Jezus Do Ludzkości

Pamiętajcie, to jest wojna, która zostanie wygrana przez Resztę Mojego Kościoła na ziemi

poniedziałek, 11 czerwca 2012 roku, godz. 16.30

Moja szczerze umiłowana córko, już wkrótce dusze rozpalone Mocą Ducha Świętego dzięki tym Orędziom, zgromadzą się we wszystkich narodach jako jedno. Połączą się, by zgodnie głosić Moje Słowo, tak aby każda zagubiona dusza mogła zostać wyrwana ze szponów bestii. Reszta Mojego Kościoła szybko się zbierze i rozrośnie się po świecie, a modlitwa połączy ich razem jako jeden święty Kościół. Ześlę pomoc każdemu z Moich dwóch kościołów, Moich Dwóch Świadków na ziemi. Wtedy powstaną i będą odważnie głosić Prawdę w każdym zakątku świata. Mój Głos rozlegnie się jak grzmot, a tym, którzy naprawdę Mnie kochają, nie uda się Mnie nie rozpoznać. Łaski Ducha Świętego będą rozpalać dusze Moich żołnierzy, a oni będą maszerować naprzód i pomagać Mi ratować ludzkość.

Raduj się, Moja Armio, bo jesteś błogosławiona, będąc wybrana do tego chwalebnego zadania. Dzięki miłości do Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomożecie Mi zbawić waszych biednych braci i siostry, którzy są utraceni na rzecz złego ducha. Przyjdźcie teraz, Moi wyznawcy, i pozwólcie Mi prowadzić was przez gęstwinę krzewów ciernistych do Światła Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Nigdy się nie lękajcie Mojej Ręki, bo nieustraszenie prowadzę was teraz do walki z antychrystem. Pamiętajcie, to jest wojna, która zostanie wygrana przez Resztę Mojego Kościoła na ziemi. Pamiętajcie również, że liczba dusz, które mogą być ocalone, będzie zależeć od siły waszej wiary, waszej hojności ducha i gotowości do cierpienia w Moje Święte Imię. Kocham was. Błogosławię was. Daję wam Łaski, których teraz potrzebujecie, aby podjąć swoją zbroję i maszerować do Życia Wiecznego.

Wasz umiłowany Jezus

Remember this is a war which will be won by My Remnant Church on earth.

Monday, June 11th, 2012 @ 16:30

My dearly beloved daughter very soon now those souls inflamed by the Power of the Holy Spirit, because of these Messages, will gather as one in all nations.

They will join together in unison to proclaim My Word so that every lost soul can be grasped from the clutches of the beast.

My Remnant Church will gather quickly and grow through the world and prayer will knit them together as one Holy Church.

I will send help to each of My two Churches, My Two Witnesses on earth. Then they will rise and with courage proclaim the Truth in every corner of the world.

My Voice, will peal like thunder and those who truly love Me will not fail to recognise Me.

The graces of the Holy Spirit will fire the souls of My soldiers and they will march forth and help Me save humanity.

Rejoice My Army for you are blessed to have been chosen for this glorious task.

Through your love for Me, your Divine Saviour, you will help save your poor brothers and sisters from being lost to the evil one.

Come now My followers and allow me to lead you through the dense and thorny jungle into the Light of My New Kingdom on earth.

Never fear My Hand as I now lead you fearlessly into the battle against the antichrist.

Remember this is a war which will be won by My Remnant Church on earth.

Also remember that the number of souls which can be salvaged will depend on the strength of your Faith, your generosity of spirit and your willingness to suffer in My Holy Name.

I love you.

I bless you.

I give you the graces you need now to pick up your armour and march to Eternal Life.

Your Beloved Jesus