Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Módlcie się za kościoły chrześcijańskie, aby otrzymały Łaski do obrony swojej wiary

poniedziałek, 11 czerwca 2012 roku, godz. 12.02

Wszystkie Boże dzieci na całym świecie są w tym czasie wzywane do zgromadzenia się razem jako jedno i błagania o Miłosierdzie Mojego Ojca Przedwiecznego. Dzieci, wylejcie swoje serca przed Moim Ojcem i proście Go, aby was chronił i okrył Najdroższą Krwią Swojego Syna. Musicie zwrócić uwagę, aby od dzisiaj każdego dnia modlić się do Boga Ojca w Imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, o wszelką ochronę przed złymi siłami, które teraz czają się za każdym rogiem. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za kościoły chrześcijańskie na ziemi, aby otrzymały Łaski do obrony swojej wiary. Nigdy nie porzucajcie nadziei, dzieci, ponieważ gdy przysięgacie wierność Mojemu Synowi i modlicie się o siłę, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Dzisiaj proszę was, byście nadal odmawiali Modlitwy Krucjaty Nawrócenia i najświętszy Różaniec oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ten miesiąc jest przeznaczony na nawrócenie wielu narodów. Post musi trwać, aby ratować dusze, i może zostać podjęty według możliwości każdego z was. Dzieci, nadal się módlcie o nawrócenie, tak potrzebne w tym czasie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Pray for Christian Churches so they will be given the graces to defend their Faith.

Monday, June 11th, 2012 @ 12:02

All God’s children are being called throughout the world to gather together as one to plead for the Mercy of My Eternal Father at this time.

Children pour out your hearts to My Father and ask Him to protect you and cover you with the precious blood of His Son.

You must pay attention every day from now on to praying to God the Father in the name of Jesus Christ, Saviour of the World, for every protection from the evil forces now rampant in every corner.

Pray, pray, pray for the Christian Churches on earth so that they will be given the graces to defend their Faith.

Never give up hope children for once you pledge allegiance to My Son and pray for strength your prayers will be answered.

Today I ask that you continue with the Conversion Crusade Prayers and the recital of the Most Holy Rosary and the Divine Mercy Chaplet.

This month is designated to the conversion of many nations.

Fasting must continue to save souls and it may be carried out according to each one’s means.

Continue children to pray for the conversion so needed at this time.

Thank you for responding to my call.

Mother of Salvation