Jezus Do Ludzkości

Testem prawdziwości proroka są modlitwy przekazane mu dla ludzkości

wtorek, 12 czerwca 2012 roku, godz. 17.58

Moja szczerze umiłowana córko, pamiętaj, że nigdy nie potępiłbym tych, którzy mówią, że przychodzą w Moim imieniu, ale którzy nie przychodzą. Kocham wszystkie dzieci Boże, łącznie z fałszywymi prorokami posłanymi, aby dezorientować w tym czasie ludzkość. Wiele takich dusz jest pełnych miłości do Mnie i czują potrzebę przybliżenia się. Mogą nie z własnej winy wyobrażać sobie, że otrzymują Boskie orędzia. Musicie modlić się za takie dusze. Nigdy nie wolno wam ich osądzać.

Są także tacy, którzy mówią, że przychodzą w Moim imieniu, ale noszą symbol bestii. Wilki w owczej skórze; wyruszyli pochwycić czyste dusze i splamić je grzechem oszustwa. Są to niebezpieczni fałszywi prorocy, których celem jest przeinaczenie prawdy Mojego Nauczania w taki sposób, żeby nie zostało to dostrzeżone. Będą chcieli, abyście w Moje Imię za fasadą fałszywej pokory uwierzyli w kłamstwo. Ukryją oszustwo pod maską tolerancji i będziecie przekonani, że oni szerzą prawdę.

Testem prawdziwości proroka są modlitwy przekazane mu dla ludzkości. Nawrócenie rozprzestrzenia się szybko przez Moc Ducha Świętego, kiedy Orędzia przychodzą z Nieba i docierają do wszystkich religii, wszystkich wyznań, aby połączyć je w jedno.

Wzywam w tym czasie do modlitwy za te dusze, które zostały oszukane i wierzą, że przemawiają głosem z Nieba. Módlcie się za nich, by otrzymali siłę do szukania pokory, tak aby pozwolić im ujrzeć prawdę.

Módlcie się, aby nie pozwolili, by zwodziciel, który wprowadza dezorientację wśród dzieci Bożych, posłużył się ich duszami. Módlcie się także za tych, którzy nie przemawiają w Imię Boga, lecz świadomie posługują się szatańskim językiem. Oni również potrzebują waszych modlitw, ponieważ są bezlitośnie wykorzystywani przez szatana jako narzędzia do szerzenia kłamstw.

Wasz umiłowany Jezus

The test of an authentic prophet lies in the prayers given to them for humanity.

Tuesday, June 12th, 2012 @ 17:58

My dearly beloved daughter know that I would never condemn those who say they come in My Name, but who don’t.

I love all of God’s children including the false prophets sent to confuse humanity at this time.

Many such souls are full of love for Me and feel a need to become closer. They can, through no fault of their own, imagine they are receiving divine messages. You must pray for such souls. You must never judge them.

Then there are those who say they come in My Name but who wear the badge of the beast. Wolves in sheep’s clothing, they set out to snare the pure souls and stain them with the sin of deception.

These are the dangerous false prophets whose goal is to twist the truth of My Teachings in such a way that they do not appear noticeable.

They will, through an external façade of false humility, have you believe a lie in My Name. They will present a tolerant mask of deceit and you will be convinced that they are spreading the Truth.

The test of an authentic prophet lies in the prayers given to them for humanity.

Conversion spreads quickly by the Power of the Holy Spirit when messages come from Heaven and they cover all religions, all faiths to unite them as one.

I urge for prayer at this time for such souls who have been deceived to believe they speak with the voice from Heaven. Pray for them so that they will be given the strength to seek humility in order to allow them to see the Truth.

Pray that they will not allow their souls to be used by the deceiver to cause confusion among God’s children.

Pray, too, for those who do not speak in the name of God but who knowingly speak with the tongue of Satan. They also need your prayers for they are being used mercilessly by Satan as a means to spread lies.

Your beloved Jesus