Jezus Do Ludzkości

Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej umiłowanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości

poniedziałek, 18 czerwca 2012 roku, godz. 20.36

Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz dopuścić, aby rozpraszało cię okrutne odrzucenie Moich świętych Orędzi przez tych Moich wyznawców, o których wiesz, że są szczególnie oddani Mojej Świętej Woli. Spodziewaj się, że tego rodzaju odrzucenie przybierze na sile, gdy Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone, jakby nic nie znaczyło. Ból odrzucenia, który odczuwasz, jest Moim bólem. Upokorzenie i ośmieszenie wymierzone przeciwko tobie jest prześladowaniem Mnie. Zamiast pozwolić, aby taka dezaprobata cię raniła, musisz ją przyjąć w milczeniu. Bądź radosna wśród swoich łez, bo już teraz wiesz, że Ja zawsze byłem odrzucany, nawet przez swoich uczniów. Jeśli pozwolisz, żeby odrzucanie Mojego Słowa opóźniało cię w rozpowszechnianiu Moich Orędzi, to mniej dusz zostanie zbawionych. Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest zbawić dusze. Moja misja nie może zostać splamiona przez ludzką opinię mającą na celu podważenie twojej wiarygodności.

Słowa, które ci przekazuję tego wieczoru nie są po to, aby dać pocieszenie, ale aby podkreślić pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata. Wielu Bożych posłańców przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście. Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej umiłowanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości. Dopiero te Orędzia mogą ujawnić tajemnice nadchodzących czasów i przynieść błogosławieństwa, których aż do ostatniego dnia potrzebują wszystkie dzieci Boże. Zrozumcie Dar Mojego Słowa danego całej ludzkości, aby dać wam życie. Bez Mojej pomocy bardzo trudno będzie wam wytrzymać próby, które są przed wami. Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Powtórnego Przyjścia. Wiedzcie, że to będzie miało miejsce za życia tego pokolenia.

Podejmijcie Mój Kielich, pijcie z niego, niech was napełni Darem rozeznania, abyście mogli Mi pomóc ratować dusze.

Wasz Jezus

No prophet has been given messages by My Beloved Mother and the Holy Trinity in such abundance.

Monday, June 18th, 2012 @ 20:36

My dearly beloved daughter you must not allow the cruel rejection of My Holy messages by those followers of mine whom you know are especially devoted to My Holy Will to distract you.

Expect this kind of rejection to increase in intensity as My Word will be torn into shreds and discarded as if it is nothing.

The pain of rejection you feel is My pain. The humiliation and ridicule inflicted upon you is My persecution. Instead of allowing such disapproval to hurt you, you must accept it in silence.

Be joyful amidst your tears for you know by now that I have always been rejected even by My own disciples.

If you are to allow rejection of My Word to delay you in spreading My messages then fewer souls will be saved.

Always remember that My greatest desire is to save souls.

My mission must not be sullied by human opinion designed to undermine you.

The words I give you this evening are not to provide comfort but to emphasise the urgency of My warnings to the world.

Many of God’s messengers have come before you, My daughter, to prepare humanity for My Second Coming.

No prophet has been given messages by My Beloved Mother and the Holy Trinity in such abundance.

Only these messages can reveal the secrets of times to come and offer the blessings needed by all of God’s children up to the last day.

Grasp the gift of My Word given to all of humanity to give you life.

Without My help you would find it very difficult to withstand the trials which lie ahead.

All My true messengers are preparing God’s children for the Second Coming.

Know that this will take place during the lifetime of this generation.

Take My Cup, drink from it, let it fill you with the gift of discernment so you can help Me save souls.

Your Jesus