Jezus Do Ludzkości

Moje Słowo jest Moim Słowem. Żaden człowiek nie zdołałby obronić Mojego Słowa, ponieważ ono jest wykute w skale

poniedziałek, 2 lipca 2012 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, żeby Moi wyznawcy zachowali cierpliwość. Nigdy nie można przyspieszyć przyszłości. Plany, o których zadecydował Mój Ojciec Przedwieczny, rozwiną się naturalnie dzięki Bożej Opatrzności. Czas, który został wam przyznany, abyście Mi pomogli przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie, jest bardzo cenny. Jest to czas, w którym wielu zostanie ocalonych dzięki waszym modlitwom. Nadzieja, wiara i miłość do Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, podtrzyma was w waszej misji. Gdy będziecie świadkami okrucieństw, kiedy wszystko to, co zostało wzniesione na Moją cześć, zostanie zniszczone, będziecie wtedy wiedzieli, że ten czas się zbliża. Musicie pamiętać, że te rzeczy muszą się wydarzyć i że waszym obowiązkiem jako części Mojej Armii jest walczyć i opierać się wrogowi. Moja Armia będzie wyposażona w Boskie Dary i dzięki nim porwie ze sobą tych, którzy są w ciemności. Przygotowanie wymaga czasu. Modlitwa przybliża was do Mojego Najświętszego Serca i wypełnia wasze dusze tlenem niezbędnym do przeżycia bitwy, która jest przed wami. Kiedy wzrośniecie w siłę dzięki Łaskom, które wam daję, to rozpoznanie swoich wrogów, którzy nienawidzą wszystkiego, za czym się opowiadam, stanie się bardzo łatwe. To sprawi wam ból, zrani was i zagniewa, ale przez cały czas musicie zachować godność w Moje Imię.

Kiedy ktoś rzuca wam wyzwanie w Moje Imię, musicie odpowiedzieć z miłością. Nigdy nie próbujcie analizować Moich Orędzi, bo nie musicie tego czynić. Moje Słowo jest Moim Słowem. Żaden człowiek nie zdołałby obronić Mojego Słowa, bo ono jest wykute w skale. Każdy człowiek, który próbuje zniszczyć Moje Słowo lub obrzucić Je oszczerstwami, poniesie porażkę, bo jest bezsilny wobec Mojego świętego Słowa.

Teraz, gdy znacie Mój Głos, musicie poznać ból, a możecie się spodziewać, że będziecie go znosić, gdy w tych czasach głosicie Moje Słowo. Wspomnijcie dzisiaj Moje Imię, nawet wśród tak zwanych chrześcijan, a zapadnie nieprzyjemna cisza. Mówcie otwarcie o dobru i złu, a będą z was drwić. Wskażcie, w jaki sposób grzech może zniszczyć wasze dzieci, a zostaniecie zapytani – co to jest grzech? Dzisiaj wielu nie wie, czym jest grzech. Wielu uznaje grzech za zwykłą część, akceptowalną cechę swojego życia. Są szczęśliwi, gdy zgadzają się na grzech, bo to daje im wolność w pogoni za innymi przyjemnościami, w ubóstwianiu fałszywych bogów i zaspokajaniu swoich żądz. Nie, oni nie chcą słuchać, bo to im nie odpowiada. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie postrzegani jako mający obsesję na punkcie miłości do religii i miłości Boga, która w oczach ślepych przynosi dziś mało owoców.

To dlatego musicie się przygotować. To dlatego musicie być silni. To właśnie za te dusze będziecie musieli się modlić, by pomóc Mi je ocalić. Przyzwalanie, aby takie dusze was niepokoiły, raniły czy znieważały, jest stratą czasu. Odpowiadajcie z miłością i godnym milczeniem. Nigdy się nie lękajcie głosić Mnie, ale nigdy nie narzucajcie Mnie duszom w taki sposób, że będą od was uciekać. Zamiast tego przyprowadźcie je do Mnie poprzez swoje modlitwy i cierpienia. Błogosławię cię, Moja silna, dzielna Armio. Kocham cię. Idę z tobą na każdym kroku, który stawiasz, aby przyprowadzić Mi dusze.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

My Word is My Word. No man can defend My Word for it is cast in stone.

Monday, July 2nd, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter it is important that My followers remain patient.

The future must never be hurried.

The plans, determined by My Eternal Father, will evolve naturally by Divine Providence.

Time afforded to you, to help Me prepare humanity for My Great Mercy, is very precious. It is a time in which many will be saved through your prayers.

Hope, faith and love for me, your beloved Jesus, will sustain you in your mission.

When you witness the atrocities before you, when everything which stands in honour of Me is destroyed, you will know then that the time is getting closer.

You must remember that these things must come to pass and that your duty is to fight and resist the enemy as part of My army.

My Army will be equipped with Divine Gifts and it will sweep along with it those who are in darkness.

Preparation takes time. Prayer brings you closer to My Sacred Heart and floods your souls with the oxygen it needs to survive the battle ahead.

As you grow stronger with the graces I give you it will become very easy to identify your enemies who hate all that I stand for. This will cause you pain, hurt and anger but you must remain dignified in My Name at all times.

When you are challenged in My Name you must respond with love. Never try to analyse My Messages for you do not need to do so.

My Word is My Word. No man can defend My Word for it is cast in stone.

Any man who tries to break My Word or cast aspersions on it, will fail for they are powerless against My Holy Word.

Now that you know My Voice you must know the pain you can expect to endure when you proclaim My Word in these times.

Mention My Name today, even among so called Christians, and there is an uncomfortable silence.

Talk openly about good and evil and you will be sneered at.

Point out how sin can destroy your children and you will be asked – what is sin?

Today many do not know what sin is. Many accept sin as a normal part, an acceptable trait, in their lives.

They are happy to condone sin because it gives them the freedom to pursue other pleasures, idolise false gods and satisfy their lusts.

No they do not want to listen for it does not suit them.

You, My beloved followers, will be seen as being obsessed with a love for religion and a love of God which today bears little fruit in the eyes of the blind.

This is why you must prepare. This is why you must be strong. It will be for these very souls that you will need to pray and help Me salvage.

Allowing such souls to upset you, hurt you or insult you is a waste of time.

Respond with love and a dignified silence.

Never be afraid to proclaim Me but never force Me upon souls in such a way where they will run away from you. Instead bring them to Me through your prayers and sufferings.

I bless you My strong brave army.

I love you.

I walk with you every step you mount to bring Me souls.

Your beloved Jesus Christ