Jezus Do Ludzkości

Nowy Raj: Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

wtorek, 26 czerwca 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w swojej pełnej Chwale gotowy na wszystkie dzieci Boże na ziemi. Zostanie on przedstawiony w całej swojej Chwale, tak jak Raj stworzony na początku przez Mojego Ojca Przedwiecznego dla Jego dzieci. Jakże aniołowie śpiewają i się radują, bo czas ujawnienia tej wielkiej wspaniałości niewierzącemu światu jest bardzo bliski. Zostanie on przedstawiony przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię na sygnał Mojego Powtórnego Przyjścia. Tobie, Moja córko, zostanie powiedziane, abyś to ogłosiła tuż przed tym, jak dam się poznać. Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą w stanie wejść przez jego wspaniałe Bramy. Aż do tej ostatniej trąby będzie podejmowane z Nieba każde wezwanie, aby dotrzeć do tych wszystkich, którzy wciąż będą odrzucać Mój wielki Dar.

Potem będzie już za późno dla tych biednych dusz. Będą one wtedy poza zasięgiem pomocy, po tym jak wzgardzą Moim Miłosierdziem, otwarcie Mnie odtrącając. Jedyne, co się teraz liczy, to ostrzeżenie tych wszystkich, którzy są w niebezpieczeństwie utraty swoich dusz na rzecz szatana. Zabierzcie ich, Moi wyznawcy. Nakłońcie ich delikatnie do Mojej owczarni. Nigdy nie rezygnujcie z waszych modlitw o ich ocalenie.

O, Moi umiłowani wyznawcy, gdybyście mogli ujrzeć Nowy Raj, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno, upadlibyście na kolana i zapłakali z radością i w ukojeniu.

Wy, którzy jesteście przerażeni końcem czasów – kiedy ziemia, jaką znacie, się zmieni – musicie Mi pozwolić złagodzić wasze niepokoje.

Zabierzecie ze sobą swoje rodziny i wszyscy będą się radować w pełnej i prawdziwej miłości i harmonii. Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się. Wszyscy będziecie mieli swoje własne domostwo pośród traw, drzew, gór, potoków i kwiatów otaczających was w całym swoim chwalebnym pięknie. Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi Bożymi. Będziecie widzieć, jak wasze dzieci będą się pobierały, będą miały dzieci i wszyscy będą świadkami cudu rodzin, powstałych z martwych. To zmartwychwstanie nie będzie podobne do jakiejkolwiek innej radości, którą można sobie wyobrazić. Zostaniecie ponownie połączeni z waszymi bliskimi, którzy odeszli w tym życiu i poszli do Nieba. Będą narody, łącznie dwanaście, symbolizowane przez dwanaście gwiazd w koronie na Głowie Mojej Niepokalanej Matki, a wszystkimi nimi będę rządził z Moimi apostołami i prorokami.

To jest Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca, odkąd stworzył Raj na ziemi. Każdy, kto je odrzuca, zginie.

Módlcie się, aby wszystkie dzieci Boże zyskały czystość dusz, co umożliwi im powrót do domu, do Królestwa Mojego Ojca na ziemi, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Wasz Jezus

New Paradise: You will be made of a pure body, incorruptible, free from disease, physical death and ageing.

Tuesday, June 26th, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter the New Paradise has now been completed in its full glory ready for all of God’s children on earth.

It will be presented, in all its glory, just like the Paradise created by My Eternal Father for His children in the beginning.

How the angels sing and rejoice for the time to unveil this great splendour to a disbelieving world is very close.

It will be presented by Me when the New Jerusalem descends upon the earth at the ringing of My Second Coming.

You, My daughter, will be told to announce this just before I make myself known.

Only those who accept Me as the Messiah will be able to enter its magnificent gates.

Every call from Heaven will be made to reach out to all those who will still reject My great gift right up to the very last trumpet.

Then it will be too late for those poor souls. They will be beyond help after that as My Mercy will have been thrown back in My Face in outright rejection.

All that matters now is to warn all those who are in danger of losing their souls to Satan.

Gather them up My followers. Coax them gently into My flock. Never give up your prayers to salvage them.

Oh My beloved followers if you could see the New Paradise when Heaven and Earth will merge as one you would drop down on your knees and weep with joy and relief.

For those of you frightened about the end times, when the earth as you know it will change, then you must allow Me to ease your worries.

You will take your family with you and all will rejoice in pure utter love and harmony.

You will be made of a pure body, incorruptible, free from disease, physical death and ageing.

You all will have your own dwelling with grass, trees, mountains, rivers, streams and flowers surrounding you in all their glorious beauty.

Animals will be tame and live in peace and in harmony with all of God’s children.

You see your children marry, have children and the miracle of families, risen from the dead, will be witnessed by all.

This resurrection will be like no other joy imaginable.

You will be reunited with your loves ones who passed away in this life and went to Heaven.

You will have nations, twelve in total, all signified by the twelve stars in the crown on my My Mother’s Immaculate head, all of which will be governed by Me with My Apostles and Prophets.

This is My Kingdom, promised by My Father since He created Paradise on Earth. Anyone who rejects it will perish.

Pray that all of God’s children will have the purity of soul to enable them to come home to My Father’s Kingdom on Earth, as it was in the beginning, is now and ever shall be world without end, for ever and ever.

Your Jesus