Jezus Do Ludzkości

Mój Kościół musi Mi ufać. Musi zdjąć swoje kajdany lęku i wątpliwości, i pozwolić Mi dać się poznać

czwartek, 28 czerwca 2012 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadome, że wzrasta liczba tych, którzy twierdzą, iż przychodzą w Moje Imię jako prorocy, ale którzy nie mówią językami z Nieba. Tak wiele z tych dusz jest atakowanych przez upadłych aniołów, przemawiających w tonie starannie obmyślonym, choć czułym, przypominającym to, co według waszych oczekiwań mogłoby być Moim świętym Głosem.

O, jak Moi biedni oddani wyznawcy są teraz oszukiwani i jakże będą oni zdezorientowani. Komu ufać? Za kim podążać? Komu wierzyć?

Czy nie powiedziałem, że wielu przyjdzie w Moje Imię, ale niewielu będzie mówić Moim Głosem?

Jest mniej niż dwudziestu, którzy mają pozwolenie na przekazywanie światu Słowa Boga, i w tym są ci, którzy otrzymują od Mojej Matki Boskie orędzia z Nieba.

Również wielu innych widzących jest obecnych na świecie, ale ich misja jest inna.

Ich rolą może być codzienna modlitwa, aby pomóc ratować ludzkość, lub osobiste cierpienie ofiarowane jako dar dla Mnie, aby ocalić dusze od szatana. Cierpienie podjęte w ten sposób, dobrowolnie, kruszy moc szatana nad wieloma ludzkimi duszami.

Moich proroków jest niewielu i poznacie ich po Moim prawdziwym Głosie, który uderzy w serca i dusze dzieci Bożych w sposób, który jest niemożliwy do zignorowania.

Moje Orędzia dla świata na te czasy będą szczegółowe i odsłonią prawdę, która nie została wcześniej ujawniona. Wiele z tego, co wam teraz daję, jest po prostu po to, aby przypomnieć wam Moje Nauczanie. Wiele z tego, co wam teraz przedstawiam, jest pokarmem życia, danym wam poprzez Moje Modlitwy Krucjaty, aby przy Moim Powtórnym Przyjściu pomóc ocalić dusze wasze i innych. Wiele innych orędzi danych pozostałym będzie podobnych, ale nie będzie wchodziło w tak wiele szczegółów. Ich misje są równie ważne, ponieważ będą nawracały dusze.

Zawsze o tym pamiętajcie. Próbuję wam pokazać, jak bardzo was kocham i pragnę ujawnić Prawdę Mojego Istnienia. Wkrótce dowód na to będzie wreszcie ukazany wszystkim dzieciom Bożych. Proszę, nie walczcie między sobą, starając się prześcigać nawzajem, jeśli chodzi o swoją wiedzę duchową.

Prawda jest taka. Nikt nie zna prawdy zawartej w Pieczęciach ukrytych w Księdze Apokalipsy. Jak wam powiedziałem wcześniej, zostały one nałożone na Księgę Prawdy aż do teraz, do końca czasów. Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, otwieram je teraz, aby was przygotować do Mojego Nowego Królestwa. Otrzymaliście Pismo Święte, aby się przygotować, a teraz musicie Mi pozwolić, Królowi całej ludzkości, powiedzieć wam prawdę o tym, co ma nadejść. Gdy to uczynicie, będę w stanie was prowadzić poprzez to, co będzie polem minowym oszustwa, prześladowań i nienawiści.

Pozwólcie Mi, wy wszyscy, w tym wszyscy członkowie Mojego Kościoła na ziemi, przyprowadzić was do Życia Wiecznego przez te ostatnie przeszkody. Mój Kościół musi Mi ufać. Musi zdjąć swoje kajdany lęku i wątpliwości, i pozwolić Mi dać się poznać poprzez te Orędzia. Rozpoznajcie Moją Miłość w Jej czystej i prostej postaci. Moja Miłość nie jest skomplikowana ani okryta mistycznymi sylabami. Jest dla was prosta do zrozumienia, ale pełna takiego współczucia, że przeszyje was jak płomień poznania, kiedy zrzucicie swoją zbroję dumy i lęku. Kiedy to uczynicie, będzie wam łatwiej podążać za Mną, waszym Jezusem.

Za pierwszym razem przyszedłem jako Zbawiciel. Przychodzę ponownie jako Zbawiciel, po raz ostatni. Tylko tym razem Moje zadanie jest jeszcze trudniejsze. Miłość Boga umarła na świecie. Ledwie się tli. Gdyby Moje Powtórne Przyjście nastąpiło teraz, niewielu weszłoby do Raju. Ostrzeżenie, Dar Mojego Bożego Miłosierdzia, pomoże nawrócić większość ludzkości. Pomóżcie Mi przygotować Moją trzodę. Potrzebuję Mojego Kościoła na ziemi, zarówno duchownych jak i świeckich, aby pomogli Mi ratować wszystkie dzieci Boże. Proszę, przyjmijcie Moją Rękę, gdy ją wyciągam i kieruję wezwanie do wszystkich narodów.

Chodźcie ze Mną, waszym umiłowanym Jezusem. Tym razem podążcie za Mną. Nie odrzucajcie Mnie, tak jak to uczynili faryzeusze. Tym razem powinniście rozpoznać Mój Głos. Powinniście do tej pory już wiedzieć, jak przemawiam, bo otrzymaliście Pismo Święte.

Wasz Jezus

My Church must trust Me. They must remove their shackles of fear and doubt and allow Me make myself known

Thursday, June 28th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter it must be known that those who profess to come in My Name, as prophets, but who do not speak in the tongues from Heaven, are increasing in numbers.

So many of these souls are being infected by fallen angels and speak in carefully constructed, but loving tones, reminiscent of what you would expect to be My Sacred Voice.

Oh how My poor devoted followers are being deceived now and how confused they will be. Who to trust? Who to follow? Who to believe?

Did I not say that many will come in My Name but few will speak with My Voice?

There are fewer than twenty who have permission to impart to the world the Word of God and this includes those who are given divine messages from Heaven by My beloved Mother.

Many other seers are also present in the world but their mission is different.

Their role can be one of daily prayer to help save humanity or one of personal suffering, offered up as a gift to Me, to save souls from Satan. Suffering in this way, willingly, crushes the power of Satan over many men’s souls.

My prophets are few and you will know them by My true Voice which will strike the hearts and souls of God’s children in a way which is impossible to ignore.

My messages to the world for these times will be detailed and will unveil truths not revealed before.

Much of what I give you now is simply to remind you of My Teachings.

Much of what I present to you now is the food of life, given to you through My Crusade Prayers, to help save your souls and those of others at My Second Coming.

Many other messages given to others will be similar but will not go into as much detail.

Their missions are just as important as they will convert souls.

Always remember this. I am trying to show you how much I love you and wish to reveal the Truth of My existence.

The proof of this will at last be revealed to all of God’s children soon.

Please do not fight amongst each other trying to outdo each other in terms of your spiritual knowledge.

The Truth is this.

No man knows the Truth contained in the Seals hidden in the Book of Revelation.

As I have told you before, they were sealed up, in the Book of Truth, until now, the end times.

I, Jesus Christ, the Lamb of God, now open these to prepare you for My New Kingdom.

You have been given the Holy Scripture to prepare you and now you must allow Me, the King of all Mankind, to tell you the Truth of what is to come.

By doing this I will be able to lead you through what will be a minefield of deceit, persecution and hatred.

Allow Me, all of you, including all members of My Church on Earth, to bring you over these last hurdles to Eternal Life.

My Church must trust Me. They must remove their shackles of fear and doubt and allow Me make myself known through these messages.

Recognise My Love in its pure and simple form.

My Love is not sophisticated and shrouded in mystical syllables.

It is plain for you to see but full of such compassion that it will cut through you like a flame of recognition when you drop your armour of pride and fear.

When you do this it will become easier for you to follow me, Your Jesus.

I came as Saviour the first time.

I come, once again, as Saviour this last time. Only this time My task is even heavier.

The Love of God has died in the world. It is only a flicker.

Were My Second Coming to take place now few would enter Paradise.

The Warning, My Gift of My Divine Mercy will help convert most of humanity.

Help Me prepare My flock. I need My Church on earth, both clergy and laity, to help Me save all of God’s children.

Please accept My Hand as I reach out and stretch My Call to all nations.

Come with Me, your beloved Jesus.

Follow Me this time.

Do not reject me like the Pharisees did.

This time you should recognise My Voice.

You should know how I speak by now for you have been given the Holy Scriptures.

Your Jesus