Jezus Do Ludzkości

Niebo zostanie odsłonięte, tak jakby dach się otworzył

sobota, 16 czerwca 2012 roku, godz. 19.40

Moja szczerze umiłowana córko, miliony na świecie słuchają Mojego Słowa, gdy przygotowuję wszystkie dzieci Boże na Moje Boże Miłosierdzie.

Są tacy, pobłogosławieni Duchem Świętym, którzy po przeczytaniu Moich Orędzi będą natychmiast wiedzieli, że pochodzą one z Moich Boskich Ust.

Ci, którzy mówią, że Mnie znają, ale którym nie udaje się Mnie rozpoznać, nadal nie mogą się oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć walczą ze Mną. Odrzucają Mnie, ale wciąż są przyciągani do Moich Orędzi. Czy nie zdają sobie sprawy, że jest to Duch Święty, który choć uśpiony w ich duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?

To im mówię. Nadszedł czas, bo wkrótce wasze zarzuty zostaną wam ukazane podczas Ostrzeżenia. Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam ujawniona i wtedy poznacie Prawdę.

Kiedy to się stanie, wówczas musicie dołączyć się do waszych braci i sióstr, i walczyć o prawo do obrony Mojego Kościoła na ziemi. Niebo zostanie odsłonięte, tak jakby dach się otworzył, by ukazać ognie i płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia. Ziemia się zatrzęsie z taką siłą, że żaden człowiek nie ucieknie przed Moimi Oczami, Moim Duchem ani Moim Darem. Wielu będzie drżeć ze strachu, bo tylko dzięki temu wielu ludzi po raz pierwszy uświadomi sobie wtedy, że posiada dusze. Dowiedzą się, że miłość do swoich ciał, swoich zmysłów, które starają się karmić, jest bez znaczenia. Zobaczą każdą część swojej duszy, ale nie we własnych oczach będą ją widzieć. Będą patrzeć na swoje dusze Moimi Oczami. Będą czuć się źle i będą mieli mdłości, tak jak Ja je odczuwam na widok brzydoty ich nikczemnych złych czynów. Zobaczą, jak podłe było ich zachowanie wobec innych, i to zło, które wyrządzili bliźnim, istotom ludzkim, swoim braciom i siostrom. Wtedy ujrzą swoją miłość własną, próżność i miłość do fałszywych bogów i dowiedzą się, jak Mnie to obraża.

Bo ci, których grzechy są tak czarne, będą czuli się źle, odczują ból i nie będą w stanie znieść grozy tego, co będą musieli oglądać. Będą potrzebowali wszystkich sił, aby wytrzymać oczyszczenie, które jest konieczne, aby mogli przetrwać i podążyć Drogą Prawdy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że na tym polega Ostrzeżenie. Przybywam ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone. Przychodzę, aby pokazać im, jak będzie wyglądał Dzień Sądu. Co sprawi, że ci, którzy na tym etapie poproszą o odkupienie, będą zbawieni. Ci, którzy wciąż będą Mnie odrzucać, otrzymają czas, ale nie za wiele, aby pokutować. Jeśli wciąż będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, to będę musiał się wycofać. Wtedy oddzielę sprawiedliwych – na jedną stronę, a niesprawiedliwych – na drugą. Jeszcze jedna szansa, by poprosić o odkupienie, i ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia, zostaną strąceni do piekła.

To proroctwo było przepowiadane od początku. Zwróćcie uwagę na Ostrzeżenie i ratujcie swoje dusze, dopóki możecie.

Wasz Jezus

The Skies will be peeled back as if a roof has opened

Saturday, June 16th, 2012 @ 19:40

My dearly beloved daughter My Word is being heard by millions throughout the world as I prepare all of God’s children for My Divine Mercy.

There are those blessed with the Holy Spirit will know instantly, upon reading My Messages, that they come from My Divine Lips.

Those who say they know Me but who fail to recognise Me still cannot resist reading My Word, although they fight against Me.

They reject Me, yet they are still drawn to My Messages.

Don’t they realise that this is the Holy Spirit, which although dormant in their souls, still draws them to Me?

I say this to them. The time has come for soon your grievances will be shown to you during The Warning.

Your hatred of My Word will be revealed to you and then you will know the Truth.

When that happens you must then join your brothers and sisters and fight for the right to defend My Church on earth.

The skies will be peeled back as if a roof has opened to reveal the fires and the flames of My Divine Mercy.

The earth will be shaken with such force that no man will escape My Eyes, My Spirit or My Gift.

Many will tremble with fear because it will only be then that many will become aware of their souls for the very first time.

They will know that their love of their bodies all the senses they seek to nurture is meaningless.

They will see every part of the soul but won’t be through their own eyes in which they will see it. They will look at their souls through My Eyes.

They will feel ill and nauseous as I do when I see the ugliness of their wretched wrongdoings.

They will see how rotten their behaviour was towards others and the evil they did onto their fellow human beings, their brothers and sisters.

Then they will see their love of self, the vanity and love of false idols and will know how this offends Me.

For those whose sins are so black they will feel ill, in pain and will not be able to stand the horror what they have to see. They will need every strength to withstand the purification needed to enable them to survive and follow the path of the Truth.

It is important to understand that The Warning is just that. I come to warn God’s children that their sins can and will be forgiven.

I come to show them what the Day of Judgement will be like. This will mean that those who ask for redemption at this stage will be saved.

Those who still reject Me will be given time to repent but not much. If they still forfeit My Hand of Mercy then I will have to withdraw.

Then I will divide the just into one side and the unjust into another. One more chance then to seek redemption and those who refuse My Hand of Love and Mercy will be cast into Hell.

This prophecy has been foretold since the beginning.

Heed The Warning and save your souls while you can.

Your Jesus