Jezus Do Ludzkości

Szatan zamierza zatruć dla tej Misji umysły niektórych z Moich wybranych dusz

wtorek, 5 czerwca 2012 roku, godz. 22.00

Moja córko, jest to niemądre, że ci, którzy podążają za Moimi wizjonerami na całym świecie, ulegają teraz nowemu planowi złego ducha. Zamierza on zatruć dla tej Misji umysły niektórych z Moich wybranych dusz. Obróci on jednych przeciwko drugim. Wzbudzi pomiędzy nimi wątpliwości wobec tych świętych Orędzi i przysporzy wam wiele żalu i smutku. Duchowa zazdrość powstanie jak bestia podnosząca się z dna oceanu i wyleje się straszliwym potopem nienawiści nie tylko na Moje Orędzia, ale i ciebie. Musisz się modlić, bo to nastąpi wkrótce.

Oczekuj na te wydarzenia w codziennej modlitwie i nie pozwól, aby ta seria ataków cię zniechęciła. Moi wyznawcy muszą pozostać czujni, bo kiedy w ciągu następnego miesiąca się to rozpocznie, wy także będziecie kuszeni, aby wątpić w Moje święte Słowo. To proroctwo będzie się spełniać na waszych oczach i będzie to jak do tej pory najbardziej agresywna i bolesna napaść na tę Misję. Te ataki będą pochodzić nie tylko od propagujących orędzia tych, co do których są przekonani, że są prawdziwymi współczesnymi wizjonerami i prorokami, ale będą one również wspierane przez niektórych z Moich wyświęconych sług. Jad zatruje wiele dusz i wielu Mnie odrzuci.

Ignoruj te ataki, Moja córko. Idź naprzód i przekazuj światu Moje Orędzia tak szybko, jak jesteś w stanie. Ważne jest, żebyście rozpowszechniali Moje święte Słowo i Moje modlitwy nawet wśród tych, którzy nie chcą Mnie słuchać. Bo wielu, kiedy zostaną im wręczone te Orędzia, odczuje wyrzuty sumienia i wtedy otrzyma Łaski, aby dostrzec prawdę.

Absolutnie nigdy nie lekceważcie mocy oddziaływania szatana względem was. Namierza w szczególności te dusze, których potrzebuję, aby Mi pomogły w Mojej Misji ratowania ludzkości.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Satan intends to poison the minds of some of My chosen souls towards this Mission

Tuesday, June 5th, 2012 @ 22:00

My daughter it is unwise for those who follow My visionaries all over the world to succumb to the evil one’s new plan.

He intends to poison the minds of some of my chosen souls towards this mission.

He will turn one against the other.

He will create doubts amongst them against these Holy Messages and it will cause you much grief and sorrow.

The spiritual jealousy will mount like a beast rising from beneath the ocean and it will pour a terrible deluge of hatred not only upon My Messages but on you.

You must pray for it will happen soon.

Await these events in daily prayer and do not allow this series of attacks to discourage you.

My followers must stay alert to this for when it starts, within the next month, you too will be tempted to doubt My Holy Word.

This prophecy will unfold before you and will be the most vicious and hurtful assault on this mission so far.

Not only will the attacks spring from those who promote the messages of those they believe to be authentic modern day visionaries and prophets, they will be supported by some of My Sacred Servants.

The venom will poison many souls and many will reject Me.

Ignore these attacks My daughter. Move forward and give the world My messages as quickly as you can.

It is important that you spread My Holy Word and My prayers even among those who do not want to listen to Me. For many, when presented with these messages, will feel a compunction to do so and they will then be given graces to see the Truth.

Never ever underestimate the power of Satan’s influence over you.

He targets, especially, the souls I need to help Me in My Mission to save humanity.

Your beloved Saviour
Jesus Christ