie Mojemu Synowi pokonać bestię, zanim skradnie więcej Moich dzieci.

Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: No man can explain how I created the universe or humanity no matter how they try for it is impossible.

Thursday, July 5th, 2012 @ 15:30

My dearest daughter help Me in My grief as I weep for all of My children who refuse to accept that I exist.

How I yearn for them.

How I weep for their poor souls.

So intelligent and smart in the way of human understanding, they fail to grasp the Truth of who I Am.

I Am the beginning.

I Am the creator of all that is.

I am their Father, although they reject Me.

If they could only see the Truth.

If they could only allow Me to touch their hearts so I could show them My wonderful and glorious plans which await them.

Many of these souls do not know Me, through no fault of their own.

Those souls will be shown the Truth so that they will choose My Path.

Then those who were given the Truth, but who allowed human reasoning and the glorification of human intelligence to blind them, are now lost to Me.

Many such souls will convert but many will refuse the Cup of Salvation presented to them by My Beloved Son.

Children of My Heart I beg you. Help Me save My precious children.

My tears flow at this time and I ask you to bring them to Me through the Divine Mercy of My Son.

So many of these souls include young children, who defiantly and publicly reject Me, in order to show others how smart they are.

An exaggerated respect for human intelligence is a temptation driven into the souls of My Children by the enemy.

The Beast devours My children’s souls and they have no idea what he is doing to them.

So many fallen angels convince humanity that human intelligence is faultless.

When mankind believes, or convinces himself, that he knows the Divine Law of Creation he has fallen into a deceitful trap.

No man can explain how I created the universe or humanity no matter how they try for it is impossible.

When will they learn?

When will they see that those children of Mine, pure, simple and humble souls who accept Me, understand the simple truth?

They do not need proof because they feel My Love in their pure hearts which they leave open so I can flood their souls with Divine Graces.

I Am your God, your Creator and your Natural Father.

My children must come to Me through My Beloved Son and through their own free will. I cannot force them.

You, My children have been given the power to help save their souls.

All of you who respond to My plea to save your brothers and sisters through prayer and sacrifice will be granted special graces.

My power is infinite.

My miracles, aligned with the suffering and prayers of My children, will be used to save lost souls from eternal death.

I love you My beloved children.

Come and help Me unite My cherished family and help My Son to defeat the beast before it steals any more of My children.

Your Loving Father
God the Most High