Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Odkrywam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi

środa, 27 czerwca 2012 roku, godz. 20.00

Moja najdroższa córko, dzisiaj odkrywam wszystkim Moim dzieciom Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Kiedy się połączą w jeden chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów. Te narody będą się składały z pewnych krajów na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i Matce Boga, Królowej Nieba. Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani, aby się złączyli w jedno z tymi innymi narodami, zjednoczonymi jako jedna święta rodzina.

Moja Wola będzie zachowana. Wszyscy będziecie mieli Dar wolnej woli, ale będzie ona spleciona z Moją. Dopiero wtedy prawda o Raju zostanie naprawdę ukazana.

Moje dwanaście narodów jest symbolizowanych przez te dwanaście gwiazd niewiasty z Księgi Apokalipsy. Ta niewiasta to jest Matka Boga i ma dwanaście gwiazd oznaczających dwie rzeczy. Dwunastu apostołów pomagało Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na ziemi. Dwanaście specjalnie wybranych narodów będzie stanowiło jeden prawdziwy apostolski Kościół na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.

Czekam cierpliwie właśnie na tę chwilę. Moja Boska Wola, która stworzyła Raj dla Adama i Ewy, a który został odrzucony z powodu kuszenia przez złego, dokona się teraz i tym razem Raj będzie doskonały. Mój Syn, Król ludzkości, Król wszechświata, będzie panował nad Moim Nowym Rajem na ziemi. On wyznaczy przywódców w każdym narodzie, a wszyscy będą złączeni ze sobą według Mojej Boskiej Woli. Ludzie z tych krajów będą czcili Mojego Syna w sposób, w który musi być czczony, jedyny sposób – w pokoju i miłości do siebie nawzajem. Jego Matka Najświętsza, Matka Zbawienia, została ukoronowana na Królową Nieba i będzie panowała jako Królowa Nowego Raju. Jej koronacja w Niebie była bardzo szczególną Bożą Manifestacją Jej roli w przyszłości zbawienia świata. Została ukoronowana w wielkiej czci i wspaniałości za tę rolę, którą odegrała, nie tylko jako Matka Boga i jako oblubienica Ducha Świętego, ale także jako Matka Zbawienia, której dano władzę do zniszczenia szatana. To Mój Syn umiłowany umieścił z miłością koronę z dwunastu gwiazd na głowie Matki Boga podczas Jej koronacji. To Mój Syn umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich dzieci Bożych.

Mój Boski plan zbawienia ludzkości już się rozpoczął. Jest to Moje pragnienie, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze z każdego zakątka ziemi i ocalić je od wroga, zanim będzie za późno. Moja Boska Interwencja udowodni Moją Miłość do wszystkich Moich dzieci. Nic nie jest niemożliwe. Nic nie jest pozbawione nadziei w Mojej walce z armią szatana. Przyniosę wam Nowy Świat, który was zadziwi w całej swojej wspaniałej Chwale. On jest gotowy. Jego piękno i świetność przekracza waszą ludzką możliwość wyobrażenia tego sobie. Kiedy staniecie się tego świadkami, będziecie mieli Życie Wieczne.

Módlcie się, aby te Moje biedne dzieci, które nie wierzą we Mnie, Boga Najwyższego, które nie przestrzegają Moich Praw i które popełniają straszliwe okrucieństwa przeciw sobie nawzajem, pokutowały. Nie chcę stracić ani jednego Mojego dziecka. Pomóżcie Mi przynieść im to chwalebne Dziedzictwo. Niestety, to musi nastąpić z ich własnej wolnej woli.

Kocham was, dzieci, żarliwym uczuciem nieznanym ludzkości. Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna jako jedno. Czas Nowego Raju na ziemi jest bardzo bliski, ale ten czas został wam udzielony, aby pomóc nawrócić ludzkość poprzez tę Misję siódmego anioła na ziemi, który pracuje z Moim Synem, aby przyprowadzić do Mnie Moją rodzinę.

Wasz kochający Ojciec
Stworzyciel wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Bóg Najwyższy

God the Father: I reveal My future plans for the New Heavens and the New Earth.

Wednesday, June 27th, 2012 @ 20:00

My dearest daughter today I reveal to all My Children My future plans for the New Heavens and the New Earth

When they merge into one glorious Paradise there will be twelve nations.

These nations will consist of some nations in the world who have shown allegiance to Me, God the Father, My Son Jesus Christ and the Mother of God, Queen of Heaven.

Those scattered will be brought together to join those other nations as one, united as one Holy Family.

My Will, will be honoured. You will all have the gift of free will but it will be entwined with Mine. Only then will the truth of Paradise be truly revealed.

My Twelve nations are signified in the twelve stars on the woman in the Book of Revelation.

The woman is the Mother of God and she wears the twelve stars to signify two things.

The twelve apostles helped My Son to set up His Church on Earth.

The twelve specially chosen nations will form the one true apostolic Church on the New Earth when Heaven and Earth merge as one in My New Glorious Paradise.

This is the moment I have been waiting patiently for.

My Divine Will, which created Paradise for Adam and Eve and which was thrown aside caused by temptation by the evil one, will now be done and the this time Paradise will be perfect.

My Son, King of Mankind, King of the Universe, will reign over My New Paradise on Earth.

He will appoint leaders in every nation all joined together by My Divine Will.

The people of those nations will honour My Son in the way in which He must be, the only way, in peace and love for one another.

His Blessed Mother, the Mother of Salvation, was crowned Queen of Heaven and will also reign as Queen of the New Paradise.

Her Coronation in Heaven was a very special Divine Manifestation of her role in the future of the salvation of the world.

She was crowned in great honour and splendour for the role she played, not only as the Mother of God and as spouse of the Holy Spirit, but as the Mother of Salvation given the power to destroy Satan.

It was My Beloved Son who lovingly placed the crown of twelve stars on the head of the Mother of God at her Coronation.

It will be My Son who will place the crown on her head in the New Paradise as Queen of all God’s children.

My Divine Plan to save humanity has already begun.

It is My desire that this Mission will help Me gather lost souls in every corner of the earth and save them from the enemy before it is too late.

My Divine intervention will prove My love for all of My children.

Nothing is impossible. Nothing is hopeless in My battle against Satan’s army.

I will bring you a new world that will astound you in all its magnificent glory. It is ready.

Its beauty and splendour is beyond your human capacity to envisage.

When you do witness it, you will have eternal life.

Pray that those poor children of mine who do not believe in Me, God the Most High, who do not obey My Laws and who commit terrible atrocities against each other, repent.

I do not want to lose one child of Mine.

Help Me to bring them this wonderful glorious inheritance. Unfortunately it must be by their own free will.

I love you children with a passion unknown to humanity.

Come to Me through My Son as one.

The time for the New Paradise on earth is very near but you have been accorded the time to help convert humanity through this Mission of the 7th Angel on earth who works with My Son to bring My family to Me.

Your Loving Father
Creator of all things visible and invisible
God the Most High