Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, przybliżacie się do Mojego Syna

środa, 6 czerwca 2012 roku, godz. 17.05

Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, przybliżacie się do Mojego Syna. Cierpienie, choć jest ciężkie, przynosi Łaski, zwłaszcza jeśli jest chętnie przyjmowane dla zbawienia dusz. Kiedy cierpicie, zawsze pamiętajcie, jak cierpiał Mój Syn. Jego fizyczna męka, pamiętajcie, byłaby bardzo trudna do zniesienia przez człowieka. Ale duchowe cierpienie może spowodować ten sam ból.

Wy, którzy walczycie z cierpieniem, musicie Mnie poprosić, waszą umiłowaną Matkę Zbawienia, abym pomogła wam sobie z tym poradzić. Wezmę wasze cierpienie i w waszym imieniu ofiaruję je Mojemu drogiemu Synowi dla zbawienia dusz. On weźmie jedynie to, czego potrzebuje, i da wam pocieszenie. W ten sposób złagodzi wasz ciężar.

Cierpienie może być formą oczyszczenia duszy. Odrzućcie je i walczcie z nim, a nie przyniesie wam ulgi. Stanie się znacznie cięższym brzemieniem. Gdy ofiarujecie je z miłością, zostaniecie uwolnieni od waszego ciężaru i staniecie się radośni. Nigdy nie lękajcie się cierpienia, bo ono przyprowadza was bliżej Najświętszego Serca Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: Children when you suffer in this life you become closer to my Son.

Wednesday, June 6th, 2012 @ 17:05

Children when you suffer in this life you become closer to my Son.

Suffering, hard as it is, brings graces especially if it is embraced willingly for the salvation of souls.

When you suffer always remember how my Son suffered.

His physical torture, remember, would be very difficult to endure by man. Yet mental suffering can create the same pain.

For those who fight suffering you must ask me, your beloved Mother of Salvation, to help you cope with it.

I will take your suffering and offer it to my Precious Son on your behalf to save souls.

He will only take what He needs and will give you comfort. He will then ease your load.

Suffering can be a form of purification of the soul.

Reject it and fight it and it will not provide relief. It will become a much heavier burden.

When you offer it up with love you will be relieved of your weight and you will become joyful.

Never fear suffering for it brings you closer to the Sacred Heart of my Son.

Your beloved Mother
Mother of Salvation