Jezus Do Ludzkości

Sześćset tysięcy upadłych aniołów zostało w ubiegłym roku uwolnionych z jaskiń piekła. Dalsze pięć milionów zostało uwolnionych teraz

czwartek, 7 czerwca 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas, aby chwycić za broń w niebiańskiej bitwie z szatanem i jego upadłymi aniołami, która znów się rozszalała. Uwolniona teraz w każdym narodzie armia aniołów szatana i jego oddanych uczniów na ziemi atakuje dzieci Boże na wszelkie sposoby.

Istnieją tego widoczne znaki. Kryzys w Moim Kościele, Kościele katolickim, został wywołany przez siły zła, których celem numer jeden było rzucenie go na kolana. Nie zadowalając się tym, siły zła chcą zniszczyć Najświętszą Eucharystię, bezczeszcząc ją.

Planem szatana było zniszczenie wiary Moich wyznawców przez demoralizację Mojego Kościoła na ziemi.

Wielu z Moich wyznawców już dłużej nie składa Mi hołdu, swojemu Zbawicielowi, bo obwiniają o grzechy tych, którzy reprezentują Mnie w Kościele. Jakże Mnie to rani, kiedy porzucają Mnie tak szybko.

Odstępstwo w dzisiejszym świecie również było planowane przez szatana – poprzez kuszenie dzieci Bożych, aby wyparli się swojej wiary. Zamiast tego podsuwa on nową religię, znaną często jako religia New Age. Zamiast wychwalania Boga, Ojca Przedwiecznego, wychwala się istotę ludzką jako wyższą duchowo i panującą. Jak Lucyfer, który chciał być nie tylko jak Bóg, ale który chciał stać się Bogiem, ten szybko rozwijający się kult chce przekonać dzieci Boże, że to one kierują swoim własnym losem, że wszystko może być sterowane za pomocą fałszywych wierzeń w metafizyczny świat, który nie istnieje.

Wiara w fałszywych bogów, takich jak Budda, przyniosła szkodę tak wielu ludziom i doprowadziła ich do ciemnego świata, który na pierwszy rzut oka wydaje się błyszczeć, ale nie jest w stanie rozniecić czystej wzajemnej miłości. Zamiast tego wszystkie te religie New Age sprowadzają się do jednej rzeczy, obsesji na własnym punkcie i miłości własnej kosztem drugiego.

Wojny, które są wywoływane przez szatańskie organizacje masońskie, stają się coraz liczniejsze, a grupa największa ze wszystkich zdobędzie kontrolę na Bliskim Wschodzie poprzez masakry. W Europie będą organizować wprowadzenie jednej nowej światowej waluty, by uczynić z nich niewolników. Uścisk szatana jest tak silny, że będzie potrzeba dużo modlitwy, by obalić władzę, którą on ma. Wtedy przyjdzie pokusa, aby odwrócić dzieci Boże od Prawdy.

On, szatan, może wprowadzić zamęt w wasze umysły. A choć nie ma władzy, by wiedzieć, co myślicie, potrafi podsuwać waszym umysłom myśli i wątpliwości. Kiedy na początku stawicie opór, modląc się o Łaski, aby się ochronić, on zwiększy swoje działania. Szatan wysyła swoich aniołów demonów do wierzących i dręczy ich. Jeślibyście mogli je zobaczyć, zaszokowałoby to was. Dwa lub trzy mogą was osaczyć, spowodować wasze potknięcie, sprawić, że stajecie się zdezorientowani, a wasz umysł zostanie napełniony nieżyczliwymi myślami wobec drugiej osoby. Wszystko, co jest związane z Bogiem, Jego kościołami, Jego dziećmi i tymi, którzy reprezentują Go na ziemi, jest pierwszym celem. Następnie namierza tych, którzy są na wysokich stanowiskach i mają władzę nad życiem milionów. Kusi ich korupcją, manipulowaniem władzą i wprowadzeniem chorych praw mających na celu spowodowanie bólu i nędzy. A potem aranżuje wojny.

Dzieci, nie lekceważcie tej bitwy, bo ona toczy się naprawdę. Sześćset tysięcy upadłych aniołów zostało w ubiegłym roku uwolnionych z jaskiń piekła. Kolejnych pięć milionów zostało uwolnionych teraz. Nadszedł czas, aby armia Boga w Niebie zgładziła szatana. Nadszedł także czas, by Moja Armia na ziemi zaczęła gromadzić oręż. Czas jest krótki. Mamy wiele pracy do wykonania.

Modlitwa jest bronią. Nawrócenie jest celem. Mogę osiągnąć zbawienie dusz tylko wtedy, jeśli Mój Głos w tym czasie zostanie usłyszany. Szatan o tym wie. Przeklął tę Misję i będzie odciągał od niej wiele dzieci Bożych. Ale nie może zwyciężyć. Ponieważ nikt nie może powstrzymać objawiania Księgi Prawdy, bo to jestem Ja, Jezus Chrystus, kto tego dokonuje. Jednak wiele biednych dusz zostanie nakłonionych do tego, by spojrzeć w inną stronę, gdy będę ogłaszał prawdę całemu światu, aby zobaczył to, co zostało przepowiedziane w Księdze Apokalipsy.

Nigdy nie pozwólcie mu nawiązywać z wami kontaktu. Możecie to zrobić, odmawiając udziału w znieważaniu innych lub pogardzaniu nimi, kiedy głosicie Moje święte Słowo. Bo gdy zajmujecie się nim, dajecie mu amunicję, której potrzebuje, aby pokonać wasz opór.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel całej ludzkości

600,000 fallen angels were released last year from the pits of Hell. A further 5 million have now been released

Thursday, June 7th, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter it is time to take up arms in the Heavenly battle which rages again with Satan and his fallen angels.

Now unleashed in every nation Satan’s army of angels and their devoted disciples on earth are infesting God’s children in every way.

There are the visual signs. The crisis in My Church, the Catholic Church, was created through the forces of evil whose number one goal was to bring it to its knees. Not content with this, the forces of evil want to destroy the Holy Eucharist by defiling it.

By demoralising My Church on earth the plan by Satan was to destroy the faith of My followers.

Many of My followers no longer pay homage to Me, their Saviour, because they blame the sins of those who represent Me in the Church. How this wounds Me when they forsake Me so quickly.

The apostasy in the world today was also planned by Satan by tempting God’s children to deny their Faith.

Instead he uses a new religion often known as the New Age Religion. Instead of glorifying God, the Eternal Father, they glorify the human being as spiritually superior and in command.

Like Lucifer who wanted to be not only like God, but who wanted to become God, this rapidly evolving cult wants to convince God’s children that they are in control of their own destiny, that all can be controlled through a false belief in a metaphysical world which does not exist.

Belief in false Gods such as the Buddha has harmed so many people and led them into a dark world, which seems to glitter on first inspection, but which fails to ignite pure love for one another.

Instead all these New Age religions amount to one thing, self-obsession and love of one self at the expense of another.

The wars, which Satan’s masonic orders create, are becoming plentiful and the largest group of all will mastermind control of the Middle East through massacre.

In Europe they will mastermind the introduction of a new one world currency to make slaves of them.

Satan’s grip is so strong that it will take much prayer to topple the power he wields. Then there will be the temptation to turn God’s children away from the Truth.

He, Satan, can play havoc with your mind. But, while he does not have the power to know what you think he can place thoughts and doubts in your mind.

When you resist at first, by praying for the graces to protect yourselves, he increases his activities.

Satan sends his demon angels to believers and torments them. If you could see them it would shock you. Two or three can surround you and can trip you up, cause you to become confused, distressed and your mind filled with uncharitable thoughts against another person.

Anything to do with God, His Churches, His children and those who represent Him on earth are the first targets.

Then he targets those in high places who have control over the lives of millions. He tempts them with corruption, manipulation of power and the introduction of bad laws designed to cause pain and hardship. And then he orchestrates war.

Children do not ignore the battle for it is real.

600,000 fallen angels were released last year from the pits of Hell.

A further 5 million have now been released. The time for God’s army in Heaven, to destroy Satan, has begun. The time for My Army on earth to gather arms has also begun.

Time is short. We have much work to do.

Prayer is the weapon. Conversion is the goal. I can only achieve the salvation of souls if My Voice is heard at this time.

Satan knows this. He has placed a curse over this Mission and will pull many of God’s children away. Yet he cannot win. For no one can stop the Book of Truth being revealed for it is I, Jesus Christ, who does this.

Yet many poor souls will be convinced to look the other way as I announce the Truth for all the world to see as foretold in the Book of Revelation.

Never allow him to engage with you. You can do this by refusing to engage in insults or sneering by others when you proclaim My Holy Word. For to engage with him you give him the ammunition he needs to wear you down.

Your Beloved Jesus
Saviour of all mankind