Jezus Do Ludzkości

Ich nikczemne plany obejmują także nowe ogólnoświatowe szczepienia, które na całym świecie wywołają chorobę

niedziela, 17 czerwca 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, plany grup masońskich przejęcia walut światowych są coraz bliżej wypełnienia. Ich nikczemne plany obejmują także nowe ogólnoświatowe szczepienia, które na całym świecie wywołają chorobę, powodującą cierpienia na niespotykaną dotąd skalę. Wystrzegajcie się takiego nagle zapowiedzianego ogólnoświatowego szczepienia, bo ono was zabije.

Ich złe plany zaszokowałyby wszystkie te niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak są oni potężni. Powodowani żądzą władzy, bogactwa i pragnieniem bycia jak bogowie we wszystkim, co czynią, uważają, że są niezwyciężeni. Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za rozpętanie terroru na Bliskim Wschodzie. Kontrolują znaczącą część światowych środków masowego przekazu, a prawda o ich niegodziwości kryje się za tak zwanymi organizacjami humanitarnymi.

Niestety, bardzo niewiele dzieci Bożych wie o ich planach. Wiedzcie, że Ręka Mojego Ojca opadnie tak nagle i szybko na te narody, które chronią takich złych przywódców. Zostaną one uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi takich rozmiarów, że zostaną zgładzone. Ci, którzy wierzą, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem. Morza staną się jeziorami ognia i trudno będzie się ukryć tym nikczemnym duszom, które odrzucą Mój Kielich, przed dosięgającą je Ręką kary. Opierając się do końca, będą walczyć z Moim Ojcem Przedwiecznym i Mocami Niebios. Ci stojący po stronie antychrysta, należący do grup, z których on się wywodzi, zrozumieją błąd swojego postępowania, kiedy będzie dla nich za późno.

Wielu z tych grup, wliczając w to szefów banków, rządy, przywódców wielkich firm, wszystkich wzajemnie ze sobą powiązanych i wspólnie pracujących nad tym, aby uczynić biednymi zwykłych ludzi, nawróci się po Ostrzeżeniu. A więc jest to dobre. Czas, kiedy oddzielę te dusze, które Mnie kochają, od tych, którzy są po stronie złego, nie jest odległy. Ostrzegam was. Będzie tylko tyle czasu, aby się nawrócić. Dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, należą do tych nikczemnych grup, które nie mają szacunku dla Bożych Praw. Musicie się modlić, aby dostrzegli prawdę.

Musicie się modlić, aby przestali powodować niedolę poprzez straszliwe prawa, które zamierzają wprowadzić. Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują, gorszego od tego, którego Hitler dokonał podczas drugiej wojny światowej. Ta grupa, najliczniejsza od swojego powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będzie im przewodził antychryst. Od dziesięcioleci planowali przejęcie kontroli nad bankami. Od piętnastu lat planują wprowadzenie znamienia bestii – chipa. I każdy mężczyzna, i każda kobieta będą zmuszani do wszczepienia go w ciało, aby uzyskać dostęp do żywności.

Teraz, gdy nadszedł czas, aby ujawnili swoją nową światową walutę, wiedzcie, że modlitwa, wiele modlitwy, może w dużym stopniu pomóc ograniczyć ich plan.

Oto modlitwa, aby oddalić jedną światową kontrolę.

Modlitwa Krucjaty 61
Oddal Jedną Światową Kontrolę

O drogi Ojcze Niebieski, wspominając Ukrzyżowanie Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci, przed ukrzyżowaniem planowanym przez antychrysta i jego zwolenników, by zgładzić Twoje dzieci.

Udziel nam Łask, których potrzebujemy, by odrzucić znamię bestii, i udziel nam pomocy, której potrzebujemy, by walczyć ze złem na świecie, rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

Błagamy Cię, drogi Ojcze, byś w tych strasznych czasach chronił wszystkie Twoje dzieci i uczynił nas wystarczająco silnymi, byśmy powstali i głosili Twoje święte Słowo w każdym czasie.

Amen.

Moja córko, jestem zasmucony, że muszę ujawnić te rzeczy. Moi wyznawcy muszą rozumieć, co się dzieje. Ci, którzy nie wierzą w te Orędzia, pozbędą się wątpliwości, gdy antychryst się pojawi, jak to przepowiedziałem.

Musicie na całym świecie łączyć się w modlitwie w grupach. Im więcej będzie Moich wyznawców, którzy to uczynią, tym silniejsza będzie Obecność Ducha Świętego i tym słabsza stanie się wtedy armia szatana.

Postarajcie się nie lękać, bo z takimi prześladowaniami potraficie się zmierzyć bez lęku. Jeśli się dobrze przygotujecie, przestrzegając Moich wskazań i trwając na codziennej modlitwie, ten czas będzie krótki.

Zawsze Mi ufajcie.

Pamiętajcie, Ja umarłem za wasze grzechy. Dlatego tylko to jest słuszne – abyście pozwolili Mi prowadzić was w tym czasie ku Nowemu Królestwu na ziemi. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę was prowadzić. Pamiętajcie, że beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

Their wicked plans also include a new global vaccination which will create disease all over the world.

Sunday, June 17th, 2012 @ 20:15

My dearly beloved daughter the plans of the Masonic groups to take over the world currencies are getting close to completion.

Their wicked plans also include a new global vaccination which will create disease all over the world to cause suffering on a scale never seen before.

Avoid any such sudden global vaccination announced for it will kill you.

Their evil schemes would shock all those innocent souls who have no idea how powerful they are.

Driven by a lust for power, wealth and a desire to be godlike in all they do, they believe they are invincible.

They control banks, governments and are responsible for causing terror in the Middle East.

They control much of the world’s media and the truth of their wickedness is hidden behind so called humanitarian organisations.

Sadly very few of God’s children know of their plans.

Know that the hand of My Father will fall so suddenly and swiftly on those nations who protect such evil leaders.

They will be struck with Tsunamis and earthquakes of such a magnitude that they will be wiped out.

Those who believe that they are so powerful will see fire falling from the skies just before My Second Coming.

The seas will become lakes of fire and they will find it hard to hide from the hand of punishment poured out upon those wicked souls who will refuse My Cup.

Defiant up to the end they will fight My Eternal Father and the power of the Heavens.

Siding with the antichrist, from the groups from which he evolves, they will realise the error of their ways when it is too late for them.

Many of these groups, including leaders of banks, governments, heads of large businesses all of them interlinked, and working together to make paupers out of ordinary people, will convert after The Warning. So this is good.

The time for me to separate those souls who love me from those who side with the evil one is not far away.

Be warned. There will only be so much time in which to convert. The souls most in need of My Mercy belong to these wicked groups who have no respect for the laws of God.

You must pray that they will see the Truth.

You must pray that they stop inflicting hardships through the terrible laws they mean to bring about.

You must pray to stop the genocide they plan, worse than what Hitler did in World War 2.

This group, the largest in number since their formation in the middle ages, are Satan’s army. They will be led by the antichrist. They have been planning to bring about their control of banks for decades.

They have been planning the introduction of the Mark of the Beast, a chip which every man and woman will be forced to have implanted in their bodies to access food, for fifteen years. * (this refers to the PAST 15 years in which this has been planned)

Now that the time has come for them to unveil their New World Currency know that prayer, and much of it, can help mitigate much of their plan.

Here is a prayer to avert One World Control.

Crusade Prayer (61)

Avert One World Control

O Dear Heavenly Father in memory of the Crucifixion of your Beloved Son Jesus Christ I beg you to protect us, your children, from the Crucifixion being planned to destroy your children by the Antichrist and his followers.

Give us the graces we need to refuse the mark of the beast and Bestow upon us the help we need to fight the evil in the world spread by those who follow the way of Satan.

We beseech you, Dear Father, to protect all of your children In these terrible times and make us strong enough to stand up And proclaim your Holy Word at all times.

Amen

My daughter I am saddened to have to reveal these things. My followers need to understand what is happening.

Those who do not believe in these messages will be in no doubt when the antichrist presents him as I have foretold.

You must unite in groups around the world in prayer.

The more of My followers who do this the stronger will the presence be of the Holy Spirit and the weaker then will be the army of Satan.

Try not to be fearful for such a persecution can be faced fearlessly.

Once you prepare well by following My instructions and keeping in daily prayer the time will be swift.

Trust in Me always.

Remember I died for your sins. It is only fitting that you allow Me lead you in this time towards the New Kingdom on Earth.

Only I, Jesus Christ, can lead you. Remember that without Me you are nothing.

Your Jesus