Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię opanowuje teraz ziemię

piątek, 29 czerwca 2012 roku, godz. 9.20

Moje dziecko, straszliwa ciemność zstępuje na świat jako rozszerzające się odstępstwo, które go ściska. Miłość do Boga została odrzucona. Miłość do Mojego Syna przygasła, a jej miejsce zajęła miłość do samego siebie. Wszędzie chciwość i umiłowanie władzy opanowuje dusze, a pogoń za miłością własną jest podziwiana i przyjmowana jako właściwy sposób przeżywania swojego życia. Dzieci, to w tym czasie musicie się modlić, aby pomóc oświecić te dusze, które są w ciemności. One nie znają prawdy o Ofierze Mojego Syna ani nie wiedzą, co oznacza Jego straszliwe Ukrzyżowanie.

Jego Dar Zbawienia został odrzucony, tak jak gdyby nigdy się to nie wydarzyło. A wtedy ci, którzy są świadomi tego, co znaczy Jego Śmierć na Krzyżu, zdecydowali się zwrócić do różnych fałszywych bogów, aby przynieśli im pokój. Oni nigdy nie osiągną tego pokoju. Pokój duszy można osiągnąć tylko poprzez wierność Mojemu Synowi i modlitwę do Niego. Tylko czyste i pokorne serce, które w pełni pokłada w Nim ufność, może mieć Życie Wieczne.

Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię opanowuje teraz ziemię. Tak wielu kieruje się niebezpiecznymi fałszywymi przekonaniami, tak że zaprowadzą one zagubione dusze do piekła. Upadłe anioły są wszędzie, dzieci. Bądźcie czujni, bo aby was zdezorientować, będą na swój cel wybierały szczególnie tych, którzy oddają Mi cześć, waszej umiłowanej Matce. One będą uniemożliwiać wam modlitwę. Będą zasiewać w waszych umysłach ciągłe wątpliwości co do Miłości Boga. Będą was rozpraszać pokusami zmysłowymi. Będzie potrzeba wiele modlitwy, by trzymać je daleko od siebie. Mój Różaniec jest waszą najważniejszą ochroną.

Mój Syn udziela w tym czasie wielu Łask tym, którzy słuchają, wysłuchują i przyjmują Jego święte Orędzia dla świata. Czyni to, aby dać wam siłę i wytrwałość w tej Misji, tak aby ratować ludzkość od wiecznego potępienia.

Przyjmijcie te Łaski, dzieci, z miłością, bo jesteście bardzo wyjątkowi, gdyż zostaliście w tym czasie wybrani, aby pójść za Nim. Jako Jego Reszta Kościoła na ziemi będziecie potrzebowali przez cały czas Chleba Życia, bo ta podróż nie będzie dla was łatwa.

Oto szczególna Modlitwa Krucjaty, aby pomóc zachować was silnymi w waszej misji.

Modlitwa Krucjaty 63
Chroń mnie w tej wędrówce

O moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę Cię o modlitwę, aby był mi udzielany Pokarm Życia, podtrzymujący mnie w tej wędrówce, bym pomagał ratować wszystkie dzieci Boże.

Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów, aby otworzyli oczy na prawdę o śmierci Twojego Syna na Krzyżu dla zbawienia każdego dziecka i doprowadzenia ich wszystkich do Życia Wiecznego.

Amen.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: So many false religions and false doctrines created out of the imagination of humanity now infest the earth.

Friday, June 29th, 2012 @ 09:20

My child a terrible darkness descends over the world as the apostasy which grips it, deepens.

Love for God has been cast aside.

Love for my Son has dwindled and, in its place, is a love of oneself.

Greed and a love of power infests souls everywhere and the pursuit of self-love has been admired and accepted as being the correct way to live your lives.

Children, it is at this time that you must pray to help enlighten those souls who are in the dark.

They do not know the Truth of my Son’s Sacrifice or what His terrible Crucifixion meant.

His Gift of Salvation has been cast aside as if it never happened. Then those who are aware of what His Death on the Cross meant, have decided to look to different false Gods in order to bring them peace. They will never achieve such peace.

Peace of soul can only be brought about through allegiance and prayer to my Son.

Only the pure and humble of heart, who place their full trust in Him, can have eternal life.

So many false religions and false doctrines, created out of the imagination of humanity, now infest the earth.

So many are being guided by dangerous false beliefs that they will lead lost souls to Hell.

The fallen angels are everywhere children. Be on your guard for they will target, especially, all those who honour me, your Beloved Mother, in order to confuse you.

They will prevent you from praying. They will plant constant doubts about the Love of God in your minds. They will distract you with temptations of the senses. It will take much prayer to keep them away. My Rosary is your most important protection.

My Son, at this time, is granting many graces to those who listen, hear and accept His Holy Messages to the world.

He does this to give you strength and perseverance in this mission to save humanity from eternal damnation.

Accept these graces, Children, with love for you are very special to have been chosen to follow Him at this time.

As His Remnant Church on earth you will need the bread of life at all times for you will not find this journey easy.

Here is a special Crusade Prayer to help keep you strong in your mission.

Crusade Prayer (63)

Preserve me on this journey

My beloved Mother of Salvation I ask you to pray that I am given the Food of Life to preserve me on this journey to help save all of God’s children.

Please help all those who are being deceived by false idols and false gods to open their eyes to the Truth of your Son’s Death on the Cross to save every one of God’s children and to bring each one eternal life.

Amen

Your beloved Mother
Mother of Salvation