Jezus Do Ludzkości

Ostrzeżenie, choć nie należy się go lękać, spowoduje ból u tych, którzy nie będą w stanie Łaski

czwartek, 14 czerwca 2012 roku, godz. 18.15

Ja, twój umiłowany Jezus, pragnę, abyś ty, Moja szczerze umiłowana córko, poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie Moich poleceń. Spójrzcie na każdego członka swojej własnej rodziny, tych pośród was, którzy nie przestrzegają Mojego Nauczania. Popatrzcie wokół siebie na te dusze, które są dla Mnie zagubione i otwarcie Mnie odrzucają. Dlatego proszę, abyście w tym czasie mocno się za nich modlili. Musicie błagać o Miłosierdzie dla ich dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą ich ocalić od straszliwego cierpienia podczas oczyszczenia przy Ostrzeżeniu. Ostrzeżenie, choć nie należy się go lękać i musi zostać przyjęte jako Mój szczególny Dar, spowoduje ból u tych, którzy nie będą w stanie Łaski.

Przygotujcie swoje dusze wcześniej, bo dla zdrowych dusz Ostrzeżenie będzie wydarzeniem radosnym. Nie będą cierpieć, bo będą w stanie Łaski, zwłaszcza jeśli regularnie korzystają z sakramentu spowiedzi. Ich siła pomoże tym, którzy muszą przejść przez ból czyśćca po Ostrzeżeniu. Pomóżcie tym, którzy nie będą słuchać, poprzez codzienne odmawianie Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia. Złóżcie Mi, waszemu Jezusowi, ofiarę jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin. Okażę Miłosierdzie każdemu, kto uzna czarny stan swojej duszy, kiedy podczas Ostrzeżenia zostaną mu ukazane jego grzechy. Przebaczę tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem.

Ci, którzy Mnie opuścili, w tym dzieci, rozpaczliwie potrzebują waszych modlitw. Oto modlitwa, którą należy odmawiać o ich nawrócenie podczas Ostrzeżenia.

Modlitwa Krucjaty 60
Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

O drogi, słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny [wymień je tutaj].

Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby uchronić ich dusze od ducha ciemności.

Niech żadne z nich, Twoich dzieci, nie zaprze się Ciebie ani nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

Otwórz ich serca, by się splotły z Twoim Najświętszym Sercem, tak aby mogły szukać przebaczenia, koniecznego, by uchronić się od ognia piekielnego.

Daj im szansę na zadośćuczynienie, tak aby mogły się nawrócić dzięki Promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia.

Amen.

Dzieci Boże, każdego dnia przygotowujcie się na Ostrzeżenie, bo może ono nastąpić w każdej chwili.

Wasz Jezus

The Warning, while not to be feared, will cause pain in those not in a state of grace

Thursday, June 14th, 2012 @ 18:15

I, your beloved Jesus wish you, My dearly beloved daughter, to ask all of My followers to heed My Instructions.

Look to each member of your own family, those among your midst, who do not follow My Teachings.

Look amongst you for those souls lost to Me, who outwardly reject Me. Then I ask that you pray hard for them at this time.

You must beg for Mercy for their souls. Your prayers and sacrifices can save them from a terrible suffering during the Purification at The Warning.

The Warning, while not to be feared and must be welcomed as My special Gift, will cause pain in those who are not in a state of grace.

Prepare your souls beforehand for healthy souls will find The Warning a Joyous Event.

They will not suffer because they will be in a state of grace, especially if they receive the Sacrament of Confession regularly.

Their strength will help those who must go through the pain of Purgatory after The Warning.

Help those who will not listen through the daily recital of My Divine Mercy Chaplet.

Offer a sacrifice, to Me your Jesus, in reparation for the sins of your families.

I will show Mercy to everyone who accepts the black state of their souls, when they are shown their sins during The Warning.

Only those with genuine humility and a pure heart will be forgiven.

Those, including children who forsake Me, are in desperate need of your prayers.

Here is the prayer which you must recite for their conversion during The Warning

Crusade Prayer (60)
Prayer for conversion of families during The Warning

O dear Sweet Jesus I beg for Mercy for the souls of my family (name them here)

I offer you my sufferings, my trials and my prayers to save Their souls from the spirit of darkness

Let not one of these, Your children denounce You or Reject Your Hand of Mercy

Open their hearts to entwine with Your Sacred Heart So that they can seek the forgiveness necessary to save them From the fires of Hell

Give them the chance to make amends So that they can be converted with the Rays of Your Divine Mercy.

Amen

Children of God, prepare every day for The Warning for it can happen at any time.

Your Jesus