Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Cokolwiek się dzieje na świecie, dzieci, musicie wiedzieć, że władza należy do Boga Najwyższego

środa, 4 lipca 2012 roku, godz. 12.50

Moje dziecko, ci, którzy byli świadkami cudów Mojego ukazywania się na ziemi, będą wiedzieli, że wkrótce nastąpi czas zapowiedzianych tajemnic i proroctw.

Dzieci, od pewnego czasu dałam się poznać na świecie, aby pomóc przygotować was na chwalebny powrót Mojego Syna. Mój Syn przygotowuje was wszystkich poprzez wizjonerów i proroków, abyście stali się godnymi otrzymania Jego Daru Życia Wiecznego. Nigdy nie obawiajcie się przyszłości, jeśli wierzycie w Mojego Syna, bo On jest Chlebem Życia i będziecie mieli wspaniałą nową przyszłość. Cokolwiek się dzieje na świecie, dzieci, musicie wiedzieć, że władza należy do Boga Najwyższego. Wąż ma małą moc wobec Mojego Ojca. Moc węża jest wzmacniana tylko przez tych, którzy padają ofiarą grzechu i pokus, które on stawia na ich drodze. Człowiek staje się więźniem, kiedy grzeszy, ponieważ słabnie jego siła przeciwstawienia się innym grzechom i wykroczeniom wobec Mojego Ojca. A wtedy dalej grzeszy, dopóki nie ogarnie go ciemność, która jest tak gęsta, że nie może się z niej wydostać bez względu na to, jak bardzo się stara.

Dzieci, z miłości do Mojego Syna jesteście teraz zobowiązani, aby pomóc tym biednym duszom. Tylko wy możecie im pomóc i ich uratować, ponieważ wielu nie będzie w stanie sobie pomóc.

Jesteście żołnierzami, których Mój Syn potrzebuje w tym czasie. To dzięki waszej miłości do Niego stanie się tak, że On udzieli Łask tym zagubionym duszom, gdy poprzez swoje modlitwy wezwiecie Jego pomocy.

Oto Modlitwa Krucjaty, aby ratować grzeszników.

Modlitwa Krucjaty 64
Uratuj moich braci i siostry

O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc uratować moich braci i siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują.

Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, byś im przebaczył ich grzechy, i proszę, napełnij ich dusze Duchem Świętym, aby pobiegli w Twoje Ramiona jako do schronienia, którego tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utraceni na zawsze.

Ofiaruję Ci mój dar oddania się za takie dusze w pokornym poddaniu i dziękczynieniu.

Amen.

Dzieci, jesteście jedno z Moim Synem. Wasza miłość przynosi Mu wielką pociechę, a wasze ofiary i modlitwy pomogą Mu doprowadzić całą ludzkość do Jego bezpiecznego Nowego Raju na ziemi. Dopiero wtedy święta rodzina Boga Najwyższego będzie mogła ponownie się zjednoczyć i żyć w pokoju na wieki wieków.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: Whatever happens in the world children you must know that God the Most High is in command.

Wednesday, July 4th, 2012 @ 12:50

My child those who have witnessed the miracles of my appearances on earth will know that the time for the secrets and the prophecies foretold will unfold soon.

Children I have made myself known in the world for some time to help prepare you for the glorious return of my Son.

My Son is preparing all of you through the visionaries and the prophets so that you will be made worthy to receive His Gift of eternal life.

You must never be fearful of the future if you believe in my Son because He is the Bread of Life and you will have a wonderful new future.

Whatever happens in the world children you must know that God the Most High is in command.

The serpent has little power against My Father.

The serpent’s power is only strengthened by those who fall prey to sin and the temptations he puts in their way.

Man becomes a prisoner when he sins because his power to resist other sins and offenses against My Father weakens.

Then he continues to sin until he is engulfed with a darkness which is so thick that he cannot escape from it, no matter how hard he tries.

Children you are now obliged, out of your love for my Son, to help those poor souls.

Only you can help them and save them because many will not be able to help themselves.

You are the soldiers my Son needs at this time. It will be through your love for Him that He will grant graces upon lost souls when you invoke His help through your prayers.

Here is the Crusade Prayer to save sinners.

Crusade Prayer (64)

Save my brothers and sisters

Oh my dearest Saviour Jesus Christ accept my gift of prayer and sacrifices to help save my brothers and sisters from the prison of darkness they are in

Allow me to help salvage their souls

I beg you to forgive them for their sins and I ask that you flood their souls with the Holy Spirit so that they will run into your arms as the refuge they so desperately need before they are lost forever

I offer you my gift of surrender for such souls in humble servitude and thanksgiving.

Amen

Children you are one with my Son.

Your love brings Him great comfort and your sacrifices and prayers will help Him to bring all of humanity into the safety of His New Paradise on earth.

Only then can the Holy Family of God the Most High re-unite and live in peace for ever and ever.

Your beloved Mother
Mother of Salvation