Jezus Do Ludzkości

Wolna wola nie może zostać wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną

piątek, 8 czerwca 2012 roku, godz. 19.05

Moja szczerze umiłowana córko, wielu, czytając te Moje święte Słowa przekazywane ludzkości z miłości, źle rozumie Moje intencje. Jest Moją obietnicą, Syna Człowieczego, uratowanie całej ludzkości.

Moje Ukrzyżowanie na Krzyżu nie było tylko chwilą w czasie albo momentem w historii. Było Ofiarą złożoną, aby udzielić każdemu z was, nawet dzisiaj, Daru Życia Wiecznego.

Jest to uroczysta obietnica. Życie w przyszłym świecie, Moje Królestwo na ziemi, jest dla każdego. Przychodzę teraz, aby was przygotować.

Powiedziałem wam wcześniej, że choć przychodzę was ostrzec przed niebezpieczeństwami związanymi z odrzuceniem Mojego Nauczania i dziesięciu przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie mogę rozkazywać dzieciom Bożym ani żądać od nich, aby słuchały. Bo cała ludzkość otrzymała szczególny Dar, a także aniołowie w Niebie, Dar wolnej woli. Wolna wola nie może zostać wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną. Mogę was ostrzec, wskazać wam błąd w waszym postępowaniu, ale nie mogę żądać, abyście odpowiedzieli na Moje wezwanie. Mogę tylko prosić. Wolna wola, choć jest Darem, może być także przeszkodą, gdy będzie wykorzystywana przez szatana do zasiewania kłamstw w waszych umysłach. Może on stawiać żądania, mające naturę silnego naporu, z którymi bardzo trudno będzie wam walczyć, taka jest jego moc.

Moja cierpliwość jest w tym końcu czasów wystawiana na próbę, jak nigdy dotąd. Pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu, Mojego oddania Życia z miłości, aby zbawić każdego z was, wielu zapomniało, co ta Ofiara naprawdę znaczy. Jeśli oddałem Moje Życie za zbawienie ludzkości, dlaczego Moje dzieci nie słuchają? Jeśli nie chcą Mnie teraz słuchać, poprzez te Orędzia, to jest to wybór, którego dokonują ze swojej własnej wolnej woli. A więc dlaczego nadal błędnie interpretują i przeinaczają treść świętej Biblii? Bez względu na to, jak bardzo jestem odrzucony, nigdy nie zwolnię się z Mojego obowiązku ostrzegania was przed niebezpieczeństwami, które nadejdą. Niebezpieczeństwa, o których mówię, to nie tylko nieszczęścia planowane przez nikczemnych uczniów szatana wobec waszych narodów, kontrola waszych pieniędzy, waszej żywności lub życia ludzkiego. Nie, niebezpieczeństwo, co do którego musicie zostać uświadomieni, to przede wszystkim niebezpieczeństwo utraty duszy na rzecz szatana i jego upadłych aniołów.

To, czy posłuchacie teraz Mojego Słowa, zależy wyłącznie od każdego z was. Jedyne, o co proszę, to abyście słuchali. Jeśli nie posłuchacie tego, nie przyjmiecie szczególnych Łask, których wam teraz udzielam, sprawicie, że wasze dusze mogą nie zostać odpowiednio zaopatrzone, by ratować się przed bestią.

Błogosławię was wszystkich. Tych, którzy są zdezorientowani, przynaglam, aby wybrali modlitwy dane wam w tych Orędziach. One pomogą wam odpowiedzieć na Moje wezwanie z Nieba.

Wasz Jezus

Free will cannot be taken away from you. I cannot demand that you follow Me

Friday, June 8th, 2012 @ 19:05

My dearly beloved daughter many reading these, My Holy Words given to mankind out of love, misunderstand My intentions.

As the Son of Man, My pledge is to save the whole of humanity.

My Crucifixion on the Cross was not simply a moment in time, or a moment in history.

It was a Sacrifice made to offer every single one of you, even today, the gift of Eternal Life.

This is a solemn promise. The life of the world to come, My Kingdom on earth, is for everyone.

I come now to prepare you.

I have told you before that while I come to warn you of the dangers in rejecting My Teachings and the Ten Commandments lay down by My Eternal Father, I cannot command or demand God’s children to listen. For the whole of humanity was given a special gift, as well as the angels in Heaven, the gift of free will.

Free will cannot be taken away from you. I cannot demand that you follow Me.

I can warn you, show you the error of your ways but I cannot demand that you respond to My call.

I can only ask.

Free will, while a gift, can also be an obstacle as it will be used by Satan to plant lies in your mind.

He can make demands of a very forcible nature which you will find very difficult to fight against such is his power.

My patience is being tested in these, the end times, like never before.

Despite My Death on the Cross, My life given up with love to save each of you, many have forgotten what this Sacrifice really means.

If I gave up My life for the salvation of mankind why don’t My children listen?

If they do not want to listen to Me now, through these messages, that is the choice they make of their own free will. Then why do they continue to misinterpret and twist the contents of the Holy Bible?

No matter how much I am rejected I will never fail in My duty to warn you of the dangers to come.

The dangers I speak of are not just the miseries being planned by Satan’s wicked disciples over your nations, control of your money, your food or human life.

No, the dangers you need to be made aware of, most of all, are the dangers of losing your soul to Satan and his fallen angels.

Whether you heed My Word now is entirely up to each and every one of you.

All I ask is that you listen. Failure to listen, to accept the special graces I bestow on your now, means you may not be equipped properly to save your soul from the beast.

I bless you all. To those who are confused I urge you to select the prayers given to you through these messages.

They will help you respond to My Call from Heaven.

Your Jesus