Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Mogę z Moim Synem dać wam Łaski i krąg ochrony, do którego żaden upadły anioł nie będzie mógł przeniknąć

środa, 20 czerwca 2012 roku, godz. 7.46

Moje dziecko, jak bardzo Mój Syn cierpi w tym czasie i jakże mocno Moje własne cierpienia splatają się z Jego. Ci, którzy sprawiają cierpienie innym, krzyżują Mojego Syna. Kiedy czynią straszne rzeczy, które powodują udrękę, ból i śmierć dzieci Bożych, odnawiają Mękę Mojego Syna. Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela, są w każdej sekundzie kuszeni przez upadłych aniołów pod wodzą szatana.

Wielu z nich o tym nie wie, stąd musicie się za nich modlić. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są wykorzystywani przez złego do dokonania jego zniszczenia rodzaju ludzkiego. Już wkrótce szatan się ich pozbędzie, gdy nie będą przydatni do żadnych dalszych celów. Mój Syn będzie czekał na przyjęcie takich grzeszników z powrotem w Swoje święte Ramiona, tak jest On miłosierny.

Nikczemne plany realizowane przez szatana, niewidoczne dla wszystkich, mają sprawić smutek Mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Raniąc swoich braci i siostry, ci zatwardziali grzesznicy ranią Boga. Niech wam się nigdy nie wydaje, że osiągną wszystko, co postanowili uczynić.

Ja, Matka Boga, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam Łaski, aby zgładzić węża. Gdy poprosicie Mnie o pomoc, mogę wam ofiarować ochronę, dzieci, przed lękiem. Mogę z Moim Synem dać wam Łaski i krąg ochrony, do którego żaden upadły anioł nie będzie mógł przeniknąć. Szatan nie może szkodzić ani atakować nikogo z tych, którzy każdego dnia odmawiają Mój Różaniec święty. Odmawiając trzy lub więcej różańców, możecie rozszerzyć tę ochronę na innych. Gdyby chociaż sto osób mogło to uczynić, mogliby uratować swój naród od skażenia rozpowszechnianego przez złego. Musicie się zgromadzić razem, dzieci, i modlić się o ochronę samych siebie. Musicie być hojni sercem i modlić się za waszych wrogów, bo wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co czynią.

Ufając całkowicie Mojemu Synowi i przyjmując dary, które wam teraz przynosi poprzez Swoje Nauczanie i proroctwa, możecie pozbyć się wszystkich lęków. Szatan żeruje na lęku i się nim karmi. Spójrzcie prawdzie w oczy i posłużcie się modlitwą, aby złagodzić złe plany, podejmowane przez te złe grupy, które chcą zniszczyć ludzkość.

Odczujcie miłość Mojego Syna, otwierając swoje serca. Przekażcie mi, Matce Zbawienia, swoje zmartwienia, a ja zabiorę je do Mojego Syna. A wtedy okryję was Moim najświętszym płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić tylko z Nieba. Dopiero wtedy będziecie napełnieni pokojem, odwagą i zdecydowaniem, aby stać się częścią Bożej Armii. Ta Armia już się formuje, a składa się z mnóstwa ludzi ze wszystkich krajów. Będą maszerować do końca i nie będą mogli zostać zwyciężeni.

Dziękuję ci, Moje dziecko, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: I can, with my Son, give you the graces and the circle of protection which no fallen angel can penetrate.

Wednesday, June 20th, 2012 @ 07:46

My child how my Son suffers at this time and how my own suffering is entwined with His.

Those who cause suffering to others crucify my Son.

When they do terrible things which cause hardship, pain and death to God’s children they re-create the Passion of my Son.

Those who follow the path of the deceiver are being tempted every second by the fallen angels led by Satan.

Many of them do not know this so you must pray for them.

Many of them do not realise that they are being used by the evil one to achieve his destruction of the human race.

Very soon they will be discarded by Satan when they serve no further purpose.

My Son will be waiting to welcome such sinners back into His Sacred Arms so merciful is He.

The wicked plans being perpetrated by Satan, invisible to all, are to bring about grief to my Eternal Father. By hurting their brothers and sisters, those hardened sinners, hurt God.

Never think that they will achieve all that they set out to do.

I, the Mother of God, as Co-Redemptrix and Mediatrix have been given the graces to destroy the serpent.

By asking me to help you I can offer you protection children from fear.

I can, with my son, give you the graces and the circle of protection which no fallen angel can penetrate.

Satan cannot harm or attack all those who say my Holy Rosary every day.

By reciting three or more Rosaries you can extend this protection for others. If even a hundred people could do this they could save their nation from the contamination spread by the evil one.

You must gather together children and pray to protect yourselves.

You must be generous of heart and pray for your enemies for many of them do not realise what they are doing.

By trusting in my Son completely and accepting the gifts He now brings you through His teachings and prophecies you can wipe out all your fears.

Satan preys and feeds on fear. Face the Truth and use prayer to mitigate the evil plans underway by those evil groups who want to destroy humanity.

Feel the love of my Son by opening your hearts. Hand me, the Mother of Salvation, your worries and I will take them to my Son.

Then I will cover you with my most holy mantle and you will feel a strength which can only come from Heaven.

Only then will you be filled with peace, courage and the determination to become part of God’s army. This army, already forming, is made up of the multitudes across every nation.

They will march to the end and cannot be defeated.

Thank you my child for responding to my call.

Your beloved Mother
Mother of Salvation