Jezus Do Ludzkości

Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdy nie możecie odczuć ani odrobiny miłości do Mnie, waszego Jezusa

wtorek, 3 lipca 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy zsyłam ci doświadczenia takie jak oschłość duchowa, musisz nauczyć się ją rozpoznawać jako taką. Musisz również przyjąć, że kiedy znosisz taką oschłość duszy, to jest ku temu powód. Powodem jest ratowanie dusz poprzez takie cierpienie. Wiele dusz ofiarnych uważa, że cierpienie jest jedną z dwóch rzeczy. Pierwszą jest zewnętrzne prześladowanie, które będziecie cierpieć z powodu swojego dzieła. Następną jest cierpienie fizyczne, swobodnie ofiarowane Mi jako dar, aby uratować miliony dusz. A najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdy nie możecie odczuć ani odrobiny miłości do Mnie, waszego Jezusa, gdy żadna ilość modlitwy nie uwalnia was z więzienia samotności.

Próbujcie, gdy możecie, a modlitwa stanie się udręczeniem. Próbujcie, gdy możecie, odczuć miłość i współczucie dla Mnie, a będziecie się zmagać. Jest to forma duchowego opuszczenia, kiedy się wydaje, że jestem tak daleko, że już nie możecie więcej do Mnie dotrzeć. Ale nie wiecie, że to jest właśnie to. To jest Dar, Łaska ode Mnie. Podnosi was w Moich Oczach, a Ja pozwalam na te próby i cierpienia, które znosicie, z powodu waszej hojnej i czystej miłości, aby ratować sczerniałe dusze.

Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale im bliżej przychodzicie do Mojego Najświętszego Serca, tym bardziej cierpicie Moje własne prześladowanie z powodu grzechów ludzkości. Tylko ci z czystymi, pokornymi sercami, którzy nie szukają swojego, gdy stawiają Mnie ponad wszystko, co jest na tej ziemi, mogą znosić Mój ból. Takie dusze są przeze Mnie starannie wybrane i będą ze Mną pracować poprzez swój Dar cierpienia, aby Mi pomóc w Moim planie zbawienia. Nie lękaj się, Moja córko, że Mnie tam nie ma. Możesz nie doświadczać Mojej Obecności, nie widzieć Mnie ani nie odczuwać głębokiej miłości do Mnie, tak jak byłoby to normalnie, ale jestem przy tobie. Zawsze Mi ufajcie, Moi umiłowani wyznawcy, nawet jeśli trudno jest się wam modlić. Ufajcie Mi, kiedy odczuwacie tęsknotę za Mną, która nie może zostać zaspokojona ani ugaszona bez względu na to, jak bardzo próbujecie być w kontakcie ze Mną. Wiedzcie, że kiedy tak się dzieje, to jestem o wiele bliżej, niż zdajecie sobie z tego sprawę. Wiedzcie, że to w tych czasach podnoszę was, byście stali się prawdziwymi żołnierzami, prawdziwymi wojownikami w Mojej walce o ratowanie dusz.

Kocham was. Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie czujcie się rozczarowani, ponieważ zawsze idę z wami. Nadejdzie dzień, kiedy cierpienie zostanie zapomniane. W jego miejsce przyjdzie radość, która będzie płynąć poprzez świat, a która będzie możliwa jedynie dzięki waszym ofiarom za wszystkie dzieci Boże, które potrzebują waszej pomocy.

Wasz Jezus

The worst suffering of all is the spiritual emptiness where you cannot feel one ounce of love for Me, your Jesus

Tuesday, July 3rd, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter when I send you trials such as spiritual dryness you must learn to recognise them as such.

You must also accept that when you endure such dryness of soul that it is for a reason. The reason is to save souls through such suffering.

Many victim souls believe suffering is one of two things.

Firstly there is the external persecution which you will suffer because of your work.

Then there is the physical suffering, offered freely to Me, as a gift, to save the souls of millions.

Then the worst suffering of all is the spiritual emptiness where you cannot feel one ounce of love for Me, your Jesus, where no amount of praying releases you from the prison of desolation.

Try as you will, prayer will become torturous.

Try as you will to feel love and compassion for Me and you will struggle.

This is a form of spiritual abandonment where I seem to be so far away that you can no longer reach out to Me.

What you do not know is this.

This is a Gift, a grace from Me. It raises you up in My Eyes and the trials and sufferings you endure is allowed by Me because of your generous and pure love to save blackened souls.

It may seem unfair but the closer you come to My Sacred Heart, the more you suffer My own persecution because of the sins of mankind.

Only those with pure humble hearts, with no personal regard for themselves, when they place Me before all that is of this earth, can endure My pain.

Such souls are chosen carefully by Me and will work with Me, through their gift of suffering, to help Me in My Plan of Salvation.

Never fear My daughter that I am not there. You may not feel My presence, see Me or feel a deep love for Me as you would normally do but I am by your side.

Always trust in Me, My beloved followers, even when you find it hard to pray.

Trust in Me when you feel a longing for Me, which cannot be satisfied or quenched, no matter how hard you try to communicate with Me.

Know when this happens that I am much closer than you realise.

Know that it is at these times that I elevate you to become a true soldier, a true fighter in My battle to save souls.

I love you. Never give up. Never feel disillusioned for I walk with you always.

The day will come when the suffering will be forgotten. In its place will be a joy which will surge through the world and which will only be possible because of your sacrifices for all of God’s children who need your help.

Your Jesus